22
april
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG Q1/2016: Daimler zet succeskoers voort: eerste kwartaal met hoogste afzet ooit

  • Concernafzet met 683.900 eenheden duidelijk hoger dan niveau van vorig jaar

  • Omzetstijging van 2% tot € 35,0 miljard

  • Concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) € 2.148 miljoen (Q1/2015: € 2.906 miljoen)

  • Concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten € 2.680 miljoen (Q1/2015: € 2.930 miljoen)

  • Concernresultaat € 1.400 miljoen (Q1/2015: € 2.050 miljoen)

  • Free cash flow uit industriële activiteiten € 0,3 miljard (Q1/2015: € 2,3 miljard)

  • Voor geheel 2016 duidelijke toename afzet en lichte groei omzet verwacht

  • Verwacht Concern-EBIT uit lopende bedrijfsactiviteiten licht boven het niveau van vorig jaar

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimer AG en directeur Mercedes-Benz Cars: “Daimler vaart een succesvolle koers. Onze afzetgroei laat duidelijk zien, dat we de juiste strategie volgen en met de juiste producten op de markt zijn.”

  • Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “Met onze solide balans, financiële discipline en  wereldwijde productienetwerken in alle divisies hebben we een stevige positie. Daarmee kunnen we flexibel reageren op schommelingen in de markten en consequent vasthouden aan onze strategie.”

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft zijn strategie ook in de eerste drie maanden van het jaar weer succesvol doorgevoerd en in het eerste kwartaal van 2016 met 683.900 verkochte personen- en bedrijfsauto’s (+7%) een nieuw afzetrecord voor het eerste kwartaal gerealiseerd. Met 496.800 verkochte auto’s (+8%) behaalde Mercedes-Benz Cars voor deze periode een nieuw record. De concernomzet bedroeg € 35,0 miljard en lag daarmee 2% hoger dan het niveau van vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen bedroeg de omzetstijging 4%.

Het Daimler-concern bereikte in het eerste kwartaal van 2016 een concern-EBIT van € 2.148 miljoen (Q1/2015: € 2.906 miljoen). De concern-EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten bedroeg € 2.680 miljoen (Q1/2015: € 2.930 miljoen). Het concernresultaat lag bij € 1.400 miljoen (Q1/2015: € 2.050 miljoen). De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG tot het resultaat bedroeg € 1.353 miljoen (Q1/2015: € 1.963 miljoen). Dat betekent een resultaat per aandeel van € 1,26 (Q1/2015: € 1,83).

“Daimler vaart een succesvolle koers. Onze afzetgroei laat duidelijk zien, dat we de juiste strategie volgen en met de juiste producten op de markt zijn. Het modeloffensief gaat met onverminderd tempo door”, aldus Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimer AG en directeur Mercedes-Benz Cars. “In het verdere verloop van het jaar zullen we ons continu verbeteren en  2016 wederom tot een succesjaar voor Daimler maken.”

Daarbij zet vooral de lifecyclegerelateerde verkoopdaling van de S- en E-Klasse het resultaat in het eerste kwartaal van de divisie Mercedes-Benz Cars onder druk. Ook de gestegen resultaten van de divisies Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses konden deze daling van het resultaat niet opvangen. Bij Daimler Financial Services zorgde met name het toegenomen contractvolume tot een stijging van het resultaat. Wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed op het operationeel resultaat. Dalende rentefactoren hadden eveneens een negatieve uitwerking op het resultaat.

“We blijven fors investeren in producten en technolgieën en daarmee in de toekomst van Daimler. Met onze solide balans, financiële discipline en  wereldwijde productienetwerken in alle divisies hebben we een stevige positie. Daarmee kunnen we flexibel reageren op schommelingen in de markten en consequent vasthouden aan onze strategie. Bovendien werken we eraan, onze efficiënte businessmodellen duurzaam verder te ontwikkelen en gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitalisering ons te bieden heeft”, aldus  Bodo Uebber, in de Raad van Bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services.

