17
februari
2009
|
01:00
Europe/Amsterdam

Daimler boekt in 2008 EBIT van € 2,7 mrd. (2007: € 8,7 mrd.)

 • Concernresultaat van 1,4 (2007: 4,0) miljard euro
 • Concernomzet van 95,9 (2007: 99,4) miljard euro
 • Verwacht dividend per aandeel 0,60 (2007: 2,00) euro
 • Vooruitblik: substantiële belasting van het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) in 2009 verwacht
 • Intensivering van efficiency programma's
 • Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft vandaag de voorlopige cijfers van het concern en de afzonderlijke divisies over het jaar 2008 gepresenteerd. Hiervoor is nog geen accountantsverklaring afgegeven.

  Daimler bereikte in het afgelopen boekjaar een EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van 2.730 (2007: 8.710) miljoen euro.

  De daling van het resultaat was hoofdzakelijk het gevolg van lasten van 3.228 (2007: -377) miljoen euro in verband met de deelneming in Chrysler en van het lagere resultaat van Mercedes-Benz Cars. Bovendien bevatte het resultaat van 2007 hogere opbrengsten vanwege de transfer van aandelen EADS (2008: 130 miljoen euro; 2007: 1.573 miljoen euro). Daimler Trucks kon het resultaat van 2007 niet evenaren, hetgeen veroorzaakt werd door de moeilijke economische situatie in de Verenigde Staten en de kosten voor de herinrichting van de activiteiten in het NAFTA-gebied. De resultaten van Daimler Financial Services, Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses ontwikkelden zich positief.

  Op basis van de prognoses van de divisies had het concern oorspronkelijk een EBIT van meer dan 6 miljard euro geprognosticeerd. Hierin zijn niet opgenomen de buitengewone factoren in verband met de herwaardering van restwaarden van de leaseauto's bij Mercedes-Benz Cars, de verkoop van onroerend goed aan de Potsdamer Platz, de overdracht van aandelen EADS, kosten in verband met de herinrichting van Daimler Trucks North America, het nieuwe managementmodel en effecten in verband met Chrysler. Wanneer deze buitengewone factoren niet worden meegerekend, heeft Daimler dit doel bereikt.

  Daimler kende in 2008 een zeer goed eerste en een zeer moeilijk tweede halfjaar. Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en directeur van de divisie Mercedes-Benz Cars, zei tijdens de presentatie van de jaarcijfers: "In het eerste halfjaar van 2008 hebben wij bewezen wat wij onder normale economische omstandigheden kunnen presteren. Met veel van onze bedrijfsactiviteiten lagen wij op een goede koers."

  Over het gehele jaar gezien lag het concernresultaat op 1,4 (2007: 4,0) miljard euro. Het resultaat per aandeel bedroeg 1,41 euro (2007: 3,83 euro). De raad van bestuur stelt de raad van commissarissen voor om over het boekjaar 2008 een dividend per aandeel van 0,60 (2007: 2,00) euro uit te keren. Met betrekking tot de aandelen die op 31 december 2008 voor dividend in aanmerking komen, komt dit overeen met een uit te keren bedrag van 556 (2007: 1.928) miljoen euro. Van doorslaggevende betekenis voor de aanpassing van het dividend is het resultaat over 2008 en de uiterst moeilijk in te schatten verdere ontwikkeling van de wereldeconomie en de automobielmarkten.

  Concernafzet en –omzet

  Daimler heeft in 2008 ondanks de moeilijke marktomstandigheden in met name het tweede halfjaar in totaal 2,1 miljoen voertuigen afgezet en daarmee werd het afzetniveau van het voorafgaande jaar zogoed als bereikt. De concernomzet kwam uit op 95,9 miljard euro ten opzichte van 99,4 miljard euro in 2007. Na correctie van wisselkoersschommelingen bedroeg de daling 1%.

  Personeelsbestand

  Per 31 december 2008 bedroeg het personeelsbestand van Daimler wereldwijd 273.216 (2007: 272.382) medewerkers. Daarvan waren 167.753 (2007: 166.679) personen in Duitsland werkzaam en 22.476 (2007: 24.053) in de Verenigde Staten. Het aantal stageplaatsen bedroeg 9.603 (2007: 9.300).

