24
oktober
2019
|
13:08
Europe/Amsterdam

Daimler publiceert cijfers derde kwartaal 2019

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de resultaten van het derde kwartaal, dat op 30 september 2019 werd afgesloten, gepubliceerd. De concernafzet nam met 6% toe tot 839.300 (Q3 2018: 794.700) personen- en bestelwagens. De omzet steeg met 8% tot € 43,3 miljard (Q3 2018: € 40,2 miljard). Gecorrigeerd voor positieve wisselkoersverschillen lag de omzet licht boven het niveau van het voorgaande jaar. Het Daimler-concern realiseerde in het derde kwartaal een EBIT van € 2,7 miljard (Q3 2018: € 2,5 miljard), een toename van 8%.

“Sterke afzetcijfers bij Cars en Vans hebben onze financiële performance in het derde kwartaal ondersteund. Om de transformatie in de komende jaren te doen slagen, moeten we echter onze inspanningen nog aanzienlijk vergroten: we moeten onze kosten duidelijk reduceren en de cash flow consequent versterken”, aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars.

Het concernresultaat steeg in het derde kwartaal met 3% tot € 1.813 miljoen (Q3 2018: € 1.761 miljoen). Het aan de aandeelhouders van Daimler AG toerekenbare concernresultaat bedroeg € 1.719 miljoen (Q3 2018: € 1.689 miljoen); dat leidde tot een toename van het resultaat per aandeel tot € 1,61 (Q3 2018: € 1,58).

Free Cash Flow en liquiditeit

In de eerste negen maanden van 2019 bedroeg de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten € -0,5 miljard (Q1-3 2018: € -0,06 miljard). Deze is nog steeds beïnvloed door het Working Capital, alsmede aanhoudend grote investeringen in toekomstige producten. In het concern daalden in het derde kwartaal de investeringen in activa tot € 1,8 miljard (Q3 2018: € 2,1 miljard). De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot € 2,5 miljard (Q3 2018: € 2,4 miljard).

De nettoliquiditeit van de industriële activiteiten daalde in vergelijking tot 31 december 2018 van € 16,3 miljard naar € 9,6 miljard aan het eind van het derde kwartaal. Daartoe droegen de dividenduitkering van € 3,5 miljard (2018: € 3,9 miljard) aan de aandeelhouders van Daimler AG, de effecten voortkomend uit de invoering van de balanswaardering van de leasingnemers volgens IFRS 16 (€ 3,2 miljard) alsmede de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bij.

De divisies in detail

De afzet van Mercedes-Benz Cars steeg in het derde kwartaal met 8% tot 604.700 (Q3 2018: 559.500) personenwagens. De omzet nam met 9% toe tot € 23,5 miljard (Q3 2018: € 21,7 miljard). De EBIT steeg met 4% tot € 1.423 miljoen (Q3 2018: € 1.372 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 6,0% (Q3 2018: 6,3%).

Daimler Trucks kende in het derde kwartaal een daling van de afzet met 8% tot 125.400 (Q3 2018: 136.100) eenheden. De omzet nam met 3% toe tot € 10,3 miljard (Q3 2018: € 10,0 miljard). De EBIT daalde met 9% tot € 774 miljoen (Q3 2018: € 850 miljoen). Het omzetrendement daalde tot 7,5% (Q3 2018: 8,5%).

De afzet van Mercedes-Benz Vans steeg met 10% tot 100.300 (Q3 2018: 91.400) verkochte eenheden. De omzet groeide met 15% tot € 3,5 miljard (Q3 2018: € 3,0 miljard). De EBIT steeg tot € 113 miljoen (Q3 2018: € -93 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 3,2% (Q3 2018: -3,1%).

Bij Daimler Buses namen de verkopen in het derde kwartaal met 16% toe tot 9.000 (Q3 2018: 7.700) eenheden. De omzet steeg eveneens met 16% tot € 1,2 miljard (Q3 2018: € 1,1 miljard). De EBIT groeide met meer dan het dubbele tot € 79 miljoen (Q3 2018: € 30 miljoen). Het omzetrendement verbeterde tot 6,4% (Q3 2018: 2,8%).