Free cash flow

De free cash flow uit de industriële activiteiten bedroeg in het eerste kwartaal van 2016 € 0,3 miljard (Q1/2015: € 2,3 miljard). Deze daling is het gevolg van de geringere bijdrage tot het resultaat vanuit de industriële activiteiten en de negatieve effecten door de verandering van de overige operationele activa en passiva. Daarnaast waren de lasten door rendementsbelasting hoger, omdat er in het voorgaande jaar sprake was van ontvangen teruggaven. Bovendien hadden toegenomen investeringen in immateriële activa invloed op de free cash flow uit de industriële activiteiten.

Netto-liquiditeit

Sinds 31 december 2015 daalde de netto-liquiditeit uit de industriële activiteiten met € 0,1 miljard tot € 18,5 miljard, omdat de free cash flow ter grootte van € 0,3 miljard door de negatieve wisselkoerseffecten gecorrigeerd werd.

Het Daimler-concern heeft in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw tegen aantrekkelijke condities op de internationale geld- en kapitaalmarkten geherfinancierd. In het verslagkwartaal kreeg Daimler uit de emissie van leningen de beschikking over liquide middelen ter grootte van € 7,3 miljard (Q1/2015: € 4,1 miljard). Vanwege de terugbetaling van leningen werd € 2,6 miljard (Q1/2015: € 2,6 miljard) onttrokken. Een wezenlijk deel van het emissievolume werd geplaatst in de vorm van zogeheten benchmarkleningen (leningen met een groot nominaal volume). In januari en maart gaf Daimler AG twee leningen met meerdere tranches op de Europese kapitaalmarkt uit, waarmee een volume van respectievelijk € 3,3 miljard en € 3,5 miljard werd geplaatst.

Medewerkers

Ultimo eerste kwartaal 2016 waren er bij Daimler wereldwijd 285.992 (ultimo 2015: 284.015, ultimo Q1/2015: 283.541) medewerkers in dienst. Daarvan waren er 171.025 (ultimo 2015: 170.454) in Duitsland en 23.839 (ultimo 2015: 24.607) in de VS werkzaam. Bij de geconsolideerde dochterondernemingen in China waren ultimo eerste kwartaal 3.260 (ultimo 2015: 3.155) werknemers in dienst.

De divisies in detail

De afzet van Mercedes-Benz Cars nam in het verslagkwartaal met 8% toe tot 496.800 eenheden. Daarmee werd bij de personenautodivisie voor deze periode opnieuw een record gevestigd. In West-Europa verkocht Mercedes-Benz Cars met 200.400 eenheden 14% meer auto’s dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar en vestigde daarmee een nieuw verkooprecord. De groei kwam hier vooral voor rekening van Groot-Brittannië (+10%), Italië (+28%), Spanje (+32%) en Duitsland (+7%). In de VS lagen de verkopen van Mercedes-Benz Cars 12% lager dan het afgelopen jaar. In China, de grootste afzetmarkt van de divisie, zette de onderneming zijn succesvolle koers voort en bracht de verkopen met 108.300 auto’s tot een nieuw recordniveau (+24%). Ook in Zuid-Korea (+44%) en Australië (+29%) ontwikkelden de verkopen zich in het eerste kwartaal bijzonder goed.

De omzet van de divisie steeg met 2% tot € 20,0 miljard. In het eerste kwartaal van 2016 lag de EBIT met € 1.395 miljoen lager dan vorig jaar (€ 1.841 miljoen). Het omzetrendement bedroeg 7,0% (Q1/2015: 9,4%). De ontwikkeling van het resultaat werd beïnvloed door de lifecyclegerelateerde verkoopdaling van de S- en de E-Klasse alsmede door de regionale verkoopstructuur. Daarnaast hadden gestegen uitgaven voor het attractiever maken van de producten, investeringen in nieuwe technologiën en auto’s alsmede wisselkoerseffecten invloed op het resultaat. Bovendien ontstonden kosten in samenhang met Takata-airbags ter grootte van € 20 miljoen. Daarentegen hadden de duidelijke verkoopstijgingen in het SUV-segment en een betere prijsrealisatie een positief effect. De bezettingsgraad van de fabrieken van Mercedes-Benz Cars is maximaal: wereldwijd wordt vrijwel zonder uitzondering in drieploegendiensten gewerkt.

