16
februari
2011
|
01:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers Daimler 2010

  • Concernresultaat 2010 bedraagt € 4,7 (2009: - 2,6) mrd.

  • Concernomzet van € 97,8 (2009: 78,9) mrd. duidelijk gestegen

  • Free cash flow uit industriële activiteiten verdubbeld naar € 5,4 (2009: 2,7) mrd.

  • Dividend van € 1,85 voorgesteld

  • Voor 2011 duidelijk hogere concern-EBIT verwacht dan in 2010

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de voorlopige en nog niet door de accountant gecontroleerde resultaten van 2010 voor het concern en de divisies gepresenteerd.

Daimler behaalde in het boekjaar 2010 een EBIT van € 7.274 (2009: - 1.513) mio. en kan daarmee terugkijken op een succesvol jaar. “Daimler heeft in het afgelopen jaar een glansrijke comeback gemaakt”, zei dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Stuttgart. “Onze doelstelling is nu, het bereikte hoge niveau duurzaam te waarborgen en waar mogelijk verder uit te breiden. We hebben daarvoor de juiste producten, technologieën en strategieën.”

Uitgaande van de huidige prognoses verwacht Daimler in 2011 een EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten dat duidelijk boven het niveau van 2010 zal liggen.

Boekjaar 2010


Nadat het jaar 2009 nog sterk werd beïnvloed door de financieel-economische crisis, ontwikkelde het operationele resultaat zich in 2010 in alle divisies duidelijk positiever als aan het begin van vorig jaar werd verwacht. Dit was onder meer het gevolg van het marktherstel en in het bijzonder van het attractieve productaanbod en de gerealiseerde efficiency maatregelen. Daartegenover stonden gestegen kosten voor research en ontwikkeling.

De positieve ontwikkeling van het EBIT hebben tot een significante verbetering van het concernresultaat naar € 4.674 (2009: - 2.644) mio. geleid. Het resultaat per aandeel steeg navenant naar € 4,28 (2009: - 2,63).

Hoewel Daimler vorig jaar nog afzag van een dividenduitkering, is het nu de bedoeling dat meer dan 40% van het voor de Daimler-aandeelhouders bestemde concernresultaat zal worden uitgekeerd. In dit kader zullen de raad van bestuur en de raad van commisssarissen tijdens de aandeelhoudersvergadering op 13 april 2011 de uitkering van een dividend € 1,85 per aandeel voorstellen. Dit komt overeen met een dividenduitkering van in totaal € 1.971 mio.

In het afgelopen jaar heeft Daimler in totaal 1,9 miljoen voertuigen afgezet. Hiermee werd het als gevolg van de financieel-economische crisis zeer lage niveau van 2009 met 22% overtroffen. De concernomzet steeg met 24% naar € 97,8 mrd. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de toename 19%.

De free cash flow uit de industriële activiteiten steeg in 2010 duidelijk met € 2,7 mrd. naar € 5,4 mrd. Ten opzichte van 2009 steeg de netto liquiditeit van de industriële activiteiten met € 4,7 mrd. naar € 11,9 mrd.

Vanwege de toegenomen vraag is het aantal medewerkers licht gestegen. Per 31 december 2010 waren bij het concern wereldwijd 260.100 personen werkzaam (2009: 256.407), waarvan in Duitsland 164.026 (2009: 162.565). Het aantal stagiairs bedroeg 8.841 (2009: 9.151)

Als gevolg van de zeer goede resultaatontwikkeling hebben de raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad van Daimler AG besloten om de uitzonderlijke prestaties in 2010 te honoreren met een hoog aandeel in de winst van € 3.150 voor de medewerkers die onder de Duitse CAO vallen. Ter gelegenheid van 125 ste verjaardag van de automobiel in 2011 ontvangen de medewerkers bovendien een speciale bonus tot € 1.000, afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Investeringen in de toekomst

Daimler heeft verleden jaar de kosten voor research en ontwikkeling verhoogd naar € 4,8 (2009: € 4,2) mrd.