  Investeringen in het waarborgen van de toekomst

  Ondanks de moeilijke omstandigheden heeft het Daimler concern 8 miljard euro in het waarborgen van de toekomst geïnvesteerd en dat is 1 miljard euro meer dan in 2007.

  De investeringen in onderzoek en ontwikkeling bij Daimler zijn in het boekjaar verhoogd naar 4,4 (2007: 4,1) miljard euro. In totaal heeft het concern de investeringen in onderzoek en ontwikkeling bij Mercedes-Benz Cars van 2,7 miljard euro in 2007 naar 3,0 miljard euro verhoogd. Daimler Trucks heeft voor 1,1 (2007: 1,0) miljard euro bijgedragen aan onderzoek en ontwikkeling.

  In het middelpunt van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten stonden nieuwe, bijzonder zuinige en milieuvriendelijke aandrijflijntechnologieën. Teneinde de CO2-uitstoot nog verder te verlagen en op de lange termijn voertuigen met toekomstperspectief aan te kunnen bieden, werkt Daimler niet alleen aan de verbetering van de conventionele aandrijflijntechnologieën en de verlaging van het voertuiggewicht, maar ook aan alternatieve aandrijflijnsystemen zoals brandstofcellen en elektroauto's.

  Daimler heeft 3,6 (2007: 2,9) miljard euro geïnvesteerd in vaste activa. Daarbij stonden investeringen voor nieuwe voertuigmodellen en nieuwe aandrijfsystemen centraal. Van het totale volume werd 2,5 miljard euro in Duitsland geïnvesteerd.

  De divisies in detail

  Mercedes-Benz Carsmet de merken Mercedes-Benz, Maybach, smart en AMG heeft in 2008 totaal 1.273.000 (2007: 1.293.200) voertuigen afgezet. Het merk Mercedes-Benz heeft 1.125.900 (2007: 1.180.100) voertuigen uitgeleverd. Het merk smart kon de afzet duidelijk verbeteren tot 139.000 eenheden (103.100 in 2007).

  De omzet is vanwege de marktontwikkeling, maar zeker ook vanwege de binnenkort verwachte modelwijziging van de E-Klasse, met 9% tot 47,8 miljard euro teruggelopen.

  De divisie bereikte met een EBIT van 2.117 miljoen euro in 2008 een duidelijk lager resultaat dan het voorgaande jaar met 4.753 miljoen. In het vierde kwartaal van 2008 bedroeg het verlies 359 miljoen euro tegenover een winst van 1.426 miljoen euro in 2007. Ondanks de positieve ontwikkeling van de EBIT in de eerste zes maanden leidde de abrupte teruggang in de vraag in de NAFTA-regio en de Europese kernmarkten vanaf het derde kwartaal 2008 tot duidelijk lagere resultaten.

  Het resultaat werd verder belast door de verschuiving van de vraag naar kleinere modellen en wisselkoerseffecten. Uit de herwaardering van de restwaarden van leasevoertuigen, die door de duidelijke afzwakking van de wereldwijde conjunctuur in de tweede helft van 2008 noodzakelijk werd, resulteren in afschrijvingen van € 465 miljoen. Verkoopacties en hogere materiaalprijzen droegen bij aan de negatieve resultaatontwikkeling. Deze belasting kon slechts voor een deel worden gecompenseerd door verdere efficiencyverbeteringen.

  Daimler Truckswas met een afzet van 472.100 (2007: 467.700) voertuigen en een omzet van 28,6 miljard euro (2007: 28,5 miljard) ook in 2008 de grootste producent van middelzware en zware bedrijfswagens ter wereld. Aan de toename van de afzet met 1% hebben voornamelijk de grotere volumes in Brazilië, Indonesië en in het Nabije en Midden Oosten bijgedragen. Daartegenover stonden teruglopende afzetten door moeilijke marktsituaties in USA, Canada en Japan.

  De divisie bereikte in 2008 een EBIT van 1.607 (2007: 2.121) miljoen euro. De teruggang van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het geringere aantal voertuigafleveringen in de NAFTA-landen. Verder ontwikkelden wisselkoersschommelingen en de gestegen grondstofprijzen zich negatief voor het resultaat. Bovendien voerden maatregelen voor de herinrichting van Daimler Trucks North America tot uitgaven van 233 miljoen euro. Deze maatregelen moeten vanaf 2011 tot een jaarlijkse resultaatsverbetering van 900 miljoen euro leiden.

