18
februari
2010
|
01:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers Daimler AG 2009: Daimler boekt in 2009 EBIT van € - 1,5 mrd, voor 2010 wordt EBIT van meer dan € 2,3 mrd. verwacht

  • EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten in 4e kwartaal 2009 verder verbeterd naar € 0,6 mrd.

  • Concernresultaat 2009 van € - 2,6 mrd. (2008: € 1,4 mrd.)

  • Dividend komt vanwege negatief concernresultaat voor 2009 te vervallen

  • Concernomzet van € 78,9 mrd. (2008: € 98,5 mrd.)

  • Free cash flow uit industriële activiteiten van € 2,7 mrd. (2008: € - 3,0 mrd.)

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de voorlopige en nog niet door de accountant gecontroleerde resultaten van 2009 voor het concern en de divisies gepresenteerd.

Na een moeilijk eerste halfjaar is het gelukt om in het derde en vierde kwartaal het EBIT continu te laten stijgen. Daimler kon in het vierde kwartaal 2009 het EBIT van de lopende bedrijfsactiviteiten naar € 0,6 mrd. verder verbeteren, wat voor het gehele boekjaar 2009 tot een EBIT van € - 1.513 mio. heeft geleid (2008: € 2.730 mio.).

Het concernresultaat was met € - 2.644 mio. (2008: € 1.414 mio.) duidelijk negatief. Het resultaat per aandeel bedroeg € - 2,63 (2008: € 1,41).

In verband met het negatieve concernresultaat stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen voor om af te zien van de uitkering van dividend. Deze beslissing weerspiegelt uitsluitend de bedrijfsactiviteiten van het jaar 2009 en is geen signaal voor de bedrijfsontwikkeling van het lopende jaar.

"Het afgelopen jaar bracht ook voor Daimler grote uitdagingen met zich mee", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars tijdens de jaarlijkse persconferentie. "Wij hebben onze onderneming in de loop van het jaar duidelijk efficiënter kunnen maken en maatregelen genomen om niet alleen een kentering binnen onze branche te beteugelen, maar leidend te zijn vanuit een sterke positie."

Vooruitblik 2010

Aan het begin van 2010 bevindt de wereldeconomie zich nog steeds in de overgangsfase. Enerzijds is het dieptepunt van de zwaarste economische crisis na de Tweede Wereldoorlog inmiddels bereikt, anderzijds zijn er nauwelijks zichtbare tekenen voor dat daadwerkelijk al een solide en duurzaam herstel is ingetreden. In de wereldeconomie zijn weliswaar tekenen van een licht herstel te bespeuren, maar dat betekent geenszins dat de seinen weer op 'veilig' staan. Positieve effecten komen momenteel van de nieuwe markten zoals China en India, die nog steeds een solide groei laten zien.

Zoals het er nu uitziet zal de wereldwijde vraag naar automobielen in 2010 ten opzichte van het crisisjaar 2009 een groei laten zien binnen een bandbreedte van 3% tot 4%. Wereldwijd zou de groei in het premiumsegment van de personenautomarkt duidelijker zichtbaar kunnen zijn dan in de totale markt, omdat dit segment in het afgelopen jaar nauwelijks heeft geprofiteerd van subsidieprogramma's van de overheid.

Ook de wereldwijde vraag naar bedrijfswagens zal na de zware crisis van verleden jaar naar verwachting weer bescheiden kunnen aantrekken. Voor de NAFTA-regio wordt na drie achtereenvolgende jaren een duidelijke daling in het segment van middelzware en zware trucks een licht marktherstel met 10% tot 15% verwacht. In Europa zou de vraag naar lichte bedrijfswagens zich iets beter kunnen ontwikkelen dan in het vorige jaar. In het segment > 6 ton zou de vraag ongeveer op het niveau van het afgelopen jaar kunnen uitkomen.

Mercedes-Benz Cars gaat er op basis van het aantrekkelijke en concurrerende voertuigaanbod van uit, dat de marktpositie ook onder de blijvend moeilijke omstandigheden kan worden behouden. Daarom streven wij ernaar, de positieve ontwikkeling van het tweede halfjaar 2009 voort te zetten en de afzet in 2010 te verhogen.