In totaal droeg Mercedes-Benz Cars € 3,1 (2009: 2,7) mrd. bij aan de uitgaven voor research en ontwikkeling, Daimler Trucks € 1,3 (2009: € 1,1) mrd.

Speerpunten bij de activiteiten op het gebied van research en ontwikkeling waren nieuwe, bijzonder zuinige en schone aandrijflijntechnologieën. Daarbij ging het om doorontwikkelde conventionele aandrijflijntechnologieën, hybridisering en om elektrisch aangedreven auto’s met brandstofcel of batterij. Ook veiligheidstechnologiën behoorden tot de speerpunten.

De investeringen in vaste activa bedroegen € 3,7 (2009: 2,4) mrd. Centraal stonden investeringen in nieuwe voertuigmodellen en nieuwe aandrijflijnsystemen. Van het totale investeringsvolume ging € 2,1 mrd. ten gunste van Duitsland.

De divisies in detail

Mercedes-Benz Cars met de merken Mercedes-Benz, Maybach en smart heeft in het afgelopen jaar de afzet met 17% naar 1.276.800 (2009: 1.093.900) verhoogd. Daar de afzetstructuur zich ten gunste van bijzonder hoogwaardige voertuigen heeft veranderd, steeg de omzet duidelijk sterker met 29% naar € 53,4 mrd.

De divisie behaalde een EBIT van € 4.656 (2009: - 500) mio. Het omzetrendement bedroeg 8,7% (2009: - 1,2%).

Het uitstekende resultaat is in het bijzonder het gevolg van het hoge afzetniveau, terwijl in het jaar ervoor nog sprake was van een afnemende vraag naar personenwagens. Vooral in de USA en China kon Mercedes-Benz de voertuigafzet vanwege het attractieve productaanbod duidelijk verhogen. Andere factoren die een positieve invloed op het resultaat hadden, waren een gunstige productmix, een verbeterde prijsstelling en efficiency verhogende maatregelen. Bovendien leverden lagere lasten en rentevoordelen op langlopende reserves (2010: € 140 mio.; 2009: € 657 mio.) een positieve bijdrage. Voor research en ontwikkeling werden hogere bedragen als het jaar ervoor uitgegeven.

Daimler Trucks verhoogde de afzet met 37% naar 355.300 (2009: 259.300) voertuigen. De omzet steeg met 31% naar € 24 mrd.

Het EBIT van de divisie bedroeg € 1.323 (2009: € 0 1.001) mio., het omzetrendement 5,5% (2009: - 5,5%).

Deze resultaatverbetering is vooral het gevolg van de goede afzetontwikkeling, waaraan alle kernmarkten (Europa, USA, Latijns-Amerika en Japan) een bijdrage leverden. Andere positieve resultaateffecten kwamen voort uit de kostenbesparingen, in het bijzonder door de herstructurering van Daimler Trucks North America en Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. De implementatie van deze programma’s belastte het resultaat met nog eens € 40 (2009: € 340) mio.

Daarnaast zijn in het resultaat kosten begrepen in het kader van de waardering van langlopende garantie- en serviceverplichtingen en hogere kosten voor research en ontwikkeling. Daar staan bij Daimler Trucks North America baten tegenover van € 160 mio. in verband met de aanpassing van gezondheidszorg- en pensioenverplichtingen (2010: € 58 mio.; 2009: € 241 mio.).

Mercedes-Benz Vans verkocht 224.200 (2009: 165.600) voertuigen af. Ook de omzet overtrof met € 7,8 (2009: € 6,2) mrd. het niveau van het voorafgaande jaar.

De divisie realiseerde met een EBIT van € 451 (2009: € 26) mio. een duidelijke resultaatverbetering. Het omzetrendement lag met 5,8% boven het niveau van het jaar ervoor (0,4%).

