09
april
2008
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler-voorzitter Zetsche: "Wij hebben een duidelijke strategie voor een duurzaam winstgevende groei"

Een half jaar na de start van Daimler maakt Dr. Dieter Zetsche, bestuursvoorzitter en directeur van Mercedes-Benz Cars, een positieve balans op: "Al onze activiteiten ontwikkelen zich goed. Onze kengetallen zijn duidelijk beter dan in de afgelopen jaren. De onderneming heeft in de laatste twee jaar substantiële vooruitgang geboekt. Wij hebben dankzij onze oude waarden nieuwe kracht gevonden," aldus Zetsche vlak voor de aandeelhoudersvergadering van het concern. Ten aanzien van de toekomst benadrukt de bestuursvoorzitter: "Wij hebben een duidelijke strategie voor een duurzaam winstgevende groei."

Duurzame mobiliteit is naast ongevalvrij rijden het belangrijkste speerpunt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij Daimler AG. "Wij zijn de uitvinders van de automobiel en werken met passie aan zijn toekomst", aldus Zetsche. "De wereld staat aan het begin van een 'tweede eeuw van de automobiel', waarin het wereldwijde voertuigbestand vijf maal zo snel groeit als de wereldbevolking. Deze toename is op de langere termijn alleen nog ecologisch te verantwoorden, wanneer zowel personen- als bedrijfswagens steeds schoner worden. Zetsche: "De klanten verwachten oplossingen van ons en wij nemen de rol van 'pionier' voor schone en veilige auto's uitdrukkelijk aan." Daimler beschikt hiervoor ook over de noodzakelijke innovatiekracht en de financiële middelen.

Daimler heeft in 2007 € 4,1 miljard in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, daarvan € 1,8 miljard zuiver voor milieubescherming. In de komende jaren zal het concern dit budget nog eens verhogen en tot het jaar 2010 zullen bijna € 14 miljard in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd.

Deze inspanningen zijn voor de voorzitter van Daimler AG des te belangrijker, daar tot op heden nog geen technologie in zicht is die alle andere duidelijk overtreft: "Er bestaat geen duidelijke weg naar de mobiliteit van morgen."

De 'roadmap voor duurzame mobiliteit' van Daimler bestaat uit drie peilers: de verdere optimalisering van voertuigen met innovatieve verbrandingsmotoren, de additionele verhoging van de efficiency door hybridisering - dat wil zeggen de combinatie van verbrandings- en elektromotor - alsmede emissievrij rijden met brandstofcel- en batterij-aandrijvingen.

Bovendien houdt het concern zich bezig met toekomstige energiebronnen. Daarbij gaat het om schone brandstof voor de verbrandingsmotor en nieuwe energiedragers voor emissievrij rijden door middel van regeneratieve producten.

Zetsche benadrukt verder, dat de onderneming er niet toe zal overgaan, uitsluitend nog kleine auto's te bouwen: "Onze weg naar duurzame mobiliteit verloopt via technologische innovatie en niet door zelfverloochening." Concreet is de doelstelling van de onderneming, in alle Mercedes-Benz kernmodelreeksen minstens één model aan te bieden dat qua verbruik en emissie toonaangevend is. Naast emissievrij rijden blijft ook het ongevalvrij rijden een van de speerpunten van Daimler.

In februari had Daimler zijn cijfers voor het jaar 2007 bekend gemaakt en een omzet van € 99,4 miljard gemeld. Het operatieve resultaat lag met € 8,7 miljard aanzienlijk boven zowel het niveau van 2006 als de EBIT-doelstelling van minstens € 8,5 miljard. Ook de Value Added verdubbelde zich naar € 1,5 miljard. Dat komt overeen met een rendement op netto activa van 10,5%. Daarmee werd het minimale rendementspercentage van 7% duidelijk overtroffen. Dieter Zetsche: "Wij creëren extra waarde."

Het concern streeft op basis hiervan naar een duurzame groei en winstgevendheid op het niveau van de besten van de branche.

Zetsche bevestigde in essentie de vooruitblik voor 2008 en de komende jaren, zoals die tijdens de jaarlijkse persconferentie in februari werd gepresenteerd. "Op dit moment ziet het er economisch gezien naar uit dat het eerder moeilijker dan gemakkelijker wordt." De factoren die hierop van invloed zijn, zijn de kredietcrisis in de Verenigde Staten, de verdere afzwakking van de dollar ten opzichte van de euro, de ontwikkeling op de grondstofmarkten en de daling van het vertrouwen in de Amerikaanse economie die mogelijk ook effect zullen hebben op de wereldeconomie.

