24
oktober
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler boekt wederom beter resultaat

 • Concernafzet met 595.000 eenheden 13% hoger dan 3e kwartaal 2012

 • Omzet met € 30,1 miljard boven het niveau van dezelfde periode in 2012

 • Concern-EBIT met € 2.231 (2012: 1.923) miljoen opnieuw op zeer hoog niveau

 • Concernresultaat van € 1.897 (2012: 1.238) miljoen

 • Voor het hele jaar 2013 stijging van afzet en omzet verwacht

 • Concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten in het vierde kwartaal boven het niveau van het vierde kwartaal in 2012 verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in het derde kwartaal 2013 opnieuw een resultaat geboekt dat duidelijk boven het niveau van dezelfde periode in 2012 ligt. Het EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) van het Daimler-concern bedroeg van juli-september € 2.231 (2012: 1.923) miljoen. Het concernresultaat kwam uit op € 1.897 (2012: 1.238) miljoen. Het resultaat per aandeel bedroeg € 1,72 (2012: 1,06). 

"Ons resultaat is in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar verder gestegen. Dat toont aan dat de hoge investeringen in het verleden juist waren. Wij zullen in producten en vestigingslocaties blijven investeren om het succes van het concern op de middellange en lange termijn blijvend te waarborgen", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars. 

"Wij gaan consequent door met ons groeioffensief en de efficiencyprogramma's. Dat heeft een steeds positievere invloed op ons resultaat en biedt ons voor het jaar 2014 een goede uitgangspositie. Wij werken ook verder gericht aan het bereiken van onze doelstellingen en gaan voor de toekomst uit van een verdere verbetering van de resultaten", aldus Bodo Uebber, binnen de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Financial Services. 

Vooral de goede afzetontwikkeling van de autodivisies en de toenemende uitwerking van de efficiencyprogramma's droegen bij aan de resultaatsverbetering in het derde kwartaal van 2013. Daimler Financial Services behaalde een EBIT op het niveau van vorig jaar. 

Concernafzet 13% boven het niveau van dezelfde periode in 2012 

Daimler heeft in het derde kwartaal 2013 wereldwijd 594.900 personen- en bedrijfswagens verkocht, een verbetering van 13% in vergelijking met het derde kwartaal 2012. 

De omzet van Daimler bedroeg in de rapportageperiode € 30,1 miljard en dat is een verbetering van 5% ten opzichte van vorig jaar. Na wisselkoerscorrecties bedroeg de omzetstijging 11%. 

De Free Cash Flow uit industriële activiteiten kwam in de eerste negen maanden van 2013 uit op € 3,9 miljard. Daarin zijn € 2,2 miljard uit de verkoop van de resterende aandelen in EADS begrepen. In het derde kwartaal bedroeg de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten € 1,6 miljard. In vergelijking met 31 december 2012 steeg de netto liquiditeit van de industriële activiteiten met € 1,1 miljard naar € 12,6 miljard. 

Aan het eind van het derde kwartaal 2013 werkten bij Daimler wereldwijd 276.320 medewerk(st)ers (2012: 275.451), waarvan 167.727 in Duitsland (2012: 166.888), 21.330 in de Verenigde Staten (2012: 21.930), 14.340 in Brazilië (2012: 14.709) en 11.323 in Japan (2012: 11.337). Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren aan het eind van het derde kwartaal 1.882 medewerk(st)ers in dienst (2012: 2.648). De afname van het personeelsbestand in China is het gevolg van de integratie van de personenwagenverkooporganisaties in een niet geconsolideerde joint venture. 

Resultaten per divisie

Mercedes-Benz Cars behaalde in het derde kwartaal 2013 opnieuw een afzetrecord. In totaal stegen de verkopen van de personenwagendivisie met 14% naar 395.400 eenheden. De omzet steeg met 8% naar € 16,5 miljard. De divisie behaalde met een EBIT van € 1.200 miljoen een resultaat dat duidelijk boven het resultaat in 2012 lag (2012: 973 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 7,3% (2012: 6,4%). 

De resultaatontwikkeling was vooral het gevolg van de stijgende afzetgroei in China, de Verenigde Staten en West-Europa. Daaraan heeft met name de uitbreiding van het palet van compacte auto's bijgedragen. Mercedes-Benz heeft daarnaast een resultaatsverbetering behaald door een beter prijsniveau. Bovendien hadden efficiencymaatregelen uit het programma 'Fit for Leadership' in toenemende mate een positief effect op het resultaat. Negatief effect op het resultaat ontstond door een gewijzigde modelmix. Hetzelfde geldt voor kosten voor productverbeteringen. 