  Trucks Europa/Latijns-Amerika heeft de afzet in 2008 met 6% tot 170.000 voertuigen wederom verhoogd en daarmee een nieuw afzetrecord bereikt. Voor Tucks NAFTA daalde de afzet met 12% tot 104.300 voertuigen. Met een marktaandeel van 30,9% voor de Klasse 8 kon Trucks NAFTA de marktleiderspositie in de NAFTA-regio behouden. Trucks Azië heeft in 2008 een afzet van 197.700 bedrijfswagens en bussen gerealiseerd en met dit afzetrecord de afzet van het voorgaande jaar met 5% overtroffen. In Indonesië, in het Nabije en Midden Oosten alsook in Oost-Europa en in Turkije kon een verdere afzettoename worden gerealiseerd.

  In december 2008 heeft Daimler AG een strategisch partnerschap met de Russische bedrijfswagenfabrikant Kamaz gesloten en dit afgedekt met een belang van 10% in de aandelen van het bedrijf. Samenwerking met Kamaz helpt Daimler Trucks om te kunnen penetreren in de Russische volumemarkt.

  Daimler Financial Servicesheeft zich in het jaar 2008 positief ontwikkeld. Het wereldwijde contractvolume lag met 63,4 miljard euro rond 7% boven het resultaat van 2007. In 2008 werden meerdere bedrijven, vooral in Azië en Oost-Europa voor het eerst volledig geconsolideerd. Zonder dit effect en zonder de wisselkoersverschillen bedroeg de toename van het contractvolume 5%. Nieuwe businesses stegen met 7% tot 29,5 miljard euro.

  De EBIT van Daimler Financial Services kon in het afgelopen boekjaar met 677 (2007: 630) miljoen euro het voorgaande jaar overtreffen. Positieve bijdragen aan het resultaat werden hoofdzakelijk uit het gestegen contractvolume gegenereerd. Nadelig voor het resultaat werkte echter in het bijzonder de stijging van de risicokosten.

  Bij Vans, Buses, Other gaat het om de divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses, alsmede de belangen van 22,5% in European Aeronautics Defence and Space Company (EADS), van 19,9% in Chrysler Holding LLC en van 28,4% in Tognum AG. Deze deelnemingen worden op basis van de equity methode in de jaarafsluiting van het concern opgenomen met een tijdvertraging van drie maanden.

  Ondanks moeilijke marktomstandigheden in het tweede halfjaar 2008 heeft Mercedes-Benz Vans ten aanzien van de afzet het recordniveau van 2007 bijna kunnen evenaren. Werreldwijd werden 287.200 (2007: 289.100) bestelwagens afgezet.

  Daimler Buses heeft de afzet in 2008 met wereldwijd 40.600 (2007: 39.000) bussen en chassis van de merken Mercedes-Benz, Setra en Orion nogmaals verhoogd. Daarmee kon de divisie haar wereldwijde marktleiderschap in het segment bussen boven 8 ton in alle kernmarkten succesvol verdedigen.

  De omzet van Vans, Buses, Other steeg met 6% naar 15,0 miljard euro, wat vooral werd gerealiseerd door de hogere afzet bij Daimler Buses.

  De EBIT van Vans, Buses, Other bedroeg in het afgelopen boekjaar – 1.239 (2007: 1.956) miljoen euro. Mercedes-Benz Vans realiseerde op basis van de goede winstsituatie in 2008 een EBIT van 818 (2007: 571) miljoen euro. De EBIT van Daimler Buses steeg vanwege de goede afzetsituatie van 308 miljoen naar 406 miljoen euro. Het aandeel van Daimler aan het resultaat van EADS bedroeg 177 (2007: 13) miljoen euro.

