25
oktober
2012
|
02:00
Europe/Amsterdam

Resultaat Daimler weer op hoog niveau: EBIT van € 1.921 miljoen in het derde kwartaal

  • Concernresultaat van € 1.205 (2011: € 1.360) miljoen

  • Concernomzet met 8% gestegen naar € 28,6 (2011: € 26,4) miljard

  • Concernafzet met 1% gestegen naar 528.600 voertuigen

  • Prognose voor 2012: concern-EBIT uit lopende activiteiten van ca. € 8 miljard verwacht

  • Geactualiseerde EBIT-verwachtingen voor alle divisies

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het derde kwartaal 2012 een concern-EBIT van € 1.921 (2011: € 1.968) miljoen behaald. Het concernresultaat kwam uit op € 1.205 (2011: € 1.360) miljoen. Dit leidde tot een resultaat per aandeel van € 1,03 (2011: € 1,21). 

"Gemeten naar de duidelijk moeilijker geworden marktcondities heeft Daimler in het derde kwartaal een goed resultaat behaald", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars. 

"Daimler zal het hoge EBIT-niveau van vorig jaar vanwege de conjuncturele uitdagingen weliswaar niet bereiken maar desondanks weer een goed resultaat behalen", benadrukte Zetsche. Met het oog op de ambitieuze doelstellingen van de onderneming zei de bestuursvoorzitter: "Wij zijn echter nog niet op het niveau dat wij ons voor de middellange en lange termijn ten doel hebben gesteld. Wij hebben daarom voor alle divisies maatregelen getroffen en daarmee zijn wij voorbereid op moeilijke marktomstandigheden. Bij Mercedes-Benz Cars breiden wij onze groeistrategie Mercedes-Benz 2020 uit met een belangrijk element: 'Fit for Leadership'. Met dit programma bundelen wij bestaande en aanvullende efficiencymaatregelen om enerzijds onze doelstellingen voor de korte termijn te waarborgen en anderzijds onze concernstructuur optimaal en duurzaam te organiseren." 

De resultaatsontwikkeling van Daimler AG werd in het derde kwartaal ondanks deels moeilijke marktomstandigheden gekenmerkt door verdere afzetstijgingen bij Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks. Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses lieten een afzetdaling zien. Verder waren hogere kosten voor de uitbreiding van het productportfolio bij Mercedes-Benz Cars en het actuele productoffensief bij Daimler Trucks van invloed op het concern-EBIT. Daimler Financial Services kon het niveau van vorig jaar niet helemaal bereiken vanwege een verhoging van de risicokosten. Wisselkoerseffecten leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. Daarnaast bevatte het EBIT hogere kosten als gevolg van de opgelopen rente op langetermijnvoorzieningen en effecten die voortvloeien uit disconteringsfactoren van € 194 (2011: € 41) miljoen. 

Concernomzet met 8% gestegen 

Daimler heeft in het derde kwartaal 2012 wereldwijd 528.600 personenauto's en bedrijfswagens afgezet en daarmee het niveau van het derde kwartaal 2011 met 1% overtroffen. 

De omzet kwam uit op € 28,6 miljard en lag daarmee 8% boven het niveau van Q3 2011. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de omzetstijging 3%. 

De Free Cash Flow van de industriële activiteiten bedroeg in het derde kwartaal minus € 200 miljoen. Hierin is begrepen een verhoging van het Working Capital van € 800 miljoen. Deze verhoging hangt onder meer samen met de voorraadsopbouw ter voorbereiding van de marktintroductie van de nieuwe A-Klasse waarvoor al meer dan 70.000 bestellingen zijn binnengekomen. 

Aan het einde van het derde kwartaal 2012 werkten bij Daimler wereldwijd 275.451 medewerk(st)ers (2011: 269.887), waarvan 166.888 in Duitsland (2011: 167.948). 

Resultaten per divisie

Mercedes-Benz Cars heeft in het derde kwartaal 2012 een nieuw afzetrecord geboekt. In totaal stegen de verkopen met 2% naar 345.400 eenheden. De omzet bedroeg € 15,2 (2011: € 13,8) miljard. De divisie kon in een duidelijk slechter geworden marktsituatie een EBIT behalen van € 975 (2011: € 1.108) miljoen. Het omzetrendement bedroeg 6,4% (2011: 8,0%). 

