24
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler behaalt in Q1/2013 EBIT van € 917 miljoen

  • Concernresultaat van € 564 (Q1/2012: 1.425) miljoen

  • Concernafzet met 501.600 eenheden op niveau van vorig jaar

  • Concernomzet van € 26,1 (Q1/2012: 27,0) miljard

  • Voor het hele jaar 2013 wordt stijging van afzet en omzet verwacht

  • Concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten onder niveau van vorig jaar verwacht

  • Duidelijke verbeteringen voor de volgende kwartalen verwacht op basis van de geplande productnoviteiten, toenemende uitwerking van de efficiencyprogramma's en verwachte marktontwikkeling

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in de eerste drie maanden van het boekjaar 2013 een resultaat behaald dat onder het niveau van vorig jaar ligt. De EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) van het Daimler-concern bedroeg in het eerste kwartaal 2013 € 917 (Q1/2012: 2.098) miljoen. Het concernresultaat kwam uit op € 564 (Q1/2012: 1.425) miljoen. Het resultaat per aandeel bedroeg € 0,50 (Q1/2012: € 1,26).

"In de eerste drie maanden van dit jaar hebben veel markten, vooral West-Europa, zich conjunctureel slechter ontwikkeld dan verwacht. Toch konden wij zowel afzet als omzet in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2012 op een stabiel niveau houden en in veel segmenten aan marktaandeel winnen", zegt Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur van Mercedes-Benz Cars.

"De respons op onze nieuwe producten zoals de CLA en de E-Klasse is uitstekend en bij Daimler Trucks is ons productoffensief met de nieuwe Arocs en de nieuwe Atego bijna afgesloten. Op basis van de productnoviteiten, de lopende efficiencyprogramma's en onze verwachtingen voor de verdere marktontwikkeling gaan wij – in het bijzonder door de introductie van de nieuwe S-Klasse - voor het tweede halfjaar uit van een resultaatsverbetering ten opzichte van de eerste zes maanden van dit jaar", aldus Dr. Zetsche.

"Daimler bevindt zich midden in het meest omvangrijke groeioffensief uit de geschiedenis van het concern. Daarvoor blijven wij sterk investeren in producten, technologieën en markten, wat in combinatie met de over het algemeen zwakke markten qua resultaat geleid heeft tot een terughoudende start van het jaar 2013. Door de impulsen uit de nieuwe producten, maar ook door de uitwerkingen van de lopende efficiencyprogramma's willen wij in de komende kwartalen over het algemeen gezien natuurlijk duidelijke verbeteringen realiseren", legt Bodo Uebber, als lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Financial Services, uit.

Het teruglopende resultaat in de eerste drie maanden van dit jaar wordt weerspiegeld in een verschuiving van de regionale afzetstructuur en een verandere modelmix bij Mercedes-Benz Cars en Mercedes-Benz Vans alsmede een lagere afzet bij Daimler Trucks. Bij Daimler Buses leidde een gestegen voertuigafzet tot een verbetering van het operationele resultaat, terwijl het resultaat van Daimler Financial Services nagenoeg stabiel bleef.

De opgelopen rente voor voorzieningen voor de lange termijn en effecten als gevolg van gedaalde verdisconteringsfactoren leidden in het eerste kwartaal tot kosten van € 47 (Q1/2012: 170) miljoen. Daar stonden licht positieve wisselkoerseffecten tegenover.

Concernafzet op niveau van Q1/2012

In het eerste kwartaal van 2013 heeft Daimler wereldwijd 501.600 personenauto's en bedrijfswagens verkocht en daarmee lag de afzet nagenoeg op het niveau van Q1/2012 (502.100).

De omzet van Daimler lag in het eerste kwartaal op € 26,1 miljard en daarmee 3% onder het niveau van Q1/2012. Na correctie van wisselkoersveranderingen bedroeg de afzetdaling 1,5%.

De free cash flow van industriële activiteiten bedroeg in het eerste kwartaal 2013 € -1,2 miljard, wat hoofdzakelijk het gevolg is van aanhoudend hoge uitgaven van € 1,6 miljard voor investeringen in kapitaalgoederen en immateriële activa. De netto liquiditeit van de industriële activiteiten bedroeg per 31 maart 2013 € 10,0 miljard.

Aan het eind van het eerste kwartaal 2013 werkten bij Daimler wereldwijd 274.555 (Q1/2012: 274.127) personen, waarvan 166.265 (Q1/2012: 168.017) in Duitsland, 21.702 (Q1/2012: 21.520) in de VS, 14.622 (Q1/2012: 14.737) in Brazilië en 11.242 (Q1/2012: 11.344) in Japan. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren aan het einde van het eerste kwartaal 1.743 (Q1/2012: 2.269) personen werkzaam. De verandering in het personeelsbestand in China is het gevolg van de overgang van de verkooporganisaties bij personenwagens naar een niet geconsolideerde joint venture. Bovendien vallen in Zuid-Afrika medewerkers in verkoopfuncties die tot nu toe bij de divisie Mercedes-Benz Cars waren ondergebracht nu onder de verkooporganisatie.

