11
februari
2020
|
13:28
Europe/Amsterdam

Daimler publiceert jaarresultaten 2019

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de voorlopige resultaten voor het boekjaar 2019, dat op 31 december 2019 afgesloten werd, gepubliceerd. De concernafzet lag met 3,34 miljoen (2018: 3,35 miljoen) personen- en bestelwagens op het niveau van het voorgaande jaar. De omzet steeg met 3% tot € 172,7 miljard (2018: € 167,4 miljard). Het Daimler-concern realiseerde in het boekjaar 2019 een EBIT van € 4,3 miljard (2018: € 11,1 miljard). De EBIT omvat afzonderlijke situaties zoals juridische procedures en daarmee samenhangende maatregelen, herstructureringen en M&A-zaken. De gecorrigeerde EBIT weerspiegelt de lopende bedrijfsactiviteiten en bedroeg € 10,3 miljard.

Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG:
“Terwijl onze resultaten in het jaar 2019 de aanhoudend grote vraag naar onze attractieve producten weerspiegelen, kunnen we niet tevreden zijn met de winst. Vooral significante buitengewone lasten beïnvloedden in het afgelopen jaar onze financiële resultaten. De toekomst van onze onderneming ligt in de CO2-neutrale mobiliteit en in de consequente digitalisering. Daarmee benutten we het volledige potentieel van onze producten en onze processen. Om dat te realiseren hebben we onze investeringen in nieuwe technologieën substantieel vergroot. We zijn vastbesloten om te profiteren van onze leidende technologische positie en tegelijkertijd onze winstgevendheid duidelijk te verbeteren. Daarvoor zijn omvangrijke maatregelen op het gebied van kostenbesparing en vergroting van de Cash Flow noodzakelijk. In het jaar 2019 hebben we deze vastgelegd en zijn we begonnen met de implementatie. Voor het versterken van onze financiële kracht als basis voor onze toekomststrategie zullen we de noodzakelijke maatregelen nemen.”

Het concernresultaat daalde in het boekjaar tot € 2,7 miljard (2018: € 7,6 miljard). Het aan de aandeelhouders van Daimler AG toerekenbare concernresultaat bedroeg € 2,4 miljard (2018: € 7,2 miljard). Dat leidde tot een daling van het resultaat per aandeel tot € 2,22 (2018: € 6,78). De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen de algemene vergadering van aandeelhouders op 1 april 2020 een dividend van € 0,90 (2018: € 3,25) per aandeel voorstellen. De som van de dividenduitkering bedraagt daarmee € 1,0 miljard (2018: € 3,5 miljard).

Investeringen, Free Cash Flow en liquiditeit

In het concern daalden de investeringen in activa in het boekjaar 2019 tot € 7,1 miljard (2018: € 7,5 miljard). De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot € 9,7 miljard (2018: € 9,1 miljard). De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten bedroeg € 1,4 miljard (2018: € 2,9 miljard). Tot de duidelijke daling droeg een substantiële onttrekking in verband met procedures van instanties ten aanzien van dieselvoertuigen bij. Daarbij komt de aanhoudend hoge behoefte aan middelen voor nieuwe producten en technologieën. De nettoliquiditeit van de industriële activiteiten stabiliseerde, rekening houdend met de balanswaardering van leasingnemers volgens IFRS16 en de dividenduitkering voor het boekjaar 2018 op € 11,0 miljard (2018: € 16,3 miljard). Door het verdisconteren van de balanswaardering van de leasingnemers volgens IFRS16 daalde de nettoliquiditeit van de industriële activiteiten van ultimo 2018 tot begin 2019 met € 3,2 miljard.

De divisies in detail

De divisie Mercedes-Benz Cars heeft in het boekjaar 2019 in totaal 2.385.400 (2018: 2.382.800) eenheden verkocht en daarmee het record uit het voorgaande jaar nog eens licht overtroffen. De omzet steeg tot € 93,9 miljard (2018: € 93,1 miljard). De EBIT daalde met 53% tot € 3.359 miljoen (2018: € 7.216 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 3,6% (2018: 7,8%). Belastende factoren waren een gewijzigde inschatting van de risico’s van lopende procedures van gerechtelijke en andere instanties en maatregelen bij Mercedes-Benz dieselmodellen alsmede uitgaven voor een terugroepactie van Takata-airbags. Tegenover de groei van afzet en omzet en de betere prijsrealisatie stonden aanhoudend grote investeringen in nieuwe producten en technologieën. De EBIT, gecorrigeerd voor afzonderlijke situaties, bedroeg € 5.841 miljoen, het gecorrigeerd omzetrendement 6,2%.