Vooral de afzetgroei in de USA heeft het resultaat positief beïnvloed. In het bijzonder bij de SUV's werden hoge groeicijfers behaald. De hogere resultaten waren ook een gevolg van de mogelijkheden om hogere prijzen te realiseren. Daarnaast leverden positieve wisselkoerseffecten een bijdrage aan het resultaat. Bovendien hadden ook kosten voor o.a. capaciteitsuitbreiding en vooraf gemaakte hogere kosten voor nieuwe technologieën en voertuigen effect op het EBIT. Oplopende rente voor langetermijnvoorzieningen en rentewijzigingen leidden eveneens tot hogere kosten. 

De afzet van Daimler Trucks steeg met 3% naar 119.100 eenheden. De omzet kwam uit op € 8,1 miljard (een plus van 6%). De divisie behaalde een operationeel resultaat van € 507 (2011: € 555) miljoen. Het omzetrendement bedroeg 6,3% ten opzichte van 7,3% in het derde kwartaal 2011. 

De divisie boekte ook in het derde kwartaal een goede afzet- en omzetontwikkeling in de NAFTA-regio en Azië. Ook lagere garantiekosten en wisselkoersen leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. Daar stond tegenover dat de blijvend afnemende vraag in Brazilië en West-Europa het resultaat drukten. Dit had te maken met een zwakke conjuncturele ontwikkeling en in Brazilië daarnaast ook met de invoering van strengere uitlaatgasnormen. Bovendien bevatte het EBIT van de divisie kosten in verband met het actuele productoffensief. Andere kosten ontstonden door de oplopende rente voor langetermijnvoorzieningen en effecten als gevolg van rentewijzigingen. 

Bij Mercedes-Benz Vans daalde de afzet vanwege de teruglopende markt in West-Europa naar 55.700 bestelwagens (2011: 63.500). De omzet lag met € 2,1 (2011: € 2,2) miljard eveneens onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. De divisie behaalde een operationeel resultaat van € 75 (2011: € 200) miljoen. Het omzetrendement daalde naar 3,6% ten opzichte van 9,0% vorig jaar. 

Het resultaat stond vooral onder druk door een marktgebonden afzetdaling in West-Europa. Bovendien ontstonden kosten in verband met de marktintroductie van de Citan. Wisselkoerseffecten leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. 

Daimler Buses verkocht wereldwijd 8.300 (2011: 9.200) bussen en chassis. De omzet daalde met € 90 miljoen naar € 951 miljoen. Het EBIT van de divisie lag op € -45 miljoen en daarmee onder het niveau van het derde kwartaal 2011 van € 25 miljoen. Het omzetrendement daalde navenant van 2,4% in Q3 2011 naar -4,7% in deze verslagperiode. De daling van het resultaat is – net als in de eerste kwartalen van dit jaar – vooral het gevolg van de moeilijke verkoopsituatie in Latijns-Amerika. Daarnaast beïnvloedden kosten ten bedrage van € 16 miljoen voor de herinrichting van de Europese en Noord-Amerikaanse bedrijfsstructuur en negatieve wisselkoerseffecten het resultaat. De kostenpositie is daarentegen verbeterd. 

Bij Daimler Financial Services ontwikkelden de activiteiten zich wederom positief. Wereldwijd werden ca. 268.000 nieuwe lease- en financieringscontracten met een totale waarde van € 10,0 miljard afgesloten. Dat is 16% meer dan in het derde kwartaal van 2011. Daarbij kon in alle regionen een groei worden behaald. Het contractvolume bereikte ultimo september € 77,5 miljard en lag daarmee 8% hoger dan aan het eind van het jaar 2011. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de stijging 7%. 

Met een resultaat van € 322 miljoen kon de divisie het niveau van Q3 2011 (€ 337 miljoen) niet helemaal bereiken. Beslissend voor deze resultaatsontwikkeling waren een normalisering van de risicokosten die vorig jaar nog buitengewoon laag waren en een lager renteresultaat. Een hoger contractvolume en wisselkoerseffecten leverden daarentegen een positieve bijdrage aan het resultaat. 

De overheveling van het operationele resultaat van de divisies naar het concern-EBIT bevat in het bijzonder het pro rata resultaat van het at-equity gewaardeerde belang in EADS en andere winst- en verliesposten op concernniveau. 