Ook Daimler Trucks en Mercedes-Benz Vans gaan van een afzetstijging uit. De verwachte afzetgroei van Daimler Buses zal naar verwachting vooral worden gedragen door de Latijns-Amerikaanse markten. Daimler Financial Services verwacht een stabiele ontwikkeling van het wereldwijde contractvolume bij de voertuigactiviteiten.

Op grond van de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van belangrijke afzetmarkten en de planning van de divisies verwacht Daimler AG daarom, dat de afzet in 2010 in zijn geheel verbeterd kan worden.

Na een duidelijke daling in 2009 gaat het Daimler concern ervan uit, dat de omzet in 2010 weliswaar weer stijgt, maar nog duidelijk onder het niveau van het jaar 2008 zal liggen. De groei wordt daarbij naar verwachting vooral gedragen door alle automotive divisies.

Daimler verwacht onder de economische omstandigheden voor 2010, die nog veel uitdagingen met zich zullen meebrengen, een concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten van meer dan € 2,3 mrd. Van doorslaggevend belang daarvoor zijn het marktsucces van nieuwe producten, een bescheiden stijgende ontwikkeling van de belangrijkste markten en de versterkte maatregelen om de efficiency te verhogen.

De EBIT-verwachtingen voor de divisies voor 2010:

Mercedes-Benz Cars verwacht een EBIT van meer dan € 1,5 mrd.

Daimler Trucks verwacht een EBIT van ca. € 200 mio.

Mercedes-Benz Vans gaat uit van een EBIT in de orde van grootte van € 250 mio.

Daimler Buses verwacht een EBIT van € 180 mio.

Daimler Financial Services gaat ervan uit, het EBIT naar tenminste € 350 mio. te kunnen verbeteren.

In de herwaardering van het totaal van de divisies naar het concern-EBIT gaat Daimler uit van een kosten van ca. € 200 mio.

Het boekjaar 2009

Het onbevredigende concernresultaat voor 2009 wordt in het bijzonder veroorzaakt door het teruglopen van de afzet in alle segmenten als gevolg van de wereldwijde economische crisis. Door de door Daimler in een vroegtijdig stadium genomen kostenbesparende maatregelen van € 5,3 mrd., alsmede verdergaande maatregelen in het kader van lopende efficiencyprogramma's kon de terugval van het resultaat echter aanzienlijk worden opgevangen.

Andere negatieve invloeden op het EBIT in het afgelopen boekjaar waren het gevolg van de herinrichting van de operatieve activiteiten van de dochterondernemingen Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (€ 245 mio.) en Daimler Trucks North America (€ 95 mio.). Bij Daimler Financial Services waren het vooral de hogere kosten voor risico's die de oorzaak waren voor de daling van het resultaat. Er ontstonden extra lasten van € 100 mio. in verband met de verkoop resp. waardering van non-automotive kapitaalgoederen. Verder leidden dalende rentestanden voor het disconteren van langetermijn voorzieningen en een aanzienlijk hogere jaarbijdrage aan de Duitse Pension-Sicherungs-Verein tot lasten van in totaal € 388 mio. resp. € 164 mio.

Chrysler beïnvloedde het concern-EBIT in 2009 negatief met een bedrag van € 294 mio., hetgeen vooral te wijten was aan de in het tweede kwartaal gesloten overeenkomst, waarbij ook het resterende aandeel van 19,9% van de hand werd gedaan.

Daimler heeft in 2009 in totaal 1,6 mio. voertuigen (2008: 2,1 mio.) afgezet. De concernafzet daalde met 20% naar € 78,9 mrd.; na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de omzetdaling 21%.

De free cash flow van de industriële activiteiten was ondanks de moeilijke economische situatie met € 2,7 mrd. duidelijk positief (2008: € - 3,9 mrd.). De stijging van de free cash flow is vooral het gevolg van de afbouw van voorraden en de ontwikkeling van de vorderingen uit leveringen en diensten, alsmede de investeringen in kapitaalgoederen, waardoor de negatieve effecten van de resultaatontwikkeling van de divisies gecompenseerd konden worden. Bijdragen aan de pensioenfondsen en geringere verplichtingen uit leveringen en diensten hadden daarentegen een negatieve invloed op de free cash flow.