De positieve resultaatontwikkeling is hoofdzakelijk het gevolg van de hogere voertuigafzet in vooral West-Europa, de USA en China, alsmede van een betere prijsstelling. Negatieve invloeden door wisselkoerseffecten konden meer dan gecompenseerd worden door duurzame efficiency-verhogingen.

Daimler Buses realiseerde een afzet van 39.100 (2009: 32.500) complete bussen en chassis. De omzet bedroeg € 4,6 (2009: € 4,2) mrd.

De divisie kon haar EBIT naar € 215 (2009: € 183) mio. verhogen en behaalde een omzetrendement van 4,7% (2009: 4,3%).

Deze resultaatverbetering is hoofdzakelijk het gevolg van het duidelijk hogere aantal uitleveringen van chassis in Latijns-Amerika ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Het wereldwijde contractvolume van Daimler Financial Services lag met € 63,7 mrd. 9% boven het niveau van het jaar ervoor. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 3%. De new business steeg in vergelijking met 2009 met 17% naar € 29,3 mrd. Na correctie van wisselkoersen kwam de stijging uit op 11%.

De divisie kon het resultaat ook duidelijk verbeteren naar € 831 (2009: 9) mio. Het gerealiseerde rendement op het eigen vermogen kwam uit op 16,1% (2009: 0,2%).

Na het crisisjaar 2009 waren lagere kosten voor risicopreventie en hogere rentemarges van doorslaggevende betekenis voor de stijging van het resultaat. Daar stond een negatieve invloed op het resultaat van € 82 mio. tegenover in verband met de herstructurering van de bedrijfsactiviteiten in Duitsland. Daarnaast verkocht de divisie non-automotive portfolio’s die onderdeel vormden van leasingcontracten, wat tot kosten ten bedrage van € 9 (2009: € 100 mio.) leidde.

De post ‘herwaardering’ van het operationele resultaat van de divisies op het EBIT bevat het hoofdelijk omgeslagen resultaat van de at-equity gewaardeerde deelneming in EADS, andere kosten en baten voor het concern en resultaateffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de concerndivisies.

Het aandeel van Daimler aan het resultaat van EADS bedroeg € - 261 (2009: € 88) mio. De sterke teruggang van de resultaatbijdrage is overwegend het gevolg van de bij EADS in de jaarafsluiting 2009 gevormde reserves in verband met het militaire transportvliegtuig A400M(€ - 237 mio.). Daarnaast was er sprake van negatieve wisselkoerseffecten.

De aan het concern toe te rekenen post leidt in 2010 tot baten van € 30 mio. (2009: lasten € 486 mio.) en betreffen vooral baten van € 265 mio. uit de verkoop van de 5,3% deelneming in Tata Motors en baten voor belastingen van € 218 mio. in verband met het positieve oordeel in een rechtszaak tegen Daimler AG in oktober 2010. De post bevat ook kosten ten bedrage van € 125 mio. voor de jubileumbonus en € 88 mio. voor de verhoging van het stichtingskapitaal van de Daimler en Benz Stichting, alsmede andere kosten die in 2010 zijn ontstaan in verband met juridische procedures.

Vooruitblik

Uitgaande van de huidige prognoses zal de wereldwijde vraag naar auto’s in 2011 verder groeien, maar niet meer zo dynamisch als in 2010. De mondiale personenwagenmarkt zou naar verwachting 5 tot 7% kunnen toenemen en daarmee een nieuw record bereiken. De Aziatische nieuwe industrielanden en vooral de Chinese markt zullen daarbij een belangrijke rol blijven spelen. Voor de Europese, US-Amerikaanse en Japanse markt wordt nog steeds een gemengd beeld verwacht. Voor de USA wordt een voortzetting van de succesvolle koers verwacht, voor West-Europa wordt per saldo van een merkbare groei uitgegaan. In Japan zal het door stimulerende overheidsmaatregelen kunstmatig hoge niveau van 2010 waarschijnlijk niet gerealiseerd kunnen worden.