De afzet van Daimler Trucks kwam in het derde kwartaal uit op 124.500 eenheden en dat is 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bedroeg € 8,0 miljard (-1%). Hier waren wisselkoersverschuivingen in hoge mate debet aan de omzetdaling, in het bijzonder de devaluatie van de Japanse Yen. Na wisselkoerscorrectie ontstond een omzetgroei van 8%. Het EBIT lag met € 522 miljoen boven het resultaat van het derde kwartaal 2012 van € 501 miljoen. Het omzetrendement bedroeg 6,5% (2012: 6,2%). 

De resultaatontwikkeling laat een lichte opleving van de voertuigafzet zien. Aan de ene kant was sprake van een opleving van de markt in Brazilië, anderzijds kwamen positieve impulsen uit West-Europa. Dit was onder andere het gevolg van vervroegde aankopen in verband met de invoering van de Euro VI-norm in 2014. Daar stond tegenover dat gestegen garantiekosten en wisselkoerseffecten van invloed waren op het resultaat. Er ontstonden kosten van € 8 miljoen voor personeelsmaatregelen in het kader van een efficiencyprogramma in Duitsland en Brazilië. De efficiencymaatregelen uit het programma Daimler Trucks #1 hadden een toenemend positieve uitwerking op het resultaat. 

Mercedes-Benz Vans verhoogde in het derde kwartaal van 2013 zijn afzet met 17% naar 65.300 eenheden. De omzet lag met € 2,3 (2012: 2,1) miljard eveneens boven het niveau van vorig jaar. De divisie behaalde een operationeel resultaat van € 152 (2012: 75) miljoen. Het omzetrendement steeg naar 6,7% (2012: 3,6%). 

In een markt die nog steeds gekenmerkt wordt door een terughoudende vraag en harde concurrentie op de Europese markten, lag de afzet van Mercedes-Benz Vans duidelijk boven het niveau van dezelfde rapportageperiode in 2012. Een positief effect had, naast de hogere afzet, een beter prijsniveau. De voortzetting van efficiencyverbeteringen hebben geresulteerd in lagere materiaal- en ontwikkelingskosten alsmede lagere garantiekosten. 

Daimler Buses realiseerde wereldwijd een hogere afzet als gevolg van de gestegen vraag in West-Europa en Latijns-Amerika. De afzet steeg met 17% naar 9.600 eenheden. De omzet lag met € 1,1 miljard eveneens duidelijk boven het niveau van vorig jaar (+ 19%). Het EBIT overtrof in het derde kwartaal met € 59 (2012: -36) miljoen duidelijk het niveau van het derde kwartaal 2012. Het omzetrendement bedroeg 5,2% (2012: -3,8%). 

De positieve ontwikkeling was hoofzakelijk het gevolg van de afzetgroei in West-Europa en Latijns-Amerika. Bovendien hebben efficiencystappen in de Europese organisatiestructuur en lagere kosten voor de herinrichting van de Europese en Amerikaanse organisatiestructuur tot een resultaatsverbetering geleid. Daarentegen bevatte het EBIT in het derde kwartaal van 2013 in vergelijking met vorig jaar hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 

Daimler Financial Services sloot het derde kwartaal af met ca. 296.000 nieuwe leasing- en financieringscontracten met een waarde van € 10,4 miljard, 4% meer dan in dezelfde rapportageperiode in 2012. Het contractvolume kwam eind september uit op € 82,0 miljard en lag daarmee 2% boven het niveau van eind 2012. Na wisselkoerscorrectie bedroeg de stijging 6%. De divisie evenaarde in het derde kwartaal 2013 met € 322 miljoen het niveau van 2012. 

Tegenover positieve resultaatseffecten uit een hoger contractvolume stonden negatieve wisselkoerseffecten en lagere rentemarges. 

De overheveling van de operationele resultaten van de divisies naar het concern-EBIT bevat winst- en verliesposten op concernniveau en resultaatseffecten uit de eliminering van interne concerntransacties tussen de divisies. 

Uit de centrale posten ontstonden kosten ten bedrage van € 30 (2012: opbrengsten van 98) miljoen. De eliminering van interne concerntransacties had in het derde kwartaal een opbrengst van € 6 (2012: kosten van 10) miljoen tot gevolg. 