De divisies in het eerst kwartaal

Mercedes-Benz Cars behaalde in het eerste kwartaal 2013 opnieuw een hoog afzetniveau. In totaal stegen de verkopen van de personenautodivisie naar 341.500 (Q1/2012: 338.300) eenheden. De omzet daalde met 6% naar € 14,1 miljard. De divisie realiseerde met een EBIT van € 460 miljoen een resultaat dat duidelijk onder het niveau van Q1/2012 (€ 1.230 miljoen) lag. Het omzetrendement bedroeg 3,3% (Q1/2012: 8,2%).

Het resultaat werd gekenmerkt door de verschuiving naar de regionale afzetstructuur en een gewijzigde modelmix. Daarnaast droegen kosten in verband met productvernieuwingen, kosten voor capaciteitsuitbreiding en vooruitbetaalde kosten voor nieuwe technologieën en voertuigen bij aan de daling van het resultaat. Een licht positief effect werd veroorzaakt door wisselkoersen.

De afzet van Daimler Trucks daalde in het eerste kwartaal met 6% naar 101.400 eenheden. De omzet bedroeg € 7,0 miljard (-5%). De EBIT van de divisie lag met € 116 (Q1/2012: 376) miljoen onder het niveau van de berichtsperiode vorig jaar. Het omzetrendement bedroeg 1,7% (Q1/2012: 5,1%).

Het resultaat werd gekenmerkt door een over het algemeen dalende afzet- en omzetontwikkeling die het gevolg was van een verminderde vraag in de eigen kernmarkten. Ook kosten voor de opbouw van de activiteiten in India en China, productaanpassingen in vooral de NAFTA-regio en Europa en hogere garantiekosten drukten het resultaat.

De afzet van Mercedes-Benz Vans steeg in het eerste kwartaal van 2013 ligt naar 52.600 (Q1/2012: 51.200) eenheden, ondanks moeilijke marktomstandigheden in West-Europa. De omzet daalde licht naar € 2,0 (Q1/2012: 2,1) miljard. De divisie behaalde een operationeel resultaat van € 81 (Q1/2012: 167) miljoen. Het omzetrendement daalde navenant naar 4,1% ten opzichte van 8,0% in Q1/2012.

In marktomstandigheden waar sprake is van een terughoudende vraag en sterke concurrentie in de Europese afzetlanden lag de afzet van Mercedes-Benz Vans in het eerste kwartaal 2013 ligt boven het niveau van vorig jaar. Toch leidden vooral veranderingen in de productmix en in de regionale afzetstructuur tot een duidelijke daling van het resultaat. Vooruit betaalde kosten voor nieuwe producten inclusief de introductie van de Sprinter Classic in Rusland drukten extra op het resultaat.

Daimler Buses verbeterde in het eerste kwartaal 2013 de mondiale afzet als gevolg van de gestegen vraag naar chassis in Latijns-Amerika met 23% naar 6.000 eenheden. De verkoop van complete bussen in West-Europa lag onder het niveau van vorig jaar. De omzet steeg met 3% naar € 751 miljoen, maar een gewijzigde modelmix na de reorganisatie van het Noord-Amerikaanse businessmodel drukten de omzetgroei. De EBIT van de divisie kwam uit op € -31 (Q1/2012: -105) miljoen. Het omzetrendement bedroeg -4,1% (Q1/2012: -14,4%).

Ten opzichte van het vorig jaar kon het operationele resultaat vanwege de gestegen voertuigafzet verbeterd worden. Vooral in Latijns-Amerika realiseerde Daimler Buses in de rapportageperiode aanzienlijk hogere uitleveringen van chassis. De verkoop in Europa ontwikkelde zich daarentegen wisselend. Terwijl de vraag naar stadsbussen opleefde, realiseerde Daimler Buses bij reisbussen een afzetdaling. Wisselkoerseffecten en de in gang gezette efficiencymaatregelen hadden een positieve uitwerking op het resultaat. De kosten voor de herinrichting van het Europese businessmodel daalde duidelijk naar € 4 (Q1/2012: 36) miljoen.

De activiteiten van Daimler Financial Services ontwikkelden zich in het eerste kwartaal wederom positief. Wereldwijd werden ca. 253.000 nieuwe leasing- en financieringscontracten afgesloten met een tegenwaarde van in totaal € 8,6 miljard en dat is een groei van 4% ten opzichte van Q1/2012. Het contractvolume bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal in totaal € 81,7 miljard en overtrof daarmee de waarde aan het einde van het jaar 2012 met 2%. Na correctie van wisselkoerseffecten bedroeg de stijging van het contractvolume 1%. Met een resultaat van € 314 miljoen kwam het resultaat van de divisie onder het niveau van Q1/2012 (€ 344 miljoen) uit.