De mondiale vraag naar bedrijfswagens zal in 2010 naar verwachting worden gekenmerkt door een verschil in marktontwikkeling binnen en buiten de Europese, US-Amerikaanse en Japanse markt. In deze zogenoemde ‘Triade’-landen moet er vooral in het segment van middelzware en zware trucks vanuit worden gegaan, dat het herstel versterkt doorzet. Voor de NAFTA-regio wordt uitgegaan van een marktgroei van 20 tot 25%. De vraag naar trucks in Europa zou met 15 tot 20% kunnen toenemen. Na het beëindigen van de overheidssubsidies in het najaar van vorig jaar wordt voor middelzware en zware trucks in Japan een bescheiden toename van het volume verwacht. De vraag naar trucks buiten de Triade wordt in belangrijke mate beïnvloed door de Chinese markt. Na afloop van het stimuleringsprogramma ultimo 2010 wordt dit jaar in China een teruggang van de vraag verwacht.

Op basis van blijvend gunstige marktperspectieven en talrijke modelwisselingen en productnoviteiten gaat Mercedes-Benz Cars voor 2011 uit van een verdere afzetstijging van het merk Mercedes-Benz. Dankzij het huidige concurrerende modelaanbod zal de divisie ook in 2011 van de grote vraag naar modellen van de E-Klasse en van het succes van de S-Klasse profiteren. Bovendien wordt sinds eind januari de nieuwe editie van de vierdeurs CLS Coupé aan de klanten uitgeleverd. Voor extra afzetimpulsen zorgen vanaf maart de nieuwe generatie van de Limousine en de Estate-uitvoering van de C-Klasse en de nieuwe SLK Roadster. In juni volgt de C-Klasse Coupé, vanaf september de vernieuwde M-Klasse en in het vierde kwartaal de Roadster-variant van de Mercedes-Benz SLS AMG. In november gaat de nieuwe B-Klasse van start, het eerste model van in totaal vier nieuwe auto’s in het compacte segment.

Daarnaast worden de uiterst zuinige vier-, zes- en achtcilinder motoren en het Eco-Start-Stop systeem ingevoerd. Zo komt de nieuwe generatie van de C-Klasse bijvoorbeeld in de handel met de C 220 CDI met een brandstofverbruik van slechts 4,4 l/100 km resp. 117g CO2/km.

Voor het merk smart wordt vanwege de volledige beschikbaarheid van de nieuwe generatie van de smart fortwo een afzetniveau in de orde van grootte van 2010 verwacht.

Daimler Trucks gaat voor 2011 nogmaals van een aanzienlijke afzetstijging uit. De verkoopverwachtingen zijn gebaseerd op de talrijke productnoviteiten. Daartoe behoren de nieuwe Atego en de Atego BlueTec Hybrid, beide uitgeroepen tot Truck of the Year 2011. De nieuwe editie van de Axor biedt als eerste voertuig in zijn klasse in Duitsland standaard de automatische versnellingsbak Mercedes PowerShift. Deze zorgt voor een beter brandstofverbruik en meer rijcomfort. De BLUETEC-technologie die zich al sinds vele jaren in Europa heeft bewezen, werd in 2010 succesvol in de nieuwe motoren in de USA en in Canada ingevoerd. De divisie gaat ervan uit, dat zij met de nieuwe motoren vooral kan profiteren bij de verwachte vervanging van het voertuigbestand in Noord-Amerika.

In november 2010 werd de compleet nieuw ontwikkelde lichte truck Canter geïntroduceerd, die op het gebied van zuinigheid, milieuvriendelijkheid, veiligheid en design nieuwe maatstaven zet. De Fuso Canter Eco Hybrid, de nummer 1 op het gebied van zuinigheid bij trucks tot 5 ton in Japan, is nu ook verkrijgbaar in Australië, Ierland en Hongkong.

