13
november
2020
|
15:15
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz gebruikt in de toekomst alleen nog maar accucellen met kobalt en lithium uit gecertificeerde mijnen, terwijl het kobaltgehalte aanzienlijk zal afnemen

Samenvatting
  • Mercedes-Benz AG neemt haar verantwoordelijkheid in het kader van het duurzaamheidsoffensief en maakt gebruik van duurzame toeleveringsketens voor haar elektrische modellen. Respect voor en bescherming van de mensenrechten en het milieu hebben de hoogste prioriteit.
  • Door kobalt en lithium uitsluitend te betrekken uit gecertificeerde mijnen is Mercedes-Benz AG een pionier in relatie tot de eerste branche-overkoepelende mijnbouwstandaard ‘Standard for Responsible Mining’ van het ‘Initiative for Responsible Mining Assurance’.
  • Landen van herkomst die als risicovol worden beschouwd, worden bewust niet uitgesloten als leveringsbronnen om een geleidelijke terugtrekking volgens het hefboomprincipe te realiseren.
  • Bij de komende generaties accucellen reduceert Mercedes-Benz het kobaltgehalte al tot minder dan tien procent en de fabrikant is van plan om materialen als kobalt volledig af te schaffen door middel van post-lithium-ion-technologieën met nieuwe materiaalsamenstellingen.

Het elektrische offensief van Mercedes-Benz is een belangrijk onderdeel van het strategische plan ‘Ambition2039’ en een voorwaarde op weg naar CO2-neutraliteit. Op verantwoorde wijze gewonnen en verwerkte grondstoffen vormen de basis voor een duurzame elektrische modelreeks van Mercedes-Benz. Respect voor en bescherming van de mensenrechten en het milieu, van de mijn tot aan het eindproduct, zijn daarbij van doorslaggevend belang. Momenteel ligt de focus vooral op de accugrondstoffen kobalt en lithium.

Mercedes-Benz hanteert een brede aanpak in de gehele keten van accutechnologie – van onderzoek en ontwikkeling tot serieproductie. De cel vormt het hart van de accu en het beheersen van de chemie ervan is dan ook van cruciaal belang. “Het duidelijke ontwikkelingsdoel van Mercedes-Benz is de actieradius die toekomstige accu's bieden aanzienlijk te vergroten door vooruitgang op het gebied van energiedichtheid, de productievolwassenheid van toekomstige accutechnologieën te bevorderen, de laadtijden aanzienlijk te verkorten en het gebruik van omstreden materialen verder terug te dringen. In de komende generaties accucellen wordt het kobaltgehalte al teruggebracht tot minder dan tien procent. In de toekomst willen we post-lithium-ion technologieën gebruiken met nieuwe materiaalsamenstellingen om volledig af te kunnen stappen van materialen als kobalt. De verdere optimalisering van de recyclebaarheid en de implementatie ervan bij Mercedes-Benz maakt ook deel uit van de holistische accustrategie”, zegt Markus Schäfer, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research en Mercedes-Benz Cars COO.

Mercedes-Benz AG neemt een voortrekkersrol op zich met een brede aanpak die de sociaal aanvaardbare en milieuvriendelijke winning van kobalt en lithium bevordert. Het concern dringt aan op het gebruik van duidelijke normen op het gebied van duurzaamheid, waardoor de branche-brede ‘Standard for Responsible Mining Assurance’ van het ‘Initiative for Responsible Mining Assurance’ (IRMA) één van de belangrijkste criteria is voor leveranciersbeslissingen en leverancierscontracten binnen de toeleveringsketens van grondstoffen. De standaard bevindt zich in het beginstadium van de adoptie door de industrie, een proces dat Daimler probeert te versnellen. In de contracten van het concern moeten de partners zich ertoe verbinden om binnen hun eigen toeleveringsketen uitsluitend te werken met leveranciers van grondstoffen die geauditeerd worden volgens de IRMA-mijnbouwstandaard. De toeleveringsketens zullen in de toekomst ook regelmatig worden gecontroleerd.

Landen van herkomst die als risicovol worden beschouwd, worden bewust niet uitgesloten als bevoorradingsbronnen. In plaats daarvan is de hier gekozen aanpak gericht op het verbeteren van de lokale situatie voor de mensen die daar werken en op het versterken van hun rechten. Mercedes-Benz AG volgt daarmee de aanbeveling van niet-gouvernementele organisaties, regeringen en andere relevante belangengroepen om zich niet uit risicolanden terug te trekken.

In overeenstemming met het principe van de hefboomwerking voor de terugtrekking is het doel de lokale economie te stimuleren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er strengere normen voor de bescherming van de mensenrechten worden vastgesteld.