De netto liquiditeit van de industriële activiteiten steeg met € 4,2 mrd. naar € 7,3 mrd.

De medewerkers van Daimler AG, die onder de Duitse CAO vallen, ontvangen als teken van waardering van de raad van bestuur voor de geleverde inzet onder moeilijke omstandigheden een eenmalige uitkering van € 500.

Daimler heeft in 2009 de personeelscapaciteit aangepast aan de duidelijk teruggelopen vraag. In vergelijking met de stand aan het eind van 2008 is het aantal medewerkers per 31 december 2009 naar wereldwijd 256.407 gedaald (2008: 273.216). Daarvan waren er 162.565 (2008: 167.753) in Duitsland werkzaam. Het aantal stagiaires bedroeg 9.151 (2008: 9.603).

Het Daimler concern heeft ondanks de moeilijke omstandigheden € 6,6 mrd. (2008: 8,0 mrd.) geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en in kapitaalgoederen.

Daimler will ook in de toekomst met baanbrekende innovaties actief de aanstaande technologische kentering binnen de autobranche mede vormgeven. Daarom heeft het concern zijn planning voor onderzoek en ontwikkeling met 4,2 mrd. (2008 € 4,4 mrd.) op een hoog niveau gehouden. In navolging van het initiatief 'De weg naar emissievrije mobiliteit' staan daarbij nieuwe, uitermate zuinige en milieuvriendelijke aandrijflijntechnologieën centraal. In dit licht gezien werkt het concern aan de verbetering van conventionele aandrijvingen alsmede een verdere verhoging van de efficiency door hybridisering en elektroauto's met brandstofcel en batterij. Ook wordt het accent gelegd op nieuwe veiligheidstechnologieën.

In de periode van 2010 tot 2011 plant Daimler de inzet van in totaal € 9,7 mrd. voor activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Daarvan is € 6,1 mrd. bestemd voor de divisie Mercedes-Benz Cars.

Het concern heeft in het boekjaar € 2,4 mrd. (2008: € 3,6 mrd.) geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Van het totale investeringsvolume werd € 1,7 mrd. (2008: € 2,5) in Duitsland aangewend.

Vanwege de nieuwe eisen die aan de producten worden gesteld en de noodzaak om duurzame oplossingen te bieden voor toekomstige mobiliteit, wordt in de jaren 2010 en 2011 in totaal € 8,1 mrd. besteed aan de investering in kapitaalgoederen. Vooral bij Mercedes-Benz Cars en bij Daimler Trucks zijn de geplande investeringen in kapitaalgoederen duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor.

De divisies in detail

Mercedes-Benz Cars heeft met de merken Mercedes-Benz, Maybach en smart onder uiterst moeilijke marktomstandigheden 1.093.900 voertuigen afgezet (2008: 1.273.000). Het merk Mercedes-Benz heeft 974.700 voertuigen uitgeleverd (2008: 1.125.900). Na een zeer succesvol 2008 daalde de afzet van de smart fortwo in het derde verkoopjaar van het huidige model naar 113.900 voertuigen (2008: 139.000).

De omzet liep als gevolg van de afzetdaling met 14% naar € 41,3 mrd. terug.

Na een moeilijk eerste halfjaar realiseerde de divisie in het verdere verloop van het jaar een continue verbetering. In het vierde kwartaal werd een EBIT van € 608 mio. bereikt en daardoor heeft divisie het boekjaar afgesloten met een EBIT van € - 500 mio. (2008: € 2.117 mio.). De sterke daling van het resultaat in het eerste halfjaar is vooral het gevolg van een voelbaar bekoelde vraag naar personenwagens en de daardoor teruglopende voertuigafzet. Deze ontwikkeling kon slechts deels worden gecompenseerd door de succesvolle marktintroductie van de nieuwe E-Klasse die grotendeels pas in de tweede helft van het jaar beschikbaar was. Verder hadden ook de aanhoudende prijs- en concurrentiedruk op de automarkten, een ongunstige modelmix en de kosten voor research en ontwikkeling een negatieve invloed op het resultaat

In het boekjaar daalde de CO2-uitstoot van de door Daimler in de Europese Unie verkochte auto's met 13 g naar 160 g/km. De doelstelling is om de CO2-emissies van de vloot van nieuwe voertuigen in de Europese Unie voor 2012 te verlagen naar een niveau onder 140 g/km.