Het omvangrijke aanbod aan veiligheidstechnologieën is bij Mercedes-Benz trucks uitgebreid met de tweede generatie van Active Brake Assist, het systeem dat in het ergste geval ook bij het naderen van staande hindernissen een noodstop in gang kan zetten.

Bij Mercedes-Benz Vans wordt verwacht dat de positieve afzettrend zich dit jaar voortzet. Nieuwe impulsen komen van de nieuwe generatie van de Vito en de Viano alsmede verdere BlueEFFICIENCY-modellen. De productie in Argentinië wordt eind 2011 omgeschakeld naar de huidige modelgeneratie van de Sprinter en daardoor wordt het aanbod voor de Latijn-Amerikaanse markten aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast wordt de Sprinter in 2011 in China geïntroduceerd. Door fabricage ter plaatse kan de afzet in deze veelbelovende markt duidelijk worden verhoogd. Binnen de 50:50 joint-venture Fujian Daimler Automotiv wordt vanaf 2011 behalve de Vito en de Viano ook de Sprinter als bus geproduceerd.

De divisie Daimler Buses gaat ervan uit dat zij haar wereldwijd leidinggevende positie bij bussen zwaarder dan 8 ton met innovatieve en kwalitatief hoogwaardige nieuwe producten kan behouden. De divisie verwacht het niveau van 2010 te kunnen evenaren. Vanwege de geringe groeikansen op de kernmarkten West-Europa en Latijns-Amerika zal de groei echter eerder beperkt zijn.

Het Daimler concern gaat ervan uit dat de afzet in 2011 in zijn geheel zal stijgen en de omzet in een langzamer tempo verder zal toenemen. Aan de groei zullen naar verwachting alle automotive divisies bijdragen.

Tegenover de groeikansen staan uitdagingen. Het jaar 2011 zal worden gekenmerkt door grote uitgaven voor nieuwe producten en technologieën en voor het ontsluiten van nieuwe markten. Het herstel van de wereldeconomie kan leiden tot stijgende prijzen voor olie en andere grondstoffen die belangrijk zijn voor Daimler. Wat de wisselkoersen betreft zal de volatiliteit hoog blijven. De risico’s die voor de activiteiten van Daimler ontstaan als gevolg van wisselkoersschommelingen zijn voor 2011 echter reeds zoveel mogelijk afgedekt.

Uitgaande van de huidige prognoses verwacht Daimler voor 2011 een EBIT over de lopende bedrijfsactiviteiten dat duidelijk boven het niveau van 2010 ligt.

In de komende jaren moet het resultaatniveau van de afzonderlijke divisies en daarmee van het concern in zijn geheel worden verhoogd en de beoogde rendementen duurzaam worden gerealiseerd. Daarbij wil het concern bovenmatig profiteren van de groei van de automarkten.

Voor de automotive business wordt gedurende de markt- en productcycli naar een gemiddeld jaarlijks omzetrendement van 9% gestreefd, dat vanaf 2013 duurzaam gerealiseerd moet worden. De basis hiervoor zijn de beoogde rendementen van de afzonderlijke divisies: 10% voor Mercedes-Benz Cars, 8% voor Daimler Trucks, 9% voor Mercedes-Benz Vans en 6% voor Daimler Buses. Voor de divisie Daimler Financial Services heeft het concern zich een rendement op het eigen vermogen van 17% ten doel gesteld.

Van de periode van 2011 tot 2012 zal Daimler in totaal € 20,4 mrd. inzetten voor research en ontwikkeling (€ 10,3 mrd.) en voor investeringen in vaste activa (€ 10,1 mrd.). Dat is ca. € 5,3 mrd. meer dan in de jaren 2009 en 2010. Er zijn onder andere aanzienlijke bedragen voorzien voor de uitbreiding van de productiecapaciteiten in de USA, in China, India en Hongarije.

In verband met de stijgende productievolumina gaat Daimler ervan uit dat het personeelsbestand in 2011 licht zal stijgen.