In het eerste kwartaal lag de afzet van Daimler Trucks met 105.700 eenheden 6% lager dan vorig jaar. Daarbij ontkwam de divisie niet aan de zwakke marktontwikkelingen, in het bijzonder in Indonesië, Brazilië en Turkije. Een positieve ontwikkeling van de afzet realiseerde Daimler Trucks in de regio EU 30 (Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen): hier namen de verkopen met 13% toe. In de NAFTA-regio lag de verkoop met 40.400 eenheden op het niveau van afgelopen jaar. De afzet in Latijns-Amerika daalde met 18%. In Japan lagen de verkopen van de divisie met 12.400 eenheden op het niveau van het voorgaande jaar. In India nam de verkoop met 12% toe. De joint-venture BFDA in China realiseerde met de Auman trucks een verkoopstijging van 8%.

De omzet van de divisie bedroeg € 8,2 miljard (Q1/2015: € 8,4 miljard). De EBIT was met € 516 miljoen (Q1/2015: € 472 miljoen) groter dan vorig jaar. Het omzetrendement steeg tot 6,3% (Q1/2015: 5,6%). De verkoopstijging in Europa (EU 30) alsmede de realisatie van verdere efficiëntieverbeteringen hadden een positieve invloed op de ontwikkeling van het resultaat. Een negatieve invloed had de afname van de verkopen in Latijns-Amerika, Indonesië en Turkije. Vorig jaar hadden lasten in verband met de verkoop van Atlantis Foundries (Pty.) Ltd. een negatieve invloed op het resultaat.

Mercedes-Benz Vans vergrootte de afzet in het eerste kwartaal van 2016 met 20% tot 76.600 eenheden en realiseerde daarmee het beste eerste kwartaal in het bestaan van de divisie. In de kernregio West-Europa kwam de bestelwagendivisie in het eerste kwartaal wederom tot een duidelijke stijging van de afzet met 21%. Daarbij was er voor de divisie sprake van sterke groei in Duitsland (+7%), Groot-Brittannië (+15%), Frankrijk (+33%), Spanje (+26%), Nederland (+80%) alsmede verdere groei in Oost-Europa (+4%). Wederom verheugend was ook de ontwikkeling van de verkopen in de NAFTA-regio met een stijging van 36%, terwijl de afzet in Latijns-Amerika als gevolg van de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden aanzienlijk afnam (-32%). De afzet van auto’s in China nam met 67% toe.

Ook de omzet van de divisie nam in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar met 17% belangrijk toe tot € 2,8 miljard. Mercedes-Benz Vans realiseerde in het verslagkwartaal met € 301 miljoen een EBIT die duidelijk hoger lag dan in het voorgaande jaar (Q1/2015: € 215 miljoen). Het omzetrendement steeg tot 10,7% (Q1/2015: 8,9%). De EBIT werd met name bepaald door een zeer positieve ontwikkeling van de afzet, vooral in Europa en de NAFTA-regio, alsmede door efficiëntieverbeteringen. Wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed op het resultaat. Daarnaast ontstonden lasten voor personeelsmaateregelen in Duitsland ter grootte van € 30 miljoen.

De afzet van Daimler Buses lag in het eerste kwartaal van 2016 met 4.800 bussen en chassis duidelijk lager dan het aantal van 5.700 eenheden van vorig jaar. De daling van de afzet is met name te verklaren door de aanhoudend zeer zwakke vraag naar chassis in Latijns-Amerika, die ook door de aanhoudend goede vraag naar complete bussen in West-Europa niet kon worden gecompenseerd. In West-Europa verkocht de busdivisie 9% meer voertuigen en chassis dan in het voorgaande jaar. In Latijns-Amerika (zonder Mexico) lag de afzet met een daling van 26% beduidend lager dan het voorgaande jaar.