De afzet van Daimler Trucks daalde in het boekjaar 2019 met 6% tot 488.500 (2018: 517.300) eenheden. De omzet steeg met 5% tot € 40,2 miljard (2018: € 38,3 miljard). De EBIT daalde met 11% tot € 2.463 miljoen (2018: € 2.753 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 6,1% (2018: 7,2%). Bij een aanhoudend sterke verkoop in de NAFTA-regio had vooral teruggang in het volume in Europa en Azië een negatieve uitwerking op het resultaat. Negatieve effecten waren er ook door grotere aanloopkosten voor nieuwe technologieën en kosten die samenhingen met capaciteitsaanpassingen.

De afzet van Mercedes-Benz Vans steeg in het boekjaar 2019 met 4% tot 438.400 (2018: 421.400) eenheden, De omzet steeg met 9% tot € 14,8 miljard (2018: € 13,6 miljard). De EBIT daalde tot € minus 3.085 miljoen (2018: € plus 312 miljoen). Het omzetrendement bedroeg minus 20,8% (2018: plus 2,3%). Terwijl de grotere afzet en een gunstiger modelmix een positief invloed hadden op het resultaat, werd de EBIT doorslaggevend bepaald door een gewijzigde inschatting van risico’s bij Mercedes-Benz dieselvoertuigen. Bovendien hadden uitgaven in het kader van de beoordeling van en het toekennen van prioriteiten in het productportfolio, alsmede uitgaven voor een terugroepactie van Takata-airbags een negatieve uitwerking op de EBIT. Om de bedrijfspositie duidelijk te verbeteren werden in de loop van het jaar 2019 maatregelen genomen. Gecorrigeerd voor afzonderlijke situaties bedroeg de EBIT € 284 miljoen, het gecorrigeerd omzetrendement bedroeg 1,9%.

Bij Daimler Buses namen de verkopen in het boekjaar 2019 met 6% toe tot 32.600 (2018: 30.900) eenheden. De omzet steeg met 5% tot € 4,7 miljard (2018: € 4,5 miljard). De EBIT steeg met 7% tot € 283 miljoen (2018: € 265 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 6,0% (2018: 5,9%). De positieve ontwikkeling was vooral gebaseerd op de stijging van de afzet in onder andere Brazilië en gunstige wisselkoerseffecten. In Europa wordt de elektrische stadsbus met accu’s, Mercedes-Benz eCitaro, in de fabriek in Mannheim in serie geproduceerd en aan klanten uitgeleverd ten behoeve van lijndiensten.

Bij Daimler Mobility nam de new business in het boekjaar 2019 met 3% toe tot € 74,4 miljard (2018: € 71,9 miljard). De omzet steeg met 9% tot € 28,6 miljard (2018: € 26,3 miljard). De EBIT steeg met 55% tot € 2.140 miljoen (2018: € 1.384 miljoen). Het rendement op eigen kapitaal lag met 15,3% hoger dan de waarde van 11,1% uit het voorgaande jaar. Door het samenvoegen van de mobiliteitsservices van Daimler en BMW Group ontstond een positief resultaateffect. Bovendien droeg het gegroeide contractvolume bij tot een toename van het resultaat. Een negatieve uitwerking had een groter aandeel van eigen kapitaal als gevolg van verscherpte eisen van instanties. Ook uitgaven in het kader van de herpositionering van de YOUR NOW-groep hadden een negatieve invloed op de EBIT. Gecorrigeerd voor afzonderlijke situaties bedroeg de EBIT € 1.827 miljoen, het gecorrigeerd omzetrendement bedroeg 13,1%.

Medewerkers

Ultimo boekjaar 2019 waren er in het Daimler-concern wereldwijd 298.655 (2018: 298.683) medewerkers actief. Daarvan waren er 173.813 (2018: 174.663) werkzaam in Duitsland, 25.788 (2018: 26.310) in de Verenigde Staten en 4.439 (2018: 4.424) bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China.

Duurzame bedrijfsstrategie

Met een duurzame bedrijfsstrategie gaat Daimler de uitdagingen van de transformatie in de auto-industrie aan. De vraag naar individuele mobiliteit en het wereldwijde transport van personen en goederen zullen blijven toenemen en blijven de basis vormen voor de kernactiviteiten als autofabrikant. De premiummarkt voor personenwagens zal ook in de toekomst duurzaam en sneller groeien dan de volumemarkt. Tegelijkertijd spreekt Daimler zich consequent uit voor een CO2-neutrale mobiliteit. Om de CO2-doelstellingen te bereiken en de belangrijke toekomstige segmenten elektromobiliteit en connectiviteit te financieren, is een enorme technische en financiële inspanning noodzakelijk. De resulterende kosten vergen omvangrijke maatregelen voor het verbeteren van de efficiëntie, het afslanken van de onderneming en het vergroten van de Free Cash Flow.