“We hebben de toeleveringsketens voor het elektrische modellengamma van Mercedes-Benz laten controleren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen, die ook in de mijnen worden gehanteerd, ook al kopen we zelf geen kobalt rechtstreeks in. Op basis van de verkregen inzichten zullen we onze acculeveranciers instrueren om in de toekomst alleen nog kobalt en lithium te betrekken die afkomstig is uit gecertificeerde mijnen. Hiermee gaan we zelfs nog een stap verder en zullen we ervoor zorgen dat we producten inkopen waarvan de materialen afkomstig zijn uit mijnen die voldoen aan de mijnbouwstandaard van het ‘Initiative for Responsible Mining Assurance’. Op deze manier kunnen naast kinderarbeid en een reeks andere maatschappelijke issues ook de milieurisico's bij de winning van grondstoffen worden geminimaliseerd. Daarmee effenen we de weg voor duurzame grondstoffen, waarvan ook andere inkopende partijen kunnen profiteren”, aldus Markus Schäfer. “In de toekomst zullen we alleen zaken doen met leveranciers die ermee instemmen om aan deze eisen te voldoen.”

“Ons streven is heel duidelijk: we willen dat onze producten uitsluitend grondstoffen bevatten die zonder schending van de mensenrechten zijn gewonnen en geproduceerd. Dit is één van de kernelementen van onze duurzame bedrijfsstrategie. Op deze manier passen we een belangrijk element van ons Human Rights Respect System in de praktijk toe en geven we de weg naar elektrische aandrijfsystemen op een duurzame manier vorm”, aldus Renata Jungo Brüngger, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz, verantwoordelijk voor Integriteit en Juridische Zaken. “Als er aanwijzingen zijn voor ondeugdelijke zaken, dan kijken we nog eens goed naar de toeleveringsketen. Daarbij gaan we verder dan de directe toeleveranciers en creëren we transparantie, desnoods helemaal tot aan de mijnen aan toe.”

Kobalt-inkoop: streng selectieproces

Al in 2018 gaf Mercedes-Benz het audit- en adviesbureau RCS Global de opdracht om de complexe kobaltleveringsketens voor accucellen transparant te maken en deze in elk stadium te controleren in overeenstemming met de due diligence van de OESO. Meer dan 120 leveranciers werden geïdentificeerd en er werden 60 audits uitgevoerd na een overeenkomstige risicobeoordeling. Op dit moment zijn er geen kobaltmijnen die gecertificeerd zijn volgens de IRMA Standard for Responsible Mining. Kobalt is één van de grondstoffen in accu's die onderhevig is aan intense kritiek op het gebied van de mensenrechten. Daarom werkt Mercedes-Benz samen met IRMA en RCS Global aan een stapsgewijze aanpak om met bijzonder uitdagende lokale situaties om te gaan. Deze aanpak zal worden gevolgd met een beperkt aantal kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo, waarbij deze worden geauditeerd aan de hand van een reeks specifieke eisen in de IRMA Standard for Responsible Mining. Naast de mensenrechtenaspecten worden ook de milieuvriendelijke winning van grondstoffen en andere belangrijke aspecten met betrekking tot de gevolgen van industriële mijnbouw onderzocht. Op de middellange termijn is deze aanpak enerzijds gericht op het formuleren van realistische verwachtingen van de mijnbouwleveranciers, terwijl anderzijds wordt aangedrongen op steeds meer verantwoorde praktijken om te voldoen aan de eisen die Daimler stelt aan duurzame toeleveringsketens. De doelstelling op lange termijn is een duidelijk engagement voor een proces van continue verbetering. Hierin zijn overgangsperiodes opgenomen voor het bereiken van verschillende prestatieniveaus voor een IRMA-certificering.

Lithium: IRMA mijnbouwstandaard ook verplicht voor leveranciers

Wat lithium betreft werkt Mercedes-Benz er ook aan om ervoor te zorgen dat de grondstof duurzaam wordt gewonnen en dat de IRMA-mijnbouwstandaard wordt vastgelegd in de leveringscontracten. Om tegelijkertijd de situatie in de mijnbouwgebieden te verbeteren, staat Daimler AG in contact met ontwikkelingsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties voor mogelijke lokale projecten.