Vooruitblik

Wat de wereldwijde vraag naar personenwagens betreft, wordt op dit moment voor het lopende jaar een groei van ca. 3% verwacht. Deze groei zal met name worden bepaald door de sterke stijging van de vraag in de Verenigde Staten en in China. De West-Europese markt heeft zich inmiddels op een laag niveau gestabiliseerd. Voor de rest van het jaar wordt uitgegaan van een langzame verbetering van de marktsituatie. Deze zal echter vanwege de blijvend moeilijke marktomstandigheden te zwak uitvallen om de duidelijke marktverliezen van het eerste halfjaar te compenseren. Voor het hele jaar wordt daarom een daling verwacht. De Duitse personenwagenmarkt zal in het laatste kwartaal naar verwachting een zelfde ontwikkeling vertonen maar over het gehele jaar eveneens onder het niveau van vorig jaar blijven. Ook voor de Japanse markt wordt een daling verwacht wat het gevolg is van de grote vraag vorig jaar door maatregelen van de overheid om de verkoop te stimuleren. 

Gezien de wereldwijde vraag naar middelzware en zware trucks wordt er op basis van de huidige situatie voor 2013 in het gunstigste geval van uitgegaan dat het niveau van vorig jaar wordt bereikt. Indien de sterke marktdaling in India onverminderd doorgaat en de groei van de markt in China minder groot is dan tot voor kort aangenomen, dan kan een lichte daling van de wereldmarkt niet worden uitgesloten. In Noord-Amerika is het mogelijk dat de markt vanwege politieke onzekerheden in de Verenigde Staten ook in de resterende maanden van het jaar geen noemenswaardige opwaartse trend vertoont. Voor het hele jaar verwacht Daimler een verdere marktdaling tot 5% in vergelijking met vorig jaar. Op de Europese truckmarkt kunnen in de komende maanden bij de verkoopaantallen de effecten zichtbaar worden van vervroegde aankopen in verband met de invoering van de Euro VI-uitlaatgasnorm. Daar registraties van Euro V-voertuigen onder bepaalde voorwaarden ook nog begin 2014 mogelijk zijn, is het te verwachten effect in het laatste kwartaal van 2013 nog steeds moeilijk te kwantificeren. Zoals het er nu uitziet, wordt voor het hele jaar van een marktdaling van ca. 5% uitgegaan. In Japan heeft het in het voorjaar in gang gezette conjunctuurprogramma geholpen om de aan het begin van het jaar nog zichtbare zwakke vraag het hoofd te bieden. Het concern gaat er daarom van uit dat het marktvolume zal uitkomen op het niveau van vorig jaar. Voor de Braziliaanse markt kan ondanks lagere economische groeiperspectieven worden uitgegaan van een groei tot 10%. Daarentegen zal de vraag naar trucks in Rusland het niveau van vorig jaar niet halen. In India wordt vanwege een minder dan gemiddelde economische ontwikkeling een duidelijke daling van de vraag naar trucks verwacht. 

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in 2013 verder kan stijgen.

Mercedes-Benz Cars gaat consequent door met zijn offensief 'Mercedes-Benz 2020'. Talrijke modelwisselingen en nieuwe producten zorgen ervoor dat de divisie in 2013 een nieuw afzetrecord zal bereiken. De nieuwe E-Klasse en vooral de nieuwe compacte auto's zullen een grote bijdrage leveren aan de verwachte afzetgroei. De modellen van de A- en B-Klasse alsmede de nieuwe CLA worden op de markt zeer goed ontvangen. Om te voldoen aan de grote vraag naar de A-Klasse laat Daimler deze auto ook bouwen door de Finse productiespecialist Valmet Automotive. Sinds juni zorgen ook de nieuwe E-Klasse Coupé en Cabriolet voor verkoopimpulsen. In de toekomst verwacht Mercedes-Benz vooral dankzij de introductie van de nieuwe S-Klasse op belangrijke markten als China en de Verenigde Staten een duidelijke groei in het luxe segment. De nieuwe S-Klasse die in juli op de markt kwam, zet als belangrijkste modelnoviteit van het jaar 2013 nieuwe maatstaven als het gaat om comfortabel en veilig rijden, samengevat onder de noemer 'Mercedes-Benz Intelligent Drive'. Daarnaast blijft het merk Mercedes-Benz profiteren van het grote succes van de modellen in het SUV-segment. Het merk smart streeft in het hard bevochten segment van kleine auto's ondanks de ver gevorderde levenscyclus van de tweezitter weer naar een afzet in de orde van grootte van vorig jaar. 