De omzet van de divisie lag met € 830 miljoen (Q1/2015: € 877 miljoen) lager dan het niveau van het voorgaande jaar. De EBIT bedroeg in het eerste kwartaal van 2016 € 39 mijoen (Q1/2015: € 34 miljoen). Het omzetrendement nam toe tot 4,7% (Q1/2015: 3,9%). De aanhoudend moeilijke economische situatie in Brazilië en de daarmee samenhangende daling van de vraag naar chassis hebben het resultaat negatief beïnvloed. De grote vraag naar complete bussen, een positieve productmix in Europa en positieve wisselkoerseffecten hebben de negatieve uitwerkingen vanuit Brazilië meer dan gecompenseerd.

In de automobieldivisies had bovendien de herstructurering van het eigen dealernetwerk een negatieve invloed op het resultaat.

Bij Daimler Financial Services nam de new business in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar met 4% toe tot € 13,7 miljard. Het contractvolume bedroeg ultimo eerste kwartaal € 115,7 miljard en lag daarmee 1% lager dan het niveau ultimo 2015. Gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen nam het contractvolume met 1% toe. De verkoop van verzekeringen liet opnieuw een positieve ontwikkeling zien.

De divisie bereikte in het eerste kwartaal van 2016 een resultaat van € 432 miljoen en lag daarmee hoger dan vorig jaar (Q1/2015: € 409 miljoen). Doorslaggevend hiervoor was vooral het contractvolume, dat in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 in alle regio’s toenam.

De consolidering van de operationele resultaaten van de divisies met de EBIT van het concern bevat over de divisies omgeslagen transacties en resultaateffecten vanwege het elimineren van interne transacties tussen de divisies. Uit de omgeslagen transacties is in het eerste kwartaal van 2016 een last van € 519 miljoen (Q1/2015: € 80 miljoen) ontstaan. In het resultaat zijn in het bijzonder lasten uit een correctie als gevolg van de koersontwikkeling van de boekwaarde van de deelneming in BAIC Motor ten bedrage van € 244 miljoen alsmede verliezen uit valutatransacties van € 222 miljoen (Q1/2015: 43 miljoen) opgenomen, die niet aan de operationele bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegerekend. Uit het elimineren van interne transacties ontstond in het eerste kwartaal van 2016 een last van € 16 miljoen (Q1/2015: een bate van € 15 miljoen).

De buitengewone baten en lasten zoals weergegeven in de tabel op pagina 14 hadden invloed op de EBIT in de eerste kwartalen van 2016 en 2015.

Investeringen in de toekomst

In het eerste kwartaal van 2016 werd wereldwijd € 1,1 miljard (Q1/2015: € 1,0 miljard) geïnvesteerd, met name in de productie- en assemblagestandplaatsen  voor nieuwe producten en technologieën, uitbreiding van de capaciteiten en maatregelen op het gebied van modernisering. In de Duitse standplaatsen bedroegen de investeringen in activa € 0,9 miljard (Q1/2015: € 0,8 miljard). De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling namen toe tot € 1,7 miljard (Q1/2015: € 1,5 miljard).

Vooruitblik markten

Aan het begin van het tweede kwartaal zijn de vooruitzichten voor een aanhoudende groei van de wereldeconomie nog steeds intact. Belangrijke vroege indicatoren wijzen erop dat de situatie na een moeilijk begin van het jaar zich waarschijnlijk toch weer zal stabiliseren. Daarentegen zijn er ook geen duurzame aanwijzingen dat er aan de tot dusver lager dan gemiddelde dynamiek van de groei iets verandert in positieve zin. Op het moment groeit de wereldeconomie met een toename van het bruto binnenlands product (BBP) ten opzichte van vorig jaar met bijna 2,5% en in die orde van grootte zal de groei over het hele jaar gezien wel blijven.