Doorslaggevend voor deze resultaatsontwikkeling waren de lage rentemarges en normaliserende kredietrisicokosten. Daarentegen had het hogere contractvolume een positief effect op het resultaat.

De consolidering van de operationele resultaten van de divisies op de concern-EBIT bevat het hoofdelijk omgeslagen resultaat van de at-equity gewaarde deelneming in EADS, andere centrale posten en resultaatsgebonden effecten uit het elimineren van concerninterne transacties tussen de divisies.

In het eerste kwartaal 2013 bedroeg het aandeel van Daimler in het resultaat van EADS € 34 (Q1/2012: 133) miljoen. Deze daling van het aandeel in het resultaat is het gevolg van de verkleining van het belang in EADS door de verkoop in december 2012 van een aandelenpakket. Uit centrale posten zijn kosten van € 91 (Q1/2012: 35) miljoen ontstaan. Het elimineren van concerninterne transacties had in het eerste kwartaal 2013 een opbrengst van € 34 (Q1/2012 kosten van 12) miljoen tot gevolg.

Vooruitblik

Uitgaande van de huidige voorspellingen zal de wereldwijde vraag naar auto’s dit jaar met 2-4% groeien, voornamelijk als gevolg van de sterke vraag in de Verenigde Staten en een verdere expansie van de Chinese markt. Echter, als gevolg van de voortdurende zwakke economie wordt er opnieuw een teruggang verwacht van de West-Europese markt. Als gevolg daarvan zal de vraag het laagst zijn in 20 jaar. De Duitse markt kan zich van deze ontwikkeling niet losmaken en het is de verwachting dat de vraag iets lager uitkomt dan die van 2012. Ook voor de Japanse markt wordt een lagere afzet verwacht ten opzichte van het voorgaande jaar, hoewel de vraag vorig jaar onverwacht hoog was als gevolg van overheidsincentives voor de verkoop van nieuwe auto’s.

Op basis van de huidige verwachtingen zal de wereldwijde vraag voor middelzware en zware vrachtwagens in 2013 aanzienlijk groeien. Echter, dit is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de grootste markt, China, waar de vraag aanzienlijk toeneemt hoewel het begin van het jaar heeft aangetoond dat de vraag wat achterblijft op de verwachtingen. De ontwikkelingen in Noord Amerika stabiliseren de komende maanden maar vanuit het huidige perspectief verwacht Daimler een marktafname van 5%. Als gevolg van de economische omstandigheden verwacht het concern voor Europa een afname van 5% voor de Europese truckmarkt. In Japan wordt een toename van 5% verwacht ten opzichte van vorig jaar hoewel de te verwachten effecten van het stimuleringsprogramma van de Japanse overheid op dit moment lastig in te schatten zijn. Dankzij de verbeterde marktomstandigheden en gunstige financieringscondities wordt voor Brazilië een marktgroei verwacht van circa 10%. De Russische markt heeft inmiddels al het niveau bereikt van voor de crisis en daar wordt voor 2013 opnieuw een lichte groei verwacht. In India tenslotte wordt een afname verwacht van de truckafzet als gevolg van de economische situatie in dat land.

Op basis van de divisieplanning verwacht Daimler Trucks voor het hele jaar 2013 een toename in de afzet van het aantal voertuigen.

Mercedes-Benz Cars werkt consistent en voortdurend aan het 'Mercedes-Benz 2020' offensief. Een aanzienlijk aantal modelwijzigingen en nieuwe producten zorgen ervoor dat de divisie ook in 2013 een nieuw afzetrecord gaat realiseren. De nieuwe modellen in het compact car segment zullen een belangrijke bijdrage leveren aan deze groei. Na de succesvolle start van de A- en de B-Klasse is de vierdeurs CLA Coupé het derde model dat is gebaseerd op dit platform. De op veel punten vernieuwde E-Klasse Limousine en Estate zijn sinds het begin van deze maand beschikbaar bij de Mercedes-Benz dealers. Vanaf juni 2013 zullen de nieuwe E-Klasse Coupé en Cabriolet een bijdrage leveren aan verdere groei. De elektrisch aangedreven en emissievrije supersportcar SLS AMG Coupé Electric Drive wordt in juni 2013 gelanceerd. Met de komst van de volledig nieuwe S-Klasse verwacht Mercedes-Benz Cars in de tweede helft van 2013 een aanzienlijke afzetgroei in het luxesegment. Het is duidelijk dat de komst van de nieuwe S-Klasse de belangrijkste introductie van 2013 is. Alle noviteiten in dit model worden onder de noemer “Mercedes-Benz Intelligent Drive” gepresenteerd. Daarnaast blijven de SUV-modellen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van het merk Mercedes-Benz in 2013.