Daimler Trucks verwacht voor het hele jaar 2013 een afzet die iets hoger is dan vorig jaar. Zoals verwacht was de vraag vanwege de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden in het eerste halfjaar duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de laatste maanden is in enkele kernmarkten nu sprake van een lichte verbetering. Tegelijkertijd heeft Daimler Trucks met een compleet vernieuwd modelpalet in veel belangrijke segmenten aan marktaandeel gewonnen en daarmee de marktpositie versterkt. Daarnaast heeft de divisie in Europa te maken met de effecten van vervroegde aankopen in verband met de verscherpte uitlaatgasnormen die in 2014 van kracht worden. Dit zal in de loop van het jaar nog bijdragen aan stijgende verkoopaantallen bij Daimler Trucks. In de NAFTA-regio konden de verkoopaantallen ondanks een tot nu toe dalende vraag uit de markt stabiel worden gehouden, wat tot een duidelijke stijging van het marktaandeel in de klassen 6-8 leidde. Het ziet er naar uit dat deze afzettrend in de loop van het jaar zal aanhouden. In Brazilië zet de marktopleving voort en dat kan bijdragen aan een duidelijke afzetverhoging voor het hele jaar. In Azië rekent Daimler op uiteenlopende ontwikkelingen in de verschillende markten. De truckdivisie in Japan verwacht bijvoorbeeld een stijgende afzet vanwege de overheidsmaatregelen om de verkoop te bevorderen. Verder blijft de verkoop van Daimler Trucks in India verder groeien na de introductie van het merk BharatBenz en de divisie gebruikt de vestigingslocatie ook voor het ontsluiten van nieuwe exportmarkten. In andere Aziatische markten zal de afzet vanwege de zwakke vraag en de harde concurrentie ongeveer op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar. 

Mercedes-Benz Vans gaat voor het jaar 2013 uit van een stijging van de afzet. Van de kant van de producten kunnen de nieuwe Mercedes-Benz Citan en de nieuwe Sprinter hieraan bijdragen. Ook de lokale fabricage van de Sprinter Classic in Rusland kan het mogelijk maken om de afzet in deze groeimarkt verder te laten stijgen. 

Daimler Buses verwacht dit jaar een duidelijke afzetstijging, zowel bij chassis als bij complete bussen. In Latijns-Amerika gaat Daimler Buses in 2013 uit van een duidelijke opleving van de vraag. Voor de verkoop van complete bussen in West-Europa verwacht Daimler Buses een duidelijk positieve ontwikkeling in een stabiele markt, zodat het marktaandeel duidelijk kan worden verhoogd. 

Daimler Financial Services gaat voor het jaar 2013 uit van een verdere stijging van new business en contractvolume. 

Na een duidelijke stijging in 2012 gaat Daimler ervan uit dat de concernomzet in 2013 verder zal stijgen. De omzetgroei is vooral een gevolg van het succesvolle productoffensief van Mercedes-Benz Cars. Regionaal gezien verwacht het concern voor de jonge industrielanden in totaal en voor Noord-Amerika bovengemiddelde groeicijfers. 

Op basis van de actuele marktverwachtingen gaat Daimler voor het hele jaar 2013 uit van een EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten van ca. € 7,5 miljard. 

Voor de afzonderlijke divisies worden de volgende EBIT-cijfers uit lopende bedrijfsactiviteiten verwacht: 

 • Mercedes-Benz Cars ca. € 4,0 miljard

 • Daimler Trucks ca. € 1,7 miljard

 • Mercedes-Benz Vans ca. € 0,6 miljard

 • Daimler Buses ca. € 0,1 miljard

 • Daimler Financial Services ca. € 1,25 miljard 

Voor het vierde kwartaal verwacht het concern een hogere EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten dan vorig jaar. Deze verwachting is gebaseerd op de aanname van een nog grotere vraag naar nieuwe voertuigmodellen, resultaatsbijdragen uit de ingezette efficiencymaatregelen, de aannames over de ontwikkeling in de kernmarkten en minder gunstige wisselkoersen. 

Op basis van actuele marktinschattingen gaat Daimler ervan uit dat het resultaat uit lopende bedrijfsactiviteiten in de komende jaren in alle autodivisies en in het concern verder verbetert. Deze inschatting wordt ondersteund door de consequente implementatie van de efficiency- en groeiprogramma's, met name Fit for Leadership bij Mercedes-Benz Cars en Daimler Trucks #1 bij Daimler Trucks. Bij Daimler Financial Services gaat het concern uit van een stabiele ontwikkeling van het resultaat.

Daimler gaat ervan uit dat het wereldwijde personeelsbestand aan het einde van 2013 stabiel blijft in vergelijking met de stand per ultimo 2012.