Het belang van Daimler in EADS bedroeg in het derde kwartaal € 104 (2011: € 15) miljoen. Uit winst- en verliesposten op concernniveau ontstonden in totaal kosten ten bedrage van € 7 (2011: € 250) miljoen. De kosten van het derde kwartaal 2011 waren hoofdzakelijk het gevolg van de afwaardering van de boekwaarde van het belang in Renault. 

Vooruitblik 

Op basis van de huidige prognoses van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in het jaar 2012 de afzet van 2,1 miljoen voertuigen in het jaar 2011 zal overtreffen. 

Mercedes-Benz Cars gaat voor het jaar 2012 uit van een verdere afzetstijging, waarbij de divisie profiteert van een blijvend grote vraag naar de modellen in het segment van de C-Klasse. Bij de SUV's wordt in het bijzonder door de volledige beschikbaarheid van de nieuwe M-Klasse en de nieuwe GL-Klasse een verdere groei verwacht. De nieuwe volumemodellen in het compacte segment zullen een bijdrage leveren aan de afzetgroei. De nieuwe A-Klasse is sinds september vooralsnog vooral in West-Europa beschikbaar. Met de CLS Shooting Brake werd in september een compleet nieuw voertuigconcept op de markt gebracht. Regionaal gezien ziet Mercedes-Benz Cars vooral verdere groeikansen in Noord-Amerika. Voor het merk smart wordt een stabiel afzetniveau verwacht. 

Voor het vierde kwartaal verwacht Mercedes-Benz Cars ondanks een zwakkere marktontwikkeling in Europa een hogere afzet dan in het vierde kwartaal van het vorig jaar. De stijging wordt veroorzaakt door de nieuwe modellen in het segment van de compact cars. Wat het resultaat betreft wordt rekening gehouden met maatregelen ter ondersteuning van het dealernetwerk in China. 

Daimler Trucks verwacht voor 2012 een afzetstijging. De regio's NAFTA en Azië zullen daarbij de belangrijkste aanjagers zijn. Voor de Europese markt verwacht de divisie een relatief stabiele afzet, ofschoon de landen afzonderlijk zich verschillend kunnen ontwikkelen. De divisie gaat ervan uit dat de verkopen zich beter zullen ontwikkelen dan de totaalmarkt en dat zij daardoor de leidende marktpositie verder kan versterken. In West-Europa zullen in het bijzonder door de ontwikkeling van de vraag in Duitsland ongeveer net zoveel voertuigen worden afgezet als vorig jaar. In Latijns-Amerika wordt vanwege de sterk teruggelopen vraag in de eerste drie kwartalen verwacht dat de afzet over het gehele jaar ook duidelijk lager zal zijn dan in het recordjaar 2011. 

De afzetontwikkeling zal bij Daimler Trucks in het vierde kwartaal worden gekenmerkt door een geringere vraag op de belangrijkste markten dan tot nu toe verwacht. Hiertoe behoren hoofdzakelijk West-Europa en Brazilië maar ook de vraag in de NAFTA-regio zal in het middelzware segment naar verwachting afvlakken. Er zijn kosten ontstaan die het gevolg zijn van de marktintroductie in India en de start van de joint venture in China. 

Mercedes-Benz Vans verwacht voor 2012 een afzet die licht onder het niveau van vorig jaar ligt. De introductie van de nieuwe Citan in het segment van kleine bestelwagens zal de afzet in Europa een impuls geven. Niettemin kan de afzet met het oog op de verzwakte marktsituatie in belangrijke Europese kernmarkten licht onder het niveau van vorig jaar uitkomen. De divisie verwacht voor de USA dat de afzet procentueel met dubbele cijfers zal stijgen. Daarnaast kan Mercedes-Benz Vans in Latijns-Amerika profiteren van de introductie van de huidige modelgeneratie van de Sprinter. In China wordt een afzet verwacht die onder het niveau van vorig jaar uitkomt. 

Daimler Buses gaat voor 2012 uit van een duidelijk lagere afzet in vergelijking met het vorig jaar. Vooral in Latijns-Amerika wordt een geringere vraag verwacht omdat de invoering van de Euro5-emissienorm in 2011 tot vervroegde aankopen heeft geleid. 

Omdat de wereldwijde vraag naar bussen naar verwachting over het geheel genomen zwak zal blijven, zal het afzetvolume bij Daimler Buses in het vierde kwartaal lager uitvallen dan vorig jaar. De repositionering van de Europese en Noord-Amerikaanse busactiviteiten wordt voortgezet en zal in het vierde kwartaal tot een kostenpost van ca. € 40 miljoen leiden. 

