30
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Cijfers Daimler AG Q1/2014: Concernresultaat Daimler in eerste kwartaal 2014 bijna verdubbeld

  • Concernafzet met 565.800 eenheden in eerste kwartaal op recordhoogte

  • Omzet met 13% naar € 29,5 miljard gestegen

  • Concern-EBIT van € 1.787 (Q1/2013: 917) miljoen bovengemiddeld gestegen

  • Concernresultaat van € 1.086 (Q1/2013: 564) miljoen

  • Duidelijke stijging bij afzet en omzet verwacht

  • Significante stijging van concern-EBIT uit lopende activiteiten verwacht

  • Dr. Dieter Zetsche: "Onze strategie werkt, onze investeringen werpen vruchten af. Wij zijn dit jaar zoals verwacht goed van start gegaan."

Daimler AG (beursafkorting DAI) is het jaar 2014 met duidelijke afzet-, omzet- en winstgroei gestart. Wereldwijd leverde het concern in het eerste kwartaal met 565.800 personen- en bedrijfswagens zoveel voertuigen als nooit tevoren en behaalde daarmee een afzetstijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. De omzet steeg ondanks ongunstige valuta-ontwikkelingen met 13% naar € 29,5 miljard. De concern-EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) steeg naar € 1.787 (Q1/2013: 917) miljoen. Het concernresultaat kwam uit op € 1.086 (Q1/2013: 564) miljoen en is daarmee in vergelijking met dezelfde rapportageperiode in 2013 bijna verdubbeld.
 

"Onze strategie werkt, onze investeringen werpen vruchten af", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler AG en directeur Mercedes-Benz Cars. "Wij zijn dit jaar zoals verwacht goed van start gegaan en zullen dit jaar verder aan onze winstgevende groeistrategie blijven werken."
 

De duidelijke resultaatsverbetering aan het begin van het jaar werd gekenmerkt door een zeer goede afzet- en omzetontwikkeling, een betere modelmix en verdere efficiëntie-effecten in alle divisies. De EBIT werd negatief beïnvloed door wisselkoerseffecten in het eerste kwartaal.
 

Door de bestendiging van de deelnemingen in Tesla en de verkoop van de aandelen in Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) onstonden kosten van € 161 miljoen resp. € 118 miljoen. Zonder deze buitengewone effecten is het operationele resultaat in vergelijking met het eerste kwartaal 2013 bijna verdubbeld. De EBIT uit lopende activiteiten steeg naar € 2.072 (Q1/2013: 949) miljoen. De verkoop van de aandelen in Rolls-Royce Power Systems Holding en de overgang van de at-equity-waardering van de aandelen in Tesla Motors naar de oorspronkelijke waardering op de referentiedatum 31.3.2014 zullen leiden tot significante bijdragen aan het resultaat van ca. € 1,7 miljard.
 

Het renteresultaat is in het eerste kwartaal licht verbeterd omdat onder andere herfinancieringen tegen hogere rentes afliepen. De winstbelasting in het eerste kwartaal 2014 van € 564 miljoen steeg ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 met € 368 miljoen. De stijging is vooral het gevolg van de hogere winst voor belastingen. Het aandeel van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat bedroeg € 1.027 (Q1/2013: 536) miljoen, het resultaat per aandeel steeg naar € 0,96 (Q1/2014: 0,50).
 

Daimler heeft in het eerste kwartaal van 2014 opnieuw tegen attractieve condities op de internationale geld- en kapitaalmarkten kunnen herfinancieren. In januari werd een lening met een looptijd van acht jaar op de Euro-markt en een volume van € 750 miljoen geëmitteerd. In maart emitteerde Daimler Finance North America LLC op de Amerikaanse kapitaalmarkt een lening met een looptijd van drie en zeven jaar met een totaal volume van € 2,15 miljard USD. In China slaagde de onderneming als eerste buitenlandse concern in de emissie van een Renminbi-lening. Daimler onderstreept daarmee wederom het belang van de Chinese markt voor het concern en zet de strategie voort die erop gericht is de financieringsbehoefte zoveel mogelijk lokaal af te dekken. De netto liquiditeit van de industriële activiteiten bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal € 14,5 (ultimo 2013: 13,8) miljard. De free cash flow van de industriële activiteiten ontwikkelde zich goed en steeg met € 1,8 miljard naar € 0,7 miljard. De verbetering was vooral het gevolg van de positieve resultaatsbijdragen van de automotive divisies.
 

