14
februari
2008
|
01:00
Europe/Amsterdam

Daimler boekt EBIT van 8,7 miljard euro

· EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van 8,7 miljard euro (2006: 5 miljard euro)

· Concernresultaat van 4,0 miljard euro (2006: 3,8 miljard euro)

· Resultaat per aandeel van 3,83 euro (2006: 3,66 euro)

· Omzet met 99,4 miljard euro op niveau van 2006 (99,2 miljard euro)

· Geplande stijging van dividend per aandeel naar 2,00 euro (2006: 1,50 euro)

· Terugkoop van aandelen wordt vanaf heden voortgezet

· Vooruitblik: ook voor dit jaar duidelijke verbetering van de EBIT verwacht

Daimler AG (beursafkorting DAI) presenteert vandaag de voorlopige cijfers van het concern en de afzonderlijke divisies over het jaar 2007. Hiervoor is nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Daimler bereikte in het afgelopen jaar een EBIT van 8.710 miljoen euro (2006: 4.922 miljoen euro) en kon daarmee de voor 2007 aangekondigde resultaatsdoelstelling van tenminste 8,5 miljard euro overtreffen.

Een positieve bijdrage leverde de EBIT van de divisie Mercedes-Benz Cars, die in vergelijking met het voorafgaande jaar duidelijk hoger uitkwam vanwege efficiencyverbeteringen en een gunstige afzetontwikkeling. Het resultaat van de divisie Daimler Trucks lag boven het niveau van 2006, ondanks een marktgerelateerde afzetdaling in de NAFTA-regio en Japan. Daimler Financial Services kon het resultaat van het voorafgaande jaar niet bereiken. Dat lag vooral aan de kosten voor de opbouw van een onafhankelijke organisatie in het NAFTA-gebied na de afsplitsing van Chrysler Financial Services. De EBIT van Vans, Bussen, Overige overtrof het niveau van 2006 dankzij resultaatverbeteringen bij Vans en Bussen, maar ook vanwege buitengewone opbrengsten in verband met de overdracht van EADS-aandelen. De EBIT in dit segment werd in het vierde kwartaal echter negatief beïnvloed door het aandeel van de onderneming in EADS en Chrysler.

Ondanks de lasten van in totaal 2,2 miljard euro die gerelateerd zijn aan de afwikkeling van de Chrysler transactie lag ook het concernresultaat met 4,0 miljard euro (2006: 3,8 miljard euro) boven het niveau van 2006. De winst per aandeel kwam uit op 3,83 euro ten opzichte van 3,66 euro in 2006.

De raad van bestuur stelt de raad van commissarissen voor om een dividend van 2,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Uitgaande van de dividendgerechtigde aandelen per 31 december 2007 komt dit overeen met een uitkering van 2.028 miljoen euro (2006: 1.542 miljoen euro). Bij het voorgestelde dividend wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen van het operatieve resultaat en de cash flow in 2007, alsmede met de perspectieven voor de komende boekjaren.

De Value Added waarde van het concern steeg met 0,8 miljard euro naar 1,4 miljard euro. Dit komt overeen met een rendement op netto activa van 10,5% (2006: 8,3%). Hierdoor werd het minimale rendementspercentage van 7% duidelijk overtroffen, dat wil zeggen dat er extra waarde werd gecreëerd. Alle divisies hebben daaraan hun bijdrage geleverd.

Concernafzet en –omzet

Daimler heeft in 2007 in totaal 2,1 miljoen voertuigen afgezet en dat is een stijging van 1% ten opzichte van 2006. De concernomzet bereikte in 2007 met 99,4 miljard euro het niveau van het jaar ervoor. Na correctie van de wisselkoerseffecten steeg de omzet met 3%.

Personeelsbestand

Per 31 december 2007 bedroeg het personeelsbestand van Daimler wereldwijd 272.382 medewerkers (2006: 274.024). Daarvan waren 166.679 personen in Duitsland werkzaam (2006: 166.592) en in de Verenigde Staten 24.053 (2006: 27.629). Het aantal praktikanten bedroeg 9.300 personen (2006: 9.352). De implementatie van het nieuwe managementmodel en andere maatregelen ter verhoging van de efficiency hadden een daling van het personeelsbestand ten opzichte van 2006 tot gevolg.

Terugkoopprogramma aandelen

Ter verbetering van de kapitaalstructuur heeft de onderneming in augustus 2007 een aandelenterugkoopprogramma vastgesteld. In dit verband werd aangekondigd, tot een bedrag van 7,5 miljard euro aan te wenden voor de terugkoop van bijna 10% van de eigen aandelen. Tot medio december 2007 werden 50 miljoen aandelen met een waarde van 3,5 miljard euro aangekocht. Deze aandelen zijn ultimo 2007 vervallen. Het aandelenterugkoopprogramma wordt heden hervat.

De basis daarvoor vormen de winstreserves in de balans van Daimler AG. De jaarafsluiting voor 2007 zal Daimler AG een batig saldo van 12,4 miljard euro laten zien, waarvan 2,0 miljard euro als dividend zal worden uitgekeerd. Daarmee beschikt de onderneming over voldoende winstreserves, om verdere aandelenterugkopen te kunnen verrichten.