Op basis van actuele prognoses zal de wereldwijde vraag naar personenauto’s in het jaar 2016, uitgaande van een hoog niveau, waarschijnlijk met nog eens circa 3% toenemen. De grootste bijdrage tot deze wereldwijde toename komt, net als in het afgelopen jaar, van de Chinese markt, die vermoedelijk opnieuw duidelijk zal groeien. Voor de markt voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s in de VS wordt een omvang in de orde van grootte van het afgelopen jaar verwacht. Voor de markt voor personenauto’s in West-Europa rekent Daimler op een lichte groei. Deze groei vindt vermoedelijk opnieuw op een relatief brede basis plaats, waarbij er met name in landen als Italië, Frankrijk en Spanje nog een inhaalslag moet worden gemaakt. In Japan wordt na de duidelijke marktcorrectie in het afgelopen jaar gerekend op een stabilisatie van de vraag. Voor de grote opkomende economieën blijven de vooruitzichten uiteenlopend. In India zou de groei van de markt verder kunnen toenemen. In Rusland daarentegen zorgt de aanhoudende recessie vermoedelijk voor een verdere afname van de verkoop van personenauto’s.

De vraag naar middelzware en zware trucks ligt vermoedelijk licht onder het niveau van afgelopen jaar. Op de Noord-Amerikaanse markt voor trucks wordt de verzwakking van de industriesector waarschijnlijk duidelijk merkbaar. In de gewichtsklassen 6-8 moet vanuit het huidige perspectief een daling van de vraag in de orde van grootte van 10% worden verwacht. Daarentegen blijken de onzekerheden van de wereldwijde conjunctuurontwikkeling nog altijd van weinig invloed op de Europese markt en wordt vermoedelijk het herstel met een toename in de orde van grootte van 5% in het lopende jaar voortgezet. Op de Braziliaanse markt is geen zicht op verbetering. Vanwege de aanhoudende economische recessie moet worden uitgegaan van een verdere daling van de markt met zo’n 20%.

De situatie op de Russische markt blijft gespannen, zodat daar met een verdere afname van de vraag rekening moet worden gehouden. De vraag in China wordt vermoedelijk nog steeds beïnvloed door de vertraging van de groei in de industriesector. Niettemin mag vanuit het huidige perspectief toch een gematigd herstel van de markt worden verwacht. De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware trucks zou relatief solide moeten zijn. In een toch zwakke conjuncturele omgeving zou de vraag ongeveer op het niveau van vorig jaar moeten kunnen uitkomen. De totale markt voor trucks in Indonesië vertoont waarschijnlijk opnieuw een daling. Vanuit het huidige perspectief gaat Daimler uit van een krimp van de markt met circa 15%. In India mag in het segment van middelzware en zware trucks opnieuw een duidelijke stijging worden verwacht.

Voor het jaar 2016 rekent Daimler in West-Europa zowel bij de middelgrote en grote bestelwagens als bij de kleine bestelwagens op een lichte groei van de markt. Ook in de VS wordt een lichte groei van de markt voor grote bestelwagens verwacht. In Latijns-Amerika daarentegen gaat Daimler opnieuw uit van een duidelijke daling van de vraag naar grote bestelwagens. In China wordt gerekend op een opleving van de vraag vanuit de markt.

Bij de bussen verwacht Daimler voor West-Europa een marktvolume dat licht groter is dan het afgelopen jaar. Na de significante daling van de vraag in Brazilië wordt voor het jaar 2016 opnieuw een duidelijke krimp van de markt verwacht.

Vooruitblik divisies

Op basis van de prognoses van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in het jaar 2016 opnieuw duidelijk kan worden vergroot. Het tempo van de groei zal echter vermoedelijk wat lager uitvallen dan in het jaar 2015, dat werd gekenmerkt door een uitzonderlijke dynamiek.