"Het groeioffensief en de efficiëntieprogramma's slaan aan en worden consequent voortgezet", aldus Bodo Uebber, binnen de Raad van Bestuur van Daimler verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Financial Services. "In verband met de wisselende omstandigheden houden we de afzet- en financiële markten erg goed in de gaten. Met onze liquiditeitsbronnen zijn wij goed op schommelingen voorbereid."
 

Wereldwijd waren eind maart van dit jaar 276.322 (Q1/2013: 274.555) personen bij Daimler werkzaam, waarvan 167.746 (Q1/2013: 166.265) in Duitsland. Zoals het er nu uitziet gaat het concern ervan uit dat het personeelsbestand in 2014 wereldwijd ten opzichte van 2013 stabiel zal blijven.
 

De divisies in het eerste kwartaal
 

Mercedes-Benz Cars boekte in het afgelopen kwartaal de grootste afzet. In totaal steeg de afzet van de personenautodivisie met 14% naar 389.500 verkochte eenheden. Een gunstige modelmix had in vergelijking met de afzet een meer dan proportionele omzetstijging met 21% naar € 17 miljard tot gevolg. De divisie behaalde met een EBIT van € 1.183 miljoen een resultaat dat duidelijk boven dat van € 460 miljoen in Q1/2013 lag. Het omzetrendement steeg naar 7,0 (Q1/2013: 3,3) %.
 

De resultaatsontwikkeling in het eerste kwartaal was vooral het gevolg van een verdere afzetgroei in met name China en de VS. Dit is in het bijzonder te danken aan de S- en de E-Klasse en aan de uitbreiding van het palet van compacte auto's. De divisie behaalde ook een resultaatsverbetering door een betere prijspositionering. Daarnaast hadden de efficiëntiemaatregelen in het kader van het programma 'Fit for Leadership' een positieve invloed op het resultaat. Negatieve effecten op het resultaat hadden kosten voor productverbetering, capaciteitsuitbreiding en vooruitbetaalde kosten voor nieuwe technologieën en voertuigen. Bovendien drukten wisselkoerseffecten op het resultaat.
 

De afzet van Daimler Trucks kwam in de rapportageperiode uit op 108.500 eenheden en lag daarmee 7% hoger dan in Q1/2013. De omzet steeg met 1% naar € 7,1 miljard. De EBIT van de divisie Daimler Trucks lag met € 341 (Q1/2013: 116) miljoen duidelijk boven het niveau van Q1/2013. Het omzetrendement bedroeg 4,8 (Q1/2013: 1,7) %.
 

Vooral de afzetgroei in de NAFTA-regio en in Azië leverde een positieve bijdrage aan de resultaatsontwikkeling. Een reden voor de gestegen vraag in Japan was de verhoging van de BTW per 1 april 2014. Daartegenover staan in het bijzonder de afzetdaling in Latijns-Amerika en wisselkoerseffecten. Verder ontstonden kosten voor personele maatregelen in het kader van de efficiëntieprogramma's in Duitsland en Brazilië. De maatregelen in het kader van 'Daimler Trucks #1' en lagere garantiekosten hadden een positief effect op het resultaat.
 

De afzet van Mercedes-Benz Vans steeg in het eerste kwartaal 2014 met 16% naar 61.100 eenheden. De omzet kwam 11% hoger uit op € 2,2 miljard. De divisie Mercedes-Benz Vans behaalde een operationeel resultaat van € 123 (Q1/2013: 81) miljoen. Het omzetrendement steeg naar 5,6 (Q1/2013: 4,1) %.
 

Het resultaat weerspiegelt zich in de zeer positieve afzet- en omzetontwikkeling die vooral het gevolg is van een duidelijk gestegen vraag in Europa en de NAFTA-regio. Bovendien kon het resultaat worden verhoogd door een betere prijspositionering. Daartegenover staan kosten in verband met de introductie van de nieuwe V-Klasse.
 