Daimler Financial Services verwacht voor 2012 een verdere stijging van het contractvolume en new business. Bij de kredietrisicokosten wordt uitgegaan van een normalisering en als gevolg daarvan van een moderate stijging ten opzichte van het buitengewoon lage niveau van het jaar 2011. 

Ook in het vierde kwartaal verwacht Daimler Financial Services een verdere normalisering van de risicokosten in vergelijking met vorig jaar. 

Na een significante stijging in het jaar 2011 gaat Daimler ervan uit dat de concernomzet in 2012 verder zal stijgen en duidelijk boven € 110 miljard uit zal komen. De grootste groei is afkomstig van de divisies Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks. De belangrijkste aanjagers voor de omzetstijging zijn de hogere afzetvolumes in vooral het NAFTA-gebied. Bij Daimler Buses zal de omzet onder het niveau van vorig jaar uitkomen, waarbij de omzetdaling vanwege verschuivingen in de afzetstructuur naar complete bussen met een hogere omzet duidelijk geringer zal uitvallen dan de afzetdaling. Voor wat betreft de regio's worden voor de opkomende industrielanden en in Noord-Amerika bovengemiddelde groeicijfers verwacht. 

Ten aanzien van de in de laatste maanden duidelijk verslechterde marktomstandigheden in belangrijke markten en een intensivering van de concurrentie heeft Daimler de resultaatsverwachtingen aangepast. Op basis van de actuele marktverwachtingen en de planningen van de divisies verwacht Daimler voor 2012 een concern-EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten van ca. € 8 miljard.

Voor de afzonderlijke divisies worden de volgende EBIT-cijfers uit lopende bedrijfsactiviteiten verwacht:

  • Mercedes-Benz Cars: ca. € 4,4 miljard

  • Daimler Trucks: ca. € 1,7 miljard

  • Mercedes-Benz Vans: ca. € 650 miljoen

  • Daimler Buses: ca. € -80 miljoen

  • Daimler Financial Services: ca. € 1,3 miljard 


In het licht van een duidelijk somber geworden marktsituatie in de afgelopen maanden zal Daimler consequent maatregelen treffen ter versterking van de winstgevendheid. Daartoe behoren de programma's 'Fit for Leadership' bij Mercedes-Benz Cars en 'Daimler Trucks #1'. Het concern zal het productoffensief en de vernieuwing van het productportfolio in de komende twee jaren voortzetten en daarmee zijn productprogramma duidelijk verjongen en globaler positioneren. 

Daimler heeft voor de automobielactiviteiten en voor alle divisies vanaf 2013 rendementsdoelstellingen voor de afzonderlijke cycli gedefinieerd. Vanwege de duidelijk verscherpte marktomstandigheden is het behalen van deze doelstellingen een nog grotere uitdaging geworden. Het concern gaat ervan uit dat de doelstellingen pas op een later tijdstip bereikt kunnen worden, maar blijft ze nastreven met ondersteuning van de maatregelen en programma's in alle divisies. 

Om de ambitieuze groeidoelstellingen te bereiken, zal Daimler zijn productaanbod in de komende jaren gericht vergroten en aanvullende productie- en verkoopcapaciteiten uitbreiden. Hiervoor zal het concern in het jaar 2012 de investeringen in bedrijfsmiddelen verder verhogen (2011: € 4,2 miljard). De focus van de totale omvang en de groei zal daarbij wederom op de divisie Mercedes-Benz Cars liggen. Naast de aanloop naar nieuwe producten staan hierbij componentenprojecten en de uitbreiding van capaciteit buiten Duitsland op de voorgrond. Bij Daimler Trucks worden in de loop van de succesvolle implementatie van het productoffensief licht dalende investeringsuitgaven verwacht. 

De uitgaven voor research and development worden in de orde van grootte van het vorig jaar gepland (2011: € 5,6 miljard). Het accent ligt daarbij wederom op de divisies Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks. Een groot deel van de middelen is bestemd voor nieuwe voertuigmodellen. Een ander accent ligt op de verbruiks- en emissiereductie van de motoren. 

Daimler gaat ervan uit dat het wereldwijde personeelsbestand ten opzichte van ultimo 2011 zal stijgen. De personele effecten door de aanpassing van productieprogramma's zullen naar het zich nu laat aanzien worden behaald uit werktijdverrekening en de vermindering van het aantal uitzendkrachten.