Duurzaamheid cruciaal onderdeel van inkoopstrategie

Duurzaamheid is een centrale pijler van de inkoopstrategie van Mercedes-Benz. Op de weg naar CO2-neutraliteit van Mercedes-Benz in het kader van het strategische plan ‘Ambition2039’ ligt de focus op de vermindering van de CO2-uitstoot en op het respecteren en waarborgen van de mensenrechten alsmede een verantwoorde omgang met hulpbronnen in de gehele toeleveringsketen. De nieuwe normen voor een verantwoorde inkoop van grondstoffen gelden aanvankelijk alleen voor kobalt en lithium. Daimler AG gaat systematisch en actief de strijd aan met schendingen van de mensenrechten. Het Human Rights Respect System is een strategische aanpak voor het respecteren van de mensenrechten, zowel voor de eigen bedrijfsonderdelen als voor de toeleveringsketens. Als belangrijke maatregel heeft de onderneming potentieel risicovolle grondstoffen geïdentificeerd. Het doel is om de toeleveringsketens voor deze potentiële risicovolle grondstoffen geleidelijk aan transparant te maken en risico-gebaseerde maatregelen te nemen. Als volgende stap is het de bedoeling de procedure ook toe te passen voor andere grondstoffen, in eerste instantie die grondstoffen die in accu's worden gebruikt.

Over IRMA

Met het ‘Initiative for Responsible Mining Assurance’ (IRMA) is er nu voor het eerst een multi-stakeholder standaard voor industriële mijnbouw, ontwikkeld in een proces dat zich kenmerkte door intensieve discussie met de industrie, de maatschappij, gemeenschappen en vakbonden. Er waren meer dan 100 deskundigen en non-profitorganisaties betrokken bij het definiëren van de IRMA ‘Standard for Responsible Mining’. Na een ontwikkelingsproces dat langer dan tien jaar duurde, werd de standaard in 2018 geïntroduceerd, waarna de onafhankelijke auditing van de mijnen in 2019 van start ging. Door haar lidmaatschap van de IRMA ondersteunt Daimler AG de implementatie van deze hoge standaard, met als doel om op de middellange termijn de toegang tot gecertificeerde grondstoffen voor alle spelers op de markt te ondersteunen. De ‘Standard for Responsible Mining’ is een omvangrijke standaard die de vier elementen ‘Business Integrity’, ‘Planning for Positive Legacies’, ‘Social Responsibility’ en ‘Environmental Responsibility’ omvat, en een breed scala aan aspecten behandelt, waaronder ‘Legal Compliance’, ‘Resettlement’, ‘Community Health and Safety’ en ‘Waste and Materials Management’. Voor meer informatie: www.responsiblemining.net

Over RCS Global

RCS Global is een toonaangevend bedrijf op het gebied van verantwoorde sourcing, dat de industrie en afzonderlijke bedrijven op alle niveaus van de wereldwijde waardeketen ondersteunt bij het identificeren, beoordelen en beheren van risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in hun toeleveringsketens. Partners zijn onder meer auto- en consumentenelektronicafabrikanten, accufabrikanten en wereldwijde handelsbedrijven. Voor meer informatie: www.rcsglobal.com

Meer informatie over het onderwerp duurzaamheid in de toeleveranciersketen is beschikbaar via onderstaande links:

Strong for human rights – Daimler goes on the offensive for a sustainable raw material supply chain

Next step in the offensive “Strong for human rights”: Mercedes-Benz Cars enhances sustainability activities for the paint raw material Glimmer

Daimler intensifies activities for a sustainable raw material supply chain and joins further initiatives

Education to counter child labor – Daimler supports a social project in the Democratic Republic of the Congo with over one million eurosDaimler is committed to combating child labor: education projects in India and the Congo – joining another initiative

Boilerplate

Mercedes-Benz AG in één oogopslag

Mercedes-Benz AG is verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans met meer dan 173.000 medewerkers wereldwijd. Ola Källenius is voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG. De onderneming richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van personenwagens, bestelwagens en services. Bovendien streeft de onderneming naar connectiviteit, autonoom rijden en alternatieve aandrijvingen met zijn toekomstgerichte innovaties. Het productportfolio van Mercedes-Benz Cars omvat de merken Mercedes-Benz met de submerken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach en Mercedes me, alsmede het merk smart en het product- en technologiemerk EQ voor elektromobiliteit. Mercedes-Benz AG is een van de grootste fabrikanten van premium personenwagens. In 2019 werden bijna 2,4 miljoen auto’s en meer dan 438.000 bestelwagens verkocht. In deze twee divisies breidt Mercedes-Benz AG zijn wereldwijde productienetwerk met meer dan veertig fabrieken op vier continenten continu verder uit en richt zich daarbij op de eisen die aan elektromobiliteit worden gesteld. Tegelijkertijd bouwt de onderneming zijn wereldwijde netwerk voor accuproductie op drie continenten verder uit. Duurzaamheid betekent voor Daimler het creëren van duurzame waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, zakelijke partners en de samenleving als geheel. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie van Daimler. In deze strategie neemt de onderneming de verantwoordelijkheid op zich voor de economische, ecologische en sociale gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten en heeft het oog voor de gehele waardeketen.