De afzet van Daimler Buses kwam in het eerste kwartaal 2014 met 6.700 bussen en chassis duidelijk boven het niveau van 6.000 eenheden in Q1/2013 uit. De omzet steeg met 14% naar € 859 miljoen. De EBIT bedroeg € 53 (Q1/2013: -31) miljoen. Het omzetrendement bedroeg 6,2 (Q1/2013: -4,1) %.
 

De positieve afzetontwikkeling van complete bussen en de goede modelmix in West-Europa droegen bij aan een duidelijke verbetering van het resultaat. Daarnaast werden positieve resultaatseffecten behaald uit verdere efficiëntieverhogingen.
 

Bij Daimler Financial Services steeg de new business in het eerste kwartaal ten opzichte van Q1/2013 met 14% naar € 9,8 miljard. Het contractvolume lag eind maart met € 84,3 miljard licht boven het niveau per ultimo 2013. Met een EBIT van € 397 miljoen lag het divisieresultaat in het eerste kwartaal duidelijk boven dat van Q1/2013 (€ 314 miljoen). Maatgevend voor deze stijging waren het hogere contractvolume en het resultaat uit de verkoop van niet automotive-gerelateerde portfolio in de VS van € 45 miljoen. Daartegenover staat de negatieve wisselkoersontwikkeling.
 

De consolidering van de operationele resultaten van de divisies met de EBIT van het concern bevat het omgeslagen resultaat van de at-equity gewaardeerde deelneming in EADS van € 34 miljoen. Uit de overige omgeslagen posten ontstonden kosten van € 314 (Q1/2013: 91) miljoen. Deze bevatten kosten voor de veiligstelling van de aandelenkoers van Tesla en kosten voor de overdracht van het aandelenpakket van 50% in Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH (RRPSH) aan partner Rolls-Royce Holdings plc. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de in 2011 overeengekomen put-optie voor de deelneming in RRPSH.
 

In april 2014 hebben beide partijen de faire marktwaarde van de Daimler-aandelen, die door Rolls-Royce worden overgenomen, vastgesteld op € 2,43 miljard. De boekwaarde van de deelneming bedroeg op 31 maart 2014 € 1,42 miljard. De afsluiting van de transactie wordt voor eind dit jaar verwacht maar is nog onderworpen aan de reguliere goedkeuringen. Daimler zal rekening houden met de financiële effecten van de verkoop op het tijdstip van de 'closing'.

Behalve het positieve effect uit de verkoop van de aandelen in Rolls-Royce Power Systems Holding zal ook het gewijzigde waarderingsproces van de deelneming in Tesla een positieve uitwerking hebben. Op 31 maart 2014 bedroeg de beurswaarde van de deelneming in Tesla € 736 miljoen ten opzichte van een boekwaarde van € 12 miljoen.
 

Vooruitblik
 

Aan het begin van het tweede kwartaal blijven de vooruitzichten dat de wereldeconomie haar expansie voortzet en in de komende kwartalen iets aan dynamiek terugkrijgt. Dit geldt vooral voor de industrielanden, in het bijzonder voor de VS en West-Europa.
 

De wereldwijde vraag naar personenauto's kan naar verwachting op basis van de huidige prognoses 4 tot 5% stijgen. Daarbij wordt de marktontwikkeling momenteel eerder aan de onderkant van de bandbreedte ingeschat. De grootste bijdrage aan de internationale groei levert in 2014 waarschijnlijk wederom de Chinese markt. Daar behoort een verdere groei van de personenautomarkt in de orde van grootte van 10% tot de mogelijkheden. Het groeipercentage kan weliswaar nog slechts bescheiden uitvallen, maar het marktvolume in de VS zal naar verwachting stijgen naar ca. 16 miljoen personenauto's en lichte bedrijfswagens. Voor de West-Europese markt verwacht Daimler nog steeds een aarzelend herstel. De duidelijke groeipercentages in het recente verleden waren vooral het gevolg van het zwakke niveau van vorig jaar en kunnen in de loop van het jaar merkbaar lager uitvallen. Toch wordt in de meeste kernmarkten dankzij betere conjuncturele vooruitzichten van een stijgende vraag uitgegaan. Voor Japan wordt ondanks een dynamische start voor het hele jaar 2014 een marktcorrectie verwacht. De BTW-verhoging die in april is ingegaan kan in de komende maanden een merkbaar negatief effect hebben op de vraag. In de grote opkomende economieën (behalve China) kan ervan worden uitgegaan dat bij de vraag naar personenwagens de recente economische moeilijkheden niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Op de Russische personenautomarkt zal zoals het er nu uitziet in het beste geval het niveau van vorig jaar worden bereikt.
 