Bij Daimler Trucks liep de afzet terug als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis en de wereldwijde grootste daling van de vraag naar transportdiensten sinds 50 jaar tot 259.300 voertuigen (2008: 472.100). De teruggang trof alle kernmarkten (Europa, USA, Latijns-Amerika en Japan). De omzet daalde met 36% naar € 18,4 mrd. In de tweede helft van het jaar stabiliseerden de markten zich op een lager niveau.

De divisie kwam met een EBIT van € - 1.001 mio. (2008: € 1.607 mio.) duidelijk onder het zeer hoge niveau van het voorafgaande jaar uit. De lagere bedrijfswagenafzet leverde een doorslaggevende bijdrage aan de resultaatontwikkeling. Door de omvattende herinrichting van de bedrijfsactiviteiten van Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation en Daimler Trucks North America ontstonden kosten ten bedrage van € 340 mio. Het operatieve resultaat, zonder buitengewone factoren, kwam in het vierde kwartaal uit op € - 179 mio.

Mercedes-Benz Vans kon zich ook niet onttrekken aan de algemene marktsituatie en zette 165.600 eenheden af. De verkopen van de modellen Sprinter, Vario, Viano en Vito lagen daarmee duidelijk onder het zeer hoge niveau van 2008 van 287.200 eenheden. De omzet daalde met 34% naar € 6,2 mrd.

Ondanks de drastische terugval van de afzet kon de divisie zich in de loop van het jaar continu verbeteren. In het vierde kwartaal werd een EBIT gerealiseerd van € 126 mio. en daarmee een positief resultaat behaald van € 26 mio. (2008: € 818 mio.).

Daimler Buses was met een afzet van 32.500 (2008: 40.600) complete bussen en chassis alsmede een omzet van € 4,2 mrd. (2008: 4,8 mrd.) ook in 2009 op afstand de grootste fabrikant in het segment van bussen > 8 ton. De afzetdaling was hoofdzakelijk het gevolg van en duidelijk geringere vraag in Mexico en de Latijns-Amerikaanse markten.

De divisie behaalde een EBIT van € 183 mio. (2008: € 406 mio.). Het lagere resultaat was vooral te wijten aan de wereldwijde daling van de vraag.

Ook de ontwikkeling van Daimler Financial Services werd gekenmerkt door de gevolgen van de wereldwijde financiële en economische crisis. Vanwege een geringere voertuigafzet daalde de new business met 15% naar € 25,1 mrd. Hierdoor en door de verkoop van delen van non-automotive portfolio's in Noord-Amerika daalde het wereldwijde contractvolume met 8% naar € 58,3 mrd.

De divisie behaalde in het afgelopen boekjaar een EBIT van € 9 mio. (2008: € 677 mio.). Deze resultaatontwikkeling was overwegend het gevolg van gestegen kosten vanwege hogere kredietrisico's. Bovendien ontstonden kosten van € 100 mio. door de verkoop resp. de waardering non-automotive bedrijfsmiddelen.

De post 'herwaardering' bevat in het bijzonder effecten op het resultaat die betrekking hebben op Chrysler en het evenredige resultaat van het at-equity gewaardeerde aandeel in EADS.

Uit de in het tweede kwartaal 2009 gesloten overeenkomst tussen Daimler, Chrysler, Cerberus en de Pension Benefit Guaranty Corporation - op grond waarvan het concern ook zijn resterende belang van 19,9% heeft overgedragen – ontstonden kosten van in totaal € 378 mio. De juridische overdracht van de internationale verkoopactiviteiten van Chrysler aan Chrysler LLC en de waardering van op Chrysler betrekking hebbende kapitaalgoederen leidden daarentegen tot opbrengsten van in totaal € 84 mio.

Het aandeel van Daimler aan het resultaat van EADS bedroeg € 88 Mio. (2008: € 177 mio.). Er is hier nog geen rekening gehouden met mogelijke kosten uit lopende onderhandelingen tussen EADS en opdrachtgevers over de financiering van het militaire transportvliegtuig A400M.

Het jaarverslag en andere informatie in verband met de jaarafsluiting 2009 worden naar verwachting op 2 maart op internet gepubliceerd.