Ondanks het zeer competitieve micro car segment verwacht smart ook in 2013 dankzij zijn unieke producteigenschappen een afzet te realiseren die op het niveau van 2012 zal liggen.

Daimler Trucks verwacht voor het hele jaar een lichte groei in de afzet van voertuigen. In het eerste halfjaar wordt als gevolg van de economische ontwikkelingen een licht negatieve ontwikkeling in de afzet verwacht op een aantal belangrijke markten. Het omvangrijke productoffensief wat vrijwel is afgerond in alle relevante regio’s zal tegenwicht geven aan deze moeilijke economische ontwikkelingen. Als een resultaat van dit productoffensief verkeert de divisie in een uitstekende marktpositie: de voortijdige introductie van de Euro 6 motoren bij vrijwel het complete programma (Actros, Antos, nieuwe bouwvoertuig Arocs en de nieuwe Atego) betekent een enorme stimulans voor de afzet van bedrijfswagens van Mercedes-Benz in Europa. In de NAFTA-regio handhaaft Daimler Trucks zijn marktpositie met excellente producten voorzien van sterke Detroit componenten. De verbetering van de aerodynamica en de aandrijflijn wat in de praktijk heeft geleid tot een brandstofbesparing van 5% ten opzichte van zijn voorganger, is een overtuigend verkoopargument bij de Freightliner Cascadia Evolution.

De Fuso (Japan) en BharatBenz (India) merken continueren hun belangrijke bijdrage in de afzet van voertuigen in 2013. In de toekomst worden Fuso’s ook geproduceerd in Chennai (India) en geëxporteerd naar de Aziatische markten buiten India en naar Afrika. Ook de Fuso Canter en zijn hybride uitvoeringen die sinds 2012 ook in Europa worden geproduceerd zullen een bijdrage leveren aan een verdere groei. Aansluitend worden er nieuwe modellen van BharatBenz geïntroduceerd en het verkoop- en servicenetwerk in India verder uitgebreid. In Rusland en China groeit Daimler Trucks dankzij de intensieve samenwerking met de lokale partners Kamaz en Foton waarmee de condities worden gecreëerd voor een verdere groei in deze markten.

Mercedes-Benz Vans verwacht een groei in de afzet in voertuigen over het volledige jaar 2013. Aan de productkant leveren de nieuwe Mercedes-Benz Citan en de introductie van de nieuwe Sprinter vanaf medio 2013 daar belangrijke bijdrages aan. Bovendien zal de start van de lokale productie van de Sprinter Classic in Rusland in het tweede kwartaal 2013 de divisie de mogelijkheid geven om meer voertuigen af te zetten in deze groeimarkt.

Daimler Buses anticipeert op een verwachte groei voor het jaar 2013 waarin buschassis naar verwachting een grotere bijdrage zullen leveren in de afzet van eenheden. De busdivisie verwacht een belangrijke verbetering van de vraag in met name Latijns-Amerika. Daimler Buses neemt aan dat de afzet van complete bussen in Europa stabiel zal blijven maar op een laag niveau.

Daimler Financial Services verwacht een verdere groei in contractvolume en new businesses in 2013.

Na de significante groei in 2012 verwacht Daimler dat de concernomzet zal groeien in 2013. Regiospecifiek worden bovengemiddelde cijfers verwacht in de groeimarkten en Noord-Amerika. Op basis van de geplande nieuwe producten, de toegenomen effecten van de geïntroduceerde efficiencyprogramma’s en de ontwikkelingen in de belangrijkste markten verwacht Daimler dat zijn inkomsten in vergelijking met de eerste helft van 2013 in de tweede helft van dit jaar zullen verbeteren. Vanwege het wegvallen van het at-equity resultaat van EADS alsmede de lagere marktverwachtingen en de zwakker dan verwachte EBIT in het eerste kwartaal, verwacht Daimler dat de concern-EBIT van de lopende business in het jaar 2013 lager zal zijn dan het vorige jaar.

Mercedes-Benz Cars verwacht een EBIT dat onder het niveau van vorig jaar ligt. Daimler Trucks en Mercedes-Benz Vans verwachten een EBIT voor de lopende business in de omvang van het vorige jaar terwijl Daimler Buses zijn negatieve resultaat van 2012 zal verbeteren. In 2014 en de volgende jaren verwacht Daimler een EBIT verbetering voor al zijn automotive divisies en voor het concern als geheel. Daimler Financial Services verwacht een stabiele ontwikkeling van inkomsten.