Bij de vraag naar middelzware en zware bedrijfswagens kan op basis van de huidige stand van zaken voor 2014 slechts een marktniveau in de orde van grootte van vorig jaar worden verwacht. Met uitzondering van de Noord-Amerikaanse markt is op de meeste kernmarkten geen noemenswaardige dynmiek te verwachten. In enkele opkomende industrielanden bestaat vanwege de actuele turbulenties eerder het risico van een neergaande lijn. Voor de NAFTA-regio verwacht het concern dankzij de toenemende conjuncturele dynamiek een marktstijging van ca. 10%. In de Europese markt kan het positieve effect van naar voren geschoven verkopen tot stilstand komen. De ontwikkeling in het verdere verloop van 2014 zal afhangen van de mate waarin de conjuncturele opleving dit belastende element kan opheffen. Zoals het er nu uitziet verwacht Daimler dat het marktvolume voor het hele jaar licht onder het niveau van het vorig jaar zal uitkomen. De Japanse markt voor lichte, middelzware en zware bedrijfswagens zal vanwege de ingevoerde BTW-verhoging naar verwachting merkbaar aan dynamiek verliezen. Desondanks kan de vraag over het hele jaar genomen een lichte stijging laten zien. Daarentegen is het mogelijk dat de Braziliaanse markt voor middelzware en zware bedrijfswagens het niveau van vorig jaar vanwege de zwakke economische ontwikkeling niet haalt en een daling in de orde van grootte van 10% laat zien. Voor Rusland en India moet als gevolg van de zwakke conjunctuur met een verdere marktdaling worden gerekend. De Chinese markt zou naar de huidige verwachting een bescheiden groei kunnen laten zien. Omdat daar echter in de loop van 2013 nieuwe emissievoorschriften zijn ingevoerd, is de vooruitblik voor 2014 nog met duidelijke onzekerheid verbonden.
 

Bij de middelgrote en grote Vans gaat Daimler voor 2014 in Europa over het algemeen genomen uit van een licht herstel van de vraag. Bij de kleine bestelwagens wordt in Europa een marktvolume in de orde van grootte van vorig jaar verwacht. Voor de VS verwacht het concern in 2014 een duidelijke stijging van de vraag naar grote bestelwagens en ook China vertoont een verder herstel van de vraag. In Latijns-Amerika kan de markt voor grote bestelwagens mogelijk een daling laten zien.
 

Bij bussen verwacht Daimler in West-Europa voor 2014 een marktvolume dat licht hoger is dan het niveau van vorig jaar. Vanwege de moeilijke economische situatie in Argentinië en de groeiende onzekerheid voor de markt in Brazilië gaat het concern voor Latijns-Amerika uit van een teruglopende vraag naar bussen.
 

Op basis van de planningen van de divisies verwacht Daimler dat de concernafzet in 2014 duidelijk zal stijgen.
 

Mercedes-Benz Cars is na het recordjaar 2013 met sterke noviteiten aan een nieuw jaar van groei gestart waarin de afzet opnieuw duidelijk zal toenemen. Met de nieuwe C-Klasse Limousine en de compacte SUV GLA deden in maart de twee belangrijkste Mercedes-Benz personenwagens van het jaar hun intrede op de Europese markt. De verkoopvrijgave voor de C-Klasse Estate komt nog in het eerste halfjaar en zal voor een verdere afzetimpuls zorgen. Al kort na de modelwisseling in het afgelopen jaar heeft de nieuwe S-Klasse de koppositie van de internationale verkoop in zijn segment ingenomen. De verkoop van de nieuwe S-Klasse Coupé gaat in september van start. Verdere groei in het luxe segment kan bovendien worden verwacht door de komst van de gefacelifte CLS-Klasse in juni. Met de V-Klasse definieert Mercedes-Benz bovendien de MPV opnieuw. In juli maken de smart fortwo en de smart forfour hun debuut. De eerste auto's hiervan komen eind dit jaar op de markt.
 