Bij Daimler Mobility AG (v/h Daimler Financial Services) lag de new business in het derde kwartaal met € 18,3 miljard 10% boven het niveau van het voorgaande jaar (Q3 2018: € 16,6 miljard). De omzet steeg met 11% tot € 7,1 miljard (Q3 2018: € 6,4 miljard). De EBIT nam met 5% toe tot € 413 miljoen (Q3 2018: € 392 miljoen). Het rendement op eigen kapitaal lag met 11,9% licht lager dan de waarde in het voorgaande jaar van 12,5%.

Medewerkers wereldwijd

Aan het eind van het derde kwartaal telde het Daimler-concern wereldwijd 304.680 (ultimo 2018: 298.683, Q3 2018: 300.367) medewerkers. Daarvan waren er 178.097 (ultimo 2018: 174.663, Q3 2018: 176.287) werkzaam in Duitsland. In de Verenigde Staten waren er 27.029 (ultimo 2018: 26.310, Q3 2018: 26.079) medewerkers. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren er eind september 4.427 (ultimo 2018: 4.424, Q3 2018: 4.410) medewerkers actief.

Vooruitblik Daimler en divisies

Voor het jaar 2019 houdt Daimler onveranderd rekening met een concernafzet op het niveau van het voorgaande jaar, terwijl er bij de omzet in vergelijking met het voorgaande jaar een lichte stijging wordt verwacht. Mercedes-Benz Cars verwacht een omzet op het niveau van het voorgaande jaar. Daimler Trucks houdt nu rekening met een omzet in de ordegrootte van het voorgaande jaar. Mercedes-Benz Vans en Daimler Mobility streven naar een licht stijgende omzet. Daimler Buses gaat uit van een duidelijke toename van de omzet.

Zoals vermeld in het risico- en kansenrapport, heeft Daimler te maken met aanvragen en onderzoeken van autoriteiten, alsmede gerechtelijke procedures met betrekking tot dieselemissies. Omdat gerechtelijke procedures aanzienlijke onzekerheden met zich meebrengen, is het mogelijk dat de hiervoor gedane reserveringen deels ontoereikend blijken in het kader van definitieve procedurele beslissingen. Als gevolg hiervan kunnen extra uitgaven ontstaan, die, afhankelijk van de voortgang van de procedures, een negatieve uitwerking op de hierna genoemde rendementsverwachtingen, met name bij de divisies Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans, kunnen hebben. Het uitvoerige risico- en kansenrapport, waarin nader wordt ingegaan op de risico’s uit gerechtelijke procedures die samenhangen met de dieselemissies, is te vinden op de pagina’s 20 e.v. van het interimverslag voor het derde kwartaal van 2019.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de actuele prognoses van de divisies gaat Daimler ervan uit, dat de concern-EBIT in het jaar 2019 duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar zal liggen. Voor de volgende divisies gelden voor het jaar 2019 nog steeds deze rendementsverwachtingen:

- Mercedes-Benz Cars: omzetrendement van 3% tot 5%.

- Mercedes-Benz Vans: omzetrendement van -15% tot -17%

- Daimler Buses: omzetrendement van 5% tot 7%

- Daimler Mobility: rendement op eigen kapitaal van 17% tot 19%.

De divisie Daimler Trucks heeft in het derde kwartaal te maken gehad met de algehele economische ontwikkeling in de kernmarkten Europa en Noord-Amerika, die duidelijk sneller dan verwacht is verslechterd, zodat de daling al in het vierde kwartaal van dit jaar uitwerking op het resultaat van de divisie zal hebben. Tegen deze achtergrond houdt Daimler Trucks nu rekening met een omzetrendement van 6% tot 8% en een licht dalende afzet.

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten zal worden belast door de aanhoudend hoge investeringen voor nieuwe producten en technologieën, alsmede de kosten voor het «Projekt Zukunft» voor de implementatie van de nieuwe concernstructuur. Daarom gaat Daimler ervan uit, dat de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten in het boekjaar 2019 duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar zal liggen.