  Bijzondere factoren waren maatgevend voor de verlaging van de EBIT. Daartoe behoorde de negatieve resultaatbijdrage van Chrysler en overige kosten in verband met deze deelnaming. Bovendien bevatte het resultaat over 2007 hoge opbrengsten uit de overdracht van aandelen EADS (2008: 130 miljoen euro; 2007: 1.573 miljoen euro). De verkoop van het onroerend goed aan de Potsdamer Platz resulteerde in 2008 in een opbrengst van 449 miljoen euro.

  Bij EADS droegen in het bijzonder Airbus en Eurocopter bij aan de positieve resultaatsontwikkeling, maar ook de divisies Astrium en Defence and Security waren zeer succesvol in hun marktsegmenten. De zwakke US-Dollar en het A400M-Programma daarentegen belastten het resultaat.

  De at-equity consolidatie van het belang in Chrysler van 19,9% belastte de EBIT in 2008 met 1.390 miljoen euro (2007: - 377 miljoen euro). Bovendien leidden koerscorrecties op leningen en andere met Chrysler verband houdende activa tot lasten van 1.838 miljoen euro.

  Vooruitblik

  De grote onzekerheid over de duur en de omvang van de mondiale economische recessie brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee voor de ontwikkeling van de wereldwijde automobielmarkten.

  Zoals het er nu uitziet, zou de wereldwijde vraag naar personenwagens in 2009 ten opzichte van 2008 met nog eens 10% kunnen krimpen. Daimler houdt in 2009 voor de markten USA-EU-Japan rekening met een voortzetting van de duidelijke afzetverlagingen en ook voor de groeimarkten worden merendeels dalende afzetcijfers verwacht.

  De prognoses voor de grote bedrijfswagenmarkten zijn eveneens ongunstig. De markten USA-EU-Japan zullen waarschijnlijk te maken krijgen met een substantiële teruggang van de vraag. Dit geldt vooral voor de middelzware en zware bedrijfswagens. De wereldwijd verslechterde conjunctuur remt ook de bedrijfswagenhandel in de groeimarkten in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika. In de grote jonge industrielanden wordt derhalve voor het eerst sinds jaren rekening gehouden met een voelbare teruggang van de markt.

  Mercedes-Benz Cars zal niet ontkomen aan de te verwachten inkrimping van belangrijke afzetmarkten en uiterst belangrijke marktsegmenten. Over het algemeen zal de afzet in 2009 daarom naar verwachting onder het niveau van 2008 liggen. Als gevolg van de dalende vraag in belangrijke markten, gaat ook Daimler Trucks in 2009 uit van een duidelijke afzetverlaging. Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses zullen niet hetzelfde hoge niveau van het voorgaande jaar kunnen realiseren.

  Op basis van analyses van de ontwikkeling van de automarkten en de planningen van de divisies verwacht het Daimler concern, dat de afzet in 2009 op een duidelijk lager niveau zal uitkomen. Op basis van de innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten en een attractief modelaanbod gaat het concern er echter vanuit, de marktpositie in de afzonderlijke segmenten verder te kunnen verstevigen.

  Uitgaande van de huidige afzetverwachtingen zal de omzet van het Daimler concern waarschijnlijk in alle automotive divisies onder het niveau van het voorgaande jaar liggen.

  Het concern verwacht dat het resultaat van de onderneming en de divisies in 2009 substantieel belast wordt. Nadere uitspraken over het resultaat kunnen pas in de loop van het boekjaar worden gedaan, wanneer de ontwikkeling van de wereldeconomie en de markten beter te overzien is.Om de resultaatsituatie duurzaam en in alle divisies te verbeteren, zet het concern efficiencymaatregelen in versterkte mate voort. Daartoe gelden ook de aanpassing van productie en personeelsbeleid door middel van flexibele werktijden en werktijdverkorting, afbouw van voorraden, beperking van uitgaven en de verbetering van herfinancieringsinstrumenten.

  Dr. Dieter Zetsche: "Het Daimler concern heeft een relatief sterke positie om deze crisis het hoofd te bieden. Dat geeft ons niet alleen de kans om de huidige uitzonderlijke situatie te doorstaan, maar ook om er sterker uit te komen. Wij zullen er alles aan doen om deze kans te benutten.

  "N.B.: De in dit document genoemde resultaten zijn voorlopig en werden noch door de raad van commissarissen goedgekeurd noch door de externe accountant gecontroleerd.