Daimler Trucks gaat voor 2014 uit van een duidelijke afzetstijging. In West-Europa kunnen de naweeën van de invoering van Euro VI een negatieve invloed hebben op de stijgende lijn van de algemene economische situatie en daarmee ook op de afzetontwikkeling. Het nieuwe modelpalet van Mercedes-Benz gaat de zeer goede marktpositie naar verwachting verder verstevigen. Nadat de Braziliaanse markt zich afgelopen jaar voor een groot deel heeft hersteld van het dieptepunt in 2012, verwacht Daimler Trucks nu weer een duidelijk dalende vraag. De omvangrijke verbeteringsmaatregelen bij de productie, de producten en de verkoop – waarvoor tot eind 2015 ca. € 300 miljoen wordt geïnvesteerd – moeten de marktpositie verder verstevigen. De actuele politieke en economische situatie in sommige Latijns-Amerikaanse landen, Turkije en Rusland brengen echter risico's voor het verdere verloop van het jaar met zich mee. Voor de NAFTA-regio worden duidelijk stijgende verkoopaantallen verwacht. De afzet in de NAFTA-regio kan zich vanwege de verwachte marktverbetering positief ontwikkelen en duidelijk boven het niveau van 2013 uitkomen. In Azië moeten de beschikbare extra BharatBenz-modellen op de Indiase markt en groeipotentieel door export een belangrijke bijdrage aan de afzetgroei leveren.
 

Mercedes-Benz Vans verwacht voor 2014 een duidelijke afzetstijging. Bij middelgrote en grote bestelwagens gaat de divisie in Europa uit van een aanzienlijke afzetgroei. Zowel de nieuwe Sprinter als de nieuwe Vito en de V-Klasse kunnen voor extra impulsen zorgen. Bij de Citan gaat Mercedes-Benz Vans eveneens van een verdere afzetstijging uit.
 

Daimler Buses gaat voor 2014 over het algemeen genomen uit van een lichte afzetgroei, waarbij het aandeel aan complete bussen zich positief kan ontwikkelen. In West-Europa verwacht de divisie een duidelijke afzetstijging bij complete bussen. Vanwege de moeilijke economische situatie in Argentinië en groeiende onzekerheden op de Braziliaanse markt wordt voor Latijns-Amerika uitgegaan van een zwakke afzet van chassis.
 

Daimler Financial Services verwacht voor 2014 een duidelijke groei bij new business en contractvolume. Belangrijke aanjagers voor de groei zijn productoffensieven en marktontwikkelingen bij de automotive divisies, de benadering van jonge klanten, de uitbreiding van de activiteiten in het bijzonder in Azië, de verdere ontwikkeling van online-verkoopkanalen en de uitbreiding van het innovatieve mobiliteitsaanbod.
 

Daimler gaat ervan uit dat de concernomzet in 2014 duidelijk zal toenemen. In Noord-Amerika en China worden bovengemiddelde groeipercentages verwacht.
 

Op basis van de verwachte marktontwikkeling gaat het concern voor het hele jaar 2014 uit van een duidelijke stijging van de EBIT uit lopende activiteiten.
 

Voor de afzonderlijke divisies streeft Daimler dit jaar naar de volgende EBIT-doelstellingen uit lopende activiteiten:

-         Mercedes-Benz Cars: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

-         Daimler Trucks: duidelijk boven het niveau van vorig jaar

-         Mercedes-Benz Vans: op het niveau van vorig jaar

-         Daimler Buses: licht boven het niveau van vorig jaar

-         Daimler Financial Services: licht boven het niveau van vorig jaar
 

Daimler gaat consequent door met de ingevoerde efficiëntieprogramma's. De divisie Mercedes-Benz Cars wil met 'Fit for Leadership' de kostenpositie voor eind 2014 met ca. € 2 miljard verbeteren en door structurele verbeteringen voor de lange termijn de efficiëntie verhogen. Nadat in 2013 ca. 40% van het totaal geplande besparingsvolume is gerealiseerd, moet dat dit jaar 70 tot 80% worden. 'Daimler Trucks #1' heeft vorig jaar al volgens plan 30% van de doelstelling van € 1,6 miljard bereikt en voor eind 2014 moet 70 tot 80% worden gerealiseerd.