Mercedes-Benz Cars zou in 2016 moeten kunnen voortbouwen op het succes van het recordjaar 2015 en de afzet opnieuw duidelijk moeten kunnen vergroten. Na het zeer goede eerste kwartaal wil de personenautodivisie de afzet ook in het tweede kwartaal verder vergroten. Daartoe zal in eerste instantie de sinds april leverbare nieuwe E-Klasse bijdragen, maar ook de modellen van het ‘droomauto-offensief’ van dit jaar, zoals bijvoorbeeld de vanaf de zomer leverbare C-Klasse Cabriolet. In Europa hadden de S-Klasse Cabriolet en de gewijzigde versies van de SLC en de SL in april hun marktintroductie. In de VS komen de drie modellen medio tweede kwartaal op de markt. Mercedes-Benz zal ook aan de verder toenemende vraag naar premium-SUV’s voldoen. Zo worden extra verkoopimpulsen verwacht van de in New York gepresenteerde GLC Coupé, die in september zijn marktintroductie in West-Europa beleeft.

Met de op tijd voor de zomer in alle markten leverbare smart fortwo cabrio zal ook smart een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de afzet leveren.

Daimler Trucks houdt nu voor het jaar 2016 rekening met een afzet die licht onder het niveau van het afgelopen jaar ligt. In de regio EU 30 nemen de verkopen van trucks vermoedelijk toe. In Turkije daarentegen wordt een duidelijke daling van de afzet verwacht. Dit is met name te verklaren door vervroegde aankopen in het jaar 2015 vanwege de Euro-VI-emissienorm, die vanaf begin 2016 ook in Turijke van kracht is. In Brazilië rekent de divisie in het jaar 2016 opnieuw op een daling van de verkopen. Het ontbreken van een  economische dynamiek heeft vermoedelijk ook dit jaar zijn weerslag op de bedrijfsactiviteiten. In de NAFTA-regio verwacht Daimler Trucks vanwege de marktsituatie een afzet die lager ligt dan het hoge niveau van het afgelopen jaar. Met het moderne leveringsprogramma kan optimaal worden voldaan aan de wensen van klanten en kan Daimler Trucks zijn positie als marktleider veiligstellen. Daarbij gaat de divisie ervan uit, het aandeel van de zelf geproduceerde motoren en transmissies verder te kunnen vergroten. In Japan verwacht Daimler Trucks de verkopen op het niveau van het afgelopen jaar te kunnen handhaven. Een toename van de afzet zou met het productportfolio in India moeten kunnen worden gerealiseerd. Uit het grotere aanbod van FUSO-voertuigen uit de productie in India zal de truckdivisie in Azië en Afrika extra verkoopvolume genereren. In Indonesië wordt nu vanwege de marktsituatie op een duidelijke daling van de afzet gerekend.

Mercedes-Benz Vans plant voor het jaar 2016 een duidelijke toename van de afzet. Voor de kernmarkt West-Europa rekent de bestelwagendivisie op een verdere duidelijke afzetstijging. In het kader van de divisiestrategie ‘Mercedes-Benz Vans goes global’ werd de Vito in het jaar 2015 ook in Noord- en Latijns-Amerika geïntroduceerd. Dit zal in 2016 voor extra vraagimpulsen zorgen. Met de Sprinter streeft de divisie eveneens naar verdere groei. Door de marktintroducties van de V-Klasse en de zakelijke bestelwagen Vito in China kan de positie in het marktsegment aldaar worden uitgebreid.

Daimler Buses gaat ervan uit het marktleiderschap in de kernmarkten bij de bussen boven 8t met innovatieve en hoogwaardige nieuwe producten te kunnen behouden. Voor het jaar 2016 rekent de busdivisie in totaal op een afzet op het niveau van vorig jaar. Daarbij gaat de divisie nu uit van een duidelijke groei van de afzet in West-Europa. Na de significante daling in Brazilië in het jaar 2015 wordt ook voor het lopende jaar rekening gehouden met een verdere duidelijke afname. Voor Mexico wordt gerekend op een afzet op het niveau van het voorgaande jaar.