Dit zal volgens het concern ook aan de automobielmarkten niet ongemerkt voorbij gaan. De vraag naar personenwagens in Amerika kan aanzienlijk lager uitvallen dan in 2007; in West-Europa zal de vraag naar verwachting stagneren. De eigenlijke groei moet daarom komen uit de jonge industrielanden. Daar is de groei zo dynamisch, dat de zwakte van de triade-markten meer dan gecompenseerd wordt. In totaal gaat Daimler er voor 2008 van uit, dat de personenwagenmarkten wereldwijd met ca. 2% groeien.

Wat de bedrijfswagenmarkten betreft, kan Europa het hoge niveau van 2006 waarschijnlijk handhaven. Daimler verwacht voor Noord-Amerika op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar enig herstel.

Ten aanzien van de economische risicofactoren zegt Zetsche: "Daimler is voor het jaar 2008 tot ca. 80% tegen koersrisico beschermd. En ook voor 2009 bedraagt de bescherming reeds meer dan 40%. Daarbij komt dat wij niet in de zo genoemde 'subprime' business actief zijn. We beschikken over een hoge bruto liquiditeit en hoeven geen kapitaal op de markt op te nemen."

Het teruglopende economische klimaat zal naar verwachting in eerste instantie de volumemarkt van personenwagens treffen. Het premiumsegment, waarin Mercedes-Benz Cars opereert, is in de regel stabieler. Dat geldt ook en in het bijzonder voor de Verenigde Staten.

Dieter Zetsche: "Wij zijn goed gewapend om de huidige macro-economische uitdagingen aan te gaan." De bestuursvoorzitter benadrukte bovendien opnieuw de rendementsdoelstellingen voor de middellange termijn, die de onderneming in februari bekend heeft gemaakt.

Zo streeft Daimler vanaf 2010 naar een gemiddeld omzetrendement voor de automobielactiviteiten van 9% over alle markt- en productcycli. Bij Daimler Trucks wil de onderneming vanaf 2010 gemiddeld over de cyclus een omzetrendement van 8% bereiken. Bij Daimler Financial Services wordt een verdere stijging van het wereldwijde contractvolume verwacht. Ook in 2008 en daarna wil de onderneming daar een rendement op het eigen kapitaal van minstens 14% behalen.

Zetsche bevestigde opnieuw de vooruitblik op de resultaten voor 2008, zoals die tijdens de jaarvergadering in februari werd gepresenteerd. De onderneming verwacht voor 2008 op concernniveau in totaal een verdere afzettoename. Bij de EBIT van de lopende bedrijfsactiviteiten wordt een resultaat verwacht, dat duidelijk boven het niveau van 2006 ligt. Het resultaat over 2006 bevatte enige eenmalige effecten, zoals de hoge opbrengsten uit de verkoop van aandelen EADS, maar ook lasten met betrekking tot Chrysler en kosten in verband met de invoering van het Nieuwe Managementmodel.

De voor het gehele jaar 2007 gepresenteerde cijfers hadden ook een positieve invloed op de beoordeling door rating agenturen, aldus Zetsche: "Ook onze credit rating voor de lange termijn ontwikkelde zich positief – en dat is nog een indicator voor ons verbeterde risicoprofiel, onze hogere winstgevendheid en onze solide financiële structuur."

Raad van bestuur en raad van commissarissen zullen tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag voorstellen, een dividend van € 2,00 per aandeel uit te keren: "Natuurlijk moeten in het bijzonder ook onze aandeelhouders profiteren van onze successen. Derhalve willen wij het dividend met een derde verhogen."

Het concern heeft op 28 maart 2008 het in 2007 gestarte terugkoopprogramma van eigen aandelen afgesloten. Dr. Zetsche: "Tijdens de vergadering van verleden jaar hebben de aandeelhouders ons gemachtigd, bijna 10% van de uitstaande aandelen te kopen en wij hebben deze mogelijkheid benut. "Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag verzoekt de onderneming daarom om goedkeuring voor verdere aandelenterugkoop. Dieter Zetsche: "Daarmee onderstrepen wij ons vertrouwen in de toekomstperspectieven van de onderneming."

De verdere stappen voor de optimalisering van de kapitaalstructuur zullen echter afhankelijk van de ontwikkeling van de cash flow, de netto liquiditeit en de ontwikkeling op de kapitaalmarkten worden genomen.