Investeren in het veiligstellen van de toekomst

De investeringen in ontwikkeling en onderzoek zijn het afgelopen boekjaar aanzienlijk gestegen van € 3,7 miljard naar € 4,1 miljard. Daarmee is vastgelegd dat de prominente rol van de onderneming in de ontwikkeling van actieve en passieve voertuigveiligheid en de verdere ontwikkeling van alternatieve aandrijving zoals brandstofcel- en batterijtechnologie ook in de toekomst worden gewaarborgd.

Bij Mercedes-Benz Cars steeg het ontwikkelings- en onderzoeksbudget in 2007 naar € 2,7 miljard. Bij Daimler Trucks investeerde men € 1 miljard in research en development.

Een sleutelrol voor Daimlers’ R&D programma in 2007 was opnieuw de voortdurende ontwikkeling van innovatieve aandrijflijnconcepten. Om ook in de toekomst voertuigen te kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde, wettelijke richtlijnen en de mogelijkheid om de CO2-emissies nog verder te verlagen, ontwikkelt de onderneming alternatieve aandrijflijnsystemen met brandstofceltechnologie, elektrische voertuigen en lichtgewichtconstructies. De visie op ongevalvrij rijden is een ander belangrijk gebied voor ontwikkeling bij de Daimler Group en heeft een belangrijke strategische betekenis.

Vooruitblik

De Noord-Amerikaanse markt voor personenauto’s en pick-ups zal naar verwachting blijven leiden onder de invloed van de dalende huizenprijzen. In West-Europa, blijft de markt van personenauto’s stabiel met een totale verkoop van naar schatting 14,8 miljoen voertuigen. Zodoende zal de mondiale groei in 2008 voornamelijk komen uit markten met een sterke economische groei zoals China, India en Rusland.

Wereldwijd zal de vraag naar bedrijfswagens in 2008 verder toenemen. In Noord-Amerika verwacht Daimler Trucks een herstel van de markt voor medium en heavy duty Class 5 tot 8 trucks in de tweede helft van dit jaar. Voor de Japanse markt voor bedrijfswagens wordt een afzet verwacht die vergelijkbaar is met het afgelopen jaar. In West-Europa is de verwachting dat de markten zich verder ontwikkelen voor middelzware en zware bedrijfswagens waardoor de vraag op hetzelfde, hoge niveau blijft als 2007.

Daimlerverwacht een gematigde groei in omzet in 2008. Vanuit het huidige perspectief zullen alle divisies een bijdrage leveren aan deze groei. De regionale expansie is vooral te verwachten in de groeimarkten van Azië en Oost-Europa.

Mercedes-BenzCars verwacht een stijging van de afzet in 2008 waarmee het recordniveau van het afgelopen jaar wordt overtroffen. Na een lagere afzet in 2007 als gevolg van marktspecifieke omstandigheden verwacht de Daimler Truck divisie een groei in de afzet voor 2008.

Een verdere stijging in de afzet van voertuigen wordt verwacht bij Mercedes-Benz Vans in 2008 en 2009. Bij Daimler Buses verwacht men de afzet op hetzelfde, hoge niveau te houden als in 2007. Daimler Financial Services voorziet een verdere groei in zijn wereldwijde contractvolume in 2008.

Op basis van de planning die door de verschillende divisies is afgegeven, verwacht de Daimler Group in 2008 een verdere groei van het aantal verkochte voertuigen terwijl een verdere groei voor 2009 wordt voorzien.

Mercedes-Benz Carsverwacht een groei te bereiken in EBIT in 2008. Zoals eerder al aangekondigd heeft de divisie tot doel om zijn Return on Sales (ROS) verder te verhogen naar een gemiddelde van 10% in 2010.

Efficiencyverbetering in relatie tot de verdere groei in de verkoop moet resulteren in een verbetering van de winst voor Daimler Trucks dit jaar. Vanaf het jaar 2010 streeft de divisie ernaar om een gemiddelde ROS van 8% te realiseren; tot recent was het doel om 7% te bereiken.

Mercedes-Benz Vansverwacht in de komende jaren een verdere verbetering van de rentabiliteit. Als gevolg van de toegenomen productiviteit en efficiencyvoordelen verwacht Daimler Buses een verdere groei van de winstgevendheid in de toekomst.

Daimler Financial Services vertrouwt erop dat het mogelijk is om Return on Equity van tenminste 14% te bereiken in 2008, ondanks de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van hun eigen Financial Services organisatie in Noord-Amerika als gevolg van het afstaan van het meerderheidsaandeel in Chrysler.

Op basis van de verwachtingen van de verschillende divisies verwacht Daimler voor 2008 een EBIT die duidelijk boven het niveau van het vorige jaar ligt. In het jaar 2007 werd het EBIT beïnvloed door de positieve bijdrage in het bijzonder van de verkoop van aandelen in EADS en negatieve bijdragen gerelateerd aan Chrysler en de invoering van het zg New Management-Model.

In de Automotive business verwacht de Group een ROS te bereiken van gemiddeld 9%.

Een fundamentele voorwaarde bij de voorgenomen winstverwachting is een stabiele economische en politieke omgeving evenals de te verwachten groei in de wereldwijde vraag naar personen- en bedrijfswagens. Kansen en risico’s kunnen ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van wisselkoersen en de prijzen van grondstoffen.