Daimler Financial Services verwacht voor het jaar 2016 een lichte toename van de new business en een verdere groei van het contractvolume. Doorslaggevend hiervoor zijn de groei-offensieven van de automobieldivisies. Daarnaast ontsluit de divisie nieuw marktpotentieel, met name in Azië, en wordt er gebruikt gemaakt van nieuwe en digitale mogelijkheden voor contact met klanten, met name door het gericht verder ontwikkelen van online-verkoopkanalen. Bovendien ziet Daimler Financial Services nog steeds goede groeikansen op het gebied van innovatieve mobiliteitsservices.

Vooruitblik Daimler

Daimler gaat ervan uit, dat de concernomzet in het jaar 2016 licht zal stijgen. In regionaal opzicht wordt de grootste toename verwacht in Azië en West-Europa, maar ook in de andere regio’s zou de omvang van de bedrijfsactiviteiten moeten toenemen.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling alsmede de prognoses van de divisies gaat Daimler ervan uit, de EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten in het jaar 2016 licht te kunnen laten toenemen.

Voor de afzonderlijke divisies streeft de onderneming in het jaar 2016 naar de volgende doelstellingen voor de EBIT uit de lopende bedrijfsactiviteiten:

-          Mercedes-Benz Cars: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          Daimler Trucks: op het niveau van het voorgaande jaar,

-          Mercedes-Benz Vans: duidelijk boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          Daimler Buses: licht boven het niveau van het voorgaande jaar,

-          Daimler Financial Services: licht boven het niveau van het voorgaande jaar.

De verwachte resultaatontwikkeling in de automobieldivisies zal ook in het jaar 2016 een positieve weerslag hebben op de free cash flow uit de industriële activiteiten. De free cash flow in het jaar 2015 werd met name door de buitengewone dotatie aan het Duitse en Amerikaanse pensioenkapitaal ter grootte van € 1,2 miljard alsmede door de verwerving van de deelneming in de digitale kaartenproducent HERE ter grootte van € 0,7 miljard beïnvloed. Omdat het investeringsoffensief voor producten en technologieën versterkt wordt voortgezet, ligt de free cash flow uit de industriële activiteiten, gecorrigeerd voor buitengewone baten en lasten, in het jaar 2016 vermoedelijk duidelijk lager dan de vergelijkbare waarde uit het voorgaande jaar van € 5,9 miljard. Daimler gaat er echter van uit, dat de free cash flow duidelijk hoger ligt dan de dividenduitkering in het jaar 2016.

Met de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling streeft Daimler ernaar, de concurrentiepositie van de onderneming, bezien in het licht van de te verwachten technische uitdagingen, duurzaam te verstevigen. Om die reden worden in de jaren 2016 en 2017 de uitgaven voor de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling nogmaals duidelijk verhoogd tot gemiddeld € 7,2 miljard. Daimler vergroot de toch al zeer omvangrijke investeringen in activa in het jaar 2016 nog eens duidelijk en plant voor de jaren 2016 en 2017 uitgaven ter grootte van gemiddeld € 7,0 miljard.

Dankzij verdere toename van de efficiëntie in het kader van middellange- en langetermijnprogramma’s voor structurele verbetering van bedrijfsprocessen, verwacht Daimler dat de ambitieuze groeidoelstellingen met een slechts geringe toename van het personeelsbestand kunnen worden gerealiseerd.