Tot de maatregelen behoort onder andere de duidelijke vermindering van de kosten voor materiaal en beheer en de reductie van de personeelskosten tot eind 2022 met meer dan € 1,4 miljard. Het doel is een wereldwijd sociaal verdraagzame afbouw van arbeidsplaatsen inclusief de reductie van leidinggevende posities.

In het lopende jaar zal Daimler het product- en elektro-offensief voortzetten. Daartoe brengt Mercedes-Benz Cars onder andere de nieuwe S-Klasse met de nieuwste versie van het MBUX multimediasysteem op de markt. Als eerste volledig elektrische compacte SUV wordt in de herfst de EQA voorgesteld. Mercedes-Benz Vans breidt het productportfolio uit met de volledig elektrische EQV. Daarbij komen talrijke voertuigen met plug-in hybrid aandrijving en 48V-technologie. In totaal plant Mercedes-Benz het aandeel van plug-in hybrids en volledig elektrische voertuigen in de totale afzet voor 2020 te verviervoudigen. Daarmee samenhangend is de verdere toename van de eigen accuproductie: voortaan worden accu’s voor elektrovoertuigen in negen fabrieken op zeven locaties op drie continenten vervaardigd.

Vooruitblik

Voor het jaar 2020 rekent Daimler op een concernafzet licht onder het niveau van het voorgaande jaar. Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans en Daimler Trucks verwachten een lichte daling van de afzet in vergelijking met het voorgaande jaar. Daimler Buses daarentegen verwacht een licht stijgende afzet. Bij Daimler Mobility wordt een lichte daling van de new business verwacht, terwijl het contractvolume volgens verwachting op het niveau van het voorgaande jaar blijft.

De omzet van het Daimler-concern blijft in het lopende boekjaar volgens verwachting op het niveau van het voorgaande jaar. Bij Mercedes-Benz Cars & Vans wordt verwacht dat de omzet op het niveau van het voorgaande jaar ligt. Daimler Trucks & Buses houdt rekening met een duidelijke daling van de omzet. Daimler Mobility verwacht een omzet op het niveau van het voorgaande jaar. De concern-EBIT zal in het boekjaar 2020 duidelijk hoger liggen dan het niveau van het jaar 2019, waarin sprake was van een belasting door talrijke afzonderlijke situaties. De divisies hebben voor het jaar 2020 de volgende rendementsverwachtingen:

- Mercedes-Benz Cars & Vans: gecorrigeerd omzetrendement van 4 tot 5%
- Daimler Trucks & Buses: gecorrigeerd omzetrendement van 5%
- Daimler Mobility: gecorrigeerd rendement op eigen kapitaal van 12%.

Reeds ingezette significante efficiëntiemaatregelen in alle divisies zoals bijvoorbeeld besparingen op personeels- en materiaalkosten, portfolio- en modelaanpassingen en de verdere implementatie van platformstrategieën, alsmede een stringentere toewijzing van kapitaal moeten al in het boekjaar 2020 de eerste positieve effecten op het resultaat hebben. Hun volle uitwerking zullen deze maatregelen in de daaropvolgende jaren ontvouwen. Herstructureringsmaatregelen en de daarmee samenhangende en ingezette afbouw van arbeidsplaatsen zullen daarentegen het resultaat van het jaar 2020 belasten. Daimler blijft alle niet-kernactiviteiten beoordelen om de financiële middelen te concentreren op de bedrijfsactiviteiten met het grootste economische potentieel.

Op de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten zullen nog steeds hoge aanloopkosten voor nieuwe producten en technologieën een belastende uitwerking hebben, hoewel deze in het jaar 2019 hun hoogste niveau zouden moeten hebben bereikt. Niettemin gaat Daimler ervan uit, dat de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar zou kunnen liggen. Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke uitgaven die samenhangen met procedures van gerechtelijke en andere instanties. Tegen de achtergrond van een nog meer gerichte kapitaaltoewijzing en prioritering van projecten zijn voor het jaar 2020 investeringen in activa en voor onderzoek en ontwikkeling in de ordegrootte van het jaar 2019 gepland.

Harald Wilhelm, binnen de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Mobility: “In de komende jaren ligt de nadruk op de duidelijke verbetering van onze rendementen alsmede van de Cash Flow. Ons doel is een solide nettoliquiditeit om de nodige investeringen te garanderen en tegelijkertijd aantrekkelijke dividenden te kunnen uitkeren. Daartoe zullen we in alle geledingen zorgen voor een gedisciplineerde kapitaaltoewijzing.”