Overige belangrijke ontwikkelingen

Begin maart 2016 maakte Daimler bekend, de activiteiten rondom elektromobiliteit consequent uit te breiden en zo’n € 500 miljoen in de bouw van een tweede fabriek voor accu’s te investeren. De productiecapaciteit voor lithium-ion-accu’s van het Duitse ACCUMOTIVE in Kamenz in de deelstaat Saksen wordt hierdoor duidelijk vergroot. In de nieuwe fabriek moeten accu’s voor elektro- en hybridevoertuigen van de merken Mercedes-Benz en smart geproduceerd worden.

Daimler gaat ook verder met de ontwikkeling van de dieseltechnologie. Wanneer de CO2-uitstoot door het verkeer op korte termijn verder moet afnemen, kan men niet zonder dieselmotoren. Daarom investeert Daimler in totaal € 2,6 miljard in een nieuwe generatie hoogefficiënte dieselmotoren.

Met de deelname aan de European Truck Platooning Challenge 2016 onderstreepte Daimler Trucks in april 2016 opnieuw zijn positie als technologisch koploper op het gebied van ‘connected mobility’. Daimler Trucks is de enige fabrikant ter wereld met autonoom rijdende trucks die voor het wegverkeer zijn goedgekeurd. De intelligente trucks van Daimler hebben het potentieel om het goederentransport in de komende jaren nog efficiënter, duurzamer en veiliger te maken. De sleutel daartoe is de verbinding van de trucks met andere trucks en overige elementen in de logistieke keten.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 april 2016 werd Dr. Manfred Bischoff, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Daimler AG, herkozen als vertegenwoordiger van de aandeelhouders in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft vervolgens in zijn daaropvolgende vergadering Dr. Bischoff herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bovendien werd mevrouw Petraea Heynike, voormalig Member of the Executive Board of Nestlé S.A., herkozen als lid van de Raad van Commissarissen. De zittingsduur van beide commissarissen begon met het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders 2016 en eindigt met de aandeelhoudersvergadering in het jaar 2021.

Mercedes-Benz heeft in april 2016 in de carrosseriefabriek Kuppenheim een van de modernste carrosseriepersen ter wereld officieel in gebruik genomen. Mercedes-Benz investeert € 170 miljoen in de uitbreiding van de fabriek in Kuppenheim, waar 200 extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. De nieuwe fabriek dient als toeleverancier van carrosseriedelen, vervaardigd uit de meest uiteenlopende staal- en aluminiumsoorten, voor de Mercedes-Benz fabrieken in het Duitse Rastatt en Kecskemét in Hongarije, alsmede de Finse onderneming Valmet Automotive, die in opdracht van Mercedes-Benz fabriceert.

Medio april 2016 kwamen de onderneming en de ondernemingsraad tot overeenstemming over een toekomstvisie voor het Global Logistics Center in Germersheim. Voor de wereldwijde levering van originele onderdelen van Mercedes-Benz, smart en FUSO aan de servicepartners voor personenauto’s, trucks en vans investeert Daimler € 60 miljoen.

Bijzondere baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de bijzondere baten en lasten samengevat, die de EBIT in de eerste kwartalen van 2016 en 2015 hebben beïnvloed:

Buitengewone baten en lasten in de EBIT

Bedragen in miljoenen €

Q1/2016

Q1/2015

Mercedes-Benz Cars

Terugroepactie i.v.m. Takata-airbags

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

Verkoop van onroerend goed in de VS

Daimler Trucks

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Personeelsmaatregelen

Verkoop aandelen Atlantis Foundries

Mercedes-Benz Vans

Lasten personeelsmaatregelen in Duitsland

Terugroepactie i.v.m. Takata-airbags

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Verhuizing hoofdkantoor MBUSA

Daimler Buses

Herstructurering van het eigen dealernetwerk

Consolidatie

Herwaardering boekwaarde deelneming in BAIC Motor

Verlies uit valutatransacties (niet toe te rekenen aan normale bedrijfsvoering)


-20

-10

-
-


-1

-

-


-30

-4

-1

-


-


-244

-222


-

-20

-20

+87


-4

-5

-55


-

-

